Merck
HomeLegalSalgsvilkår

Salgsvilkår

Rev. May 2019


1. Anvendelighed
1.1 Disse salgsvilkår og -betingelser (disse “Vilkår”), evt. salgsdokumenter, der ledsager eller refererer til disse vilkår, samt supplerende vilkår, hvis disse eksisterer, udgør hele aftalen (“Aftalen”) mellem Merck Life Science A/S eller et datterselskab herunder (“Sælger”) og køberen (“Køber”) angående køb og salg af produkter (“Produkter”) og services (“Services”) som er angivet i dokumentet. “Salgsdokumenter” betyder dokumenter, udskrevne eller digitale, som leveres af sælger under købs- og salgsprocessen, herunder, men ikke begrænset til, tilbud, fakturaer, dokumenter, der bekræfter, anerkender eller accepterer en ordre (“Ordrebekræftelse”) samt forsendelsesdokumenter. Hvis parterne har underskrevet en kontrakt, der gælder salget af visse produkter og/eller services, skal vilkårene i en sådan kontrakt have fortrinsret i det omfang de afviger fra disse vilkår.
1.2 Nærværende vilkår har forrang for evt. vilkår fra køberen uanset hvornår sådanne vilkår tilvejebringes. En opfyldelse af købers ordre omfatter ikke en accept af evt. vilkår fra køber og kan ikke anvendes til at modificere eller ændre disse vilkår.
1.3 Visse produkter og services kan være underlagt yderligere vilkår (“Supplerende vilkår”) der ikke er indeholdt heri, og som, såfremt de er gældende, kan refereres til eller tilvejebringes med salgsdokumenter eller sælgers websites eller tilvejebringes af sælger efter anmodning.
1.4 Aftalen mellem sælger og køber oprettes når sælger bekræfter, anerkender eller begynder at opfylde købers ordre. Køber må ikke modificere eller annullere aftalen uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra sælger. Modifikationer eller annullering kan medføre betaling fra køber for visse omkostninger, der er pålagt sælger.

2. Levering og udførelse
2.1 Leveringsdatoer oplyst af sælger er ikke bindende og leveringstiden er ikke af afgørende betydning. Sælger hæfter ikke for evt. forsinkelser, tab eller skader under transporten.
2.2 Med mindre andet er aftalt skriftligt, forsendes produkter via sælgers standard emballerings- og forsendelsesmetoder, som kan medføre pålæggelse af gebyrer. Med mindre andet er aftalt skriftligt af parterne eller anført i en ordrebekræftelse, vil levering blive foretaget fragtfrit fra sælgers forsendelseslokation (INCOTERMS® 2010). Hvad angår produkter (eksklusiv eventuel software), overgår ejendomsretten og risikoen for tab til køber ved leveringen.
2.3 Sælger kan, efter eget skøn, foretage delforsendelser af produkter og fakturerer disse omgående. Køber skal betale for de sendte enheder uanset om en sådan forsendelse er en komplet eller delvis opfyldelse af købers ordre.
2.4 Hvad angår visse produkter, forbeholder sælger sig retten til (a) at kræve købet af hele partier; og (b) at allokere forsyningen, i det omfang det vurderes nødvendigt af sælger, blandt nogle eller alle kunder (herunder sælgers datterselskaber og distributører) efter dennes eget skøn, uden ansvar for evt. fejl ved udførelsen, som kan være et resultat af dette.
2.5 Sælger skal bestemme lokationen for services. Hvis services leveres på sælgers hovedsæde eller hos en tredjepart, der er autoriseret af sælger, skal køber være ansvarlig for evt. forsendelses- og transportomkostninger, herunder evt. forsikringsomkostninger, såfremt relevant. Hvis services leveres på købers hovedsæde eller en anden lokation under købers kontrol, skal køber (a) samarbejde med sælger i alle anliggender, der er relateret til levering af services og give adgang til områder og faciliteter, som i et rimeligt omfang kan være nødvendige eller ønskede, herunder et sikkert arbejdsmiljø; (b) prompte levere evt. ønskede materialer, anvisninger, informationer, godkendelser, autorisationer, eller beslutninger (“Information”); samt (c) sikre at sådan information i væsentlig grad er komplet og nøjagtig.

3. Brug af produkter
3.1 Køber skal (a) overholde samtlige instruktioner, restriktioner, specifikationer, brugserklæringer eller brugsbetingelser der stilles til rådighed af sælger, herunder, men ikke begrænset til, produktdata, produktinformation, sikkerhedsdatablade, begrænset brugsinformation samt mærkning (“Brugsdokumenter”), og (b) på behørig vis teste, anvende, fremstille og markedsføre produkter og/eller materialer, der produceres med produkterne.
3.2 Køber anerkender at produkterne ikke er testet for sikkerhed og effektivitet inden for applikationer til fødevarer, medicin, medicinsk udstyr, kosmetik, kommerciel anvendelse eller enhver anden anvendelse, med mindre dette er udtrykkeligt nævnt i brugsdokumenterne. Køber er eneansvarlig for: (a) at indhente samtlige nødvendige ejendomsretlige tilladelser relateret til brugen af produkterne; (b) at overholde samtlige gældende regulatoriske krav og generelt accepterede industristandarder; og (c) at udføre samtlige tests og verificeringer, herunder for egnetheden til det beregnede formål.
3.3 Hvis de gældende brugsdokumenter, herunder, men ikke begrænset til licensen til mærkatet for begrænset brug, indikerer at produkterne udelukkende tilbydes og sælges til formål for research, har brugeren ingen udtrykkelig eller implicit autorisation fra sælger til at anvende sådanne produkter til andre formål, herunder, uden begrænsning, in vitro diagnostiske formål, inden for fødevarer, medicin, medicinsk udstyr eller kosmetik til mennesker eller dyr eller til kommercielle formål. Køber må ikke markedsføre, distribuere, videresælge eller eksportere produkter til noget som helst formål, med mindre andet er aftalt skriftligt med sælger.

4. Inspektion og afvisning af mangelfulde produkter
4.1 Køber skal inspicere produkter ikke mindre end fem (5) dage efter modtagelsen (“Inspektionsperiode”). Køber anses for at have accepteret de modtagne produkter med mindre denne notificerer sælger skriftligt om evt. mangelfulde produkter i inspektionsperioden, og ved at levere beviser eller anden dokumentation hvis påkrævet. “Mangelfulde produkter” betyder udelukkende de leverede produkter, eller dele heraf, som afviger fra det identificerede i ordrebekræftelsen.
4.2 Hvis sælger notificeres i overensstemmelse med afsnit 4.1, skal denne, efter eget skøn, (a) udskifte sådanne mangelfulde produkter med overensstemmende produkter, eller, (b) kreditere prisen for sådanne mangelfulde produkter eller, i tilfælde af en dellevering, korrigere fakturaen, så den reflekterer den faktiske leverede mængde. Sælger forbeholder sig retten til at inspicere produkter. Køber anerkender og indvilliger i at de anførte retsmidler heri er de eneste retsmidler ved levering af mangelfulde produkter.
4.3 Evt. returforsendelser, såfremt de autoriseres, skal håndteres i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor.

5. Pris og betaling
5.1 Køber skal købe produkter og services fra sælger til de tilbudte priser fra sælger, herunder, men ikke begrænset til, priser i et gyldigt tilbud eller priser på en publiceret prisliste, der er gyldige fra datoen for den pågældende ordrebekræftelse. Hvis der er en prisstigning før produkterne sendes, skal aftalen fortolkes som om de forøgede priser oprindeligt blev anført deri, og køber skal faktureres af sælger i overensstemmelse hermed.
5.2 Alle priser er eksklusive samtlige salgs- anvendelses- og punktafgifter, told, fortoldningsafgifter, tariffer samt øvrige lignende afgifter eller gebyrer af en hvilken som helst type, der pålægges af eventuelle myndigheder på eventuelle beløb, der skal betales af køber. Køber vil være ansvarlig for samtlige af sådanne afgifter og gebyrer, dog med den betingelse at køber ikke vil være ansvarlig for eventuelle afgifter der pålægges på eller i forhold til sælgers indtægt, indkomst, bruttoindtægt, personlige eller faste ejendom eller øvrige aktiver.
5.3 Køber skal betale samtlige fakturerede beløb inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen til den angivne bankkonto med mindre der instrueres om andet.
5.4 Køber skal betale rente på samtlige sene betalinger til minimum (a) satsen på otte procent (8 %) p.a. over den grundlæggende rentesats fra Den Europæiske Centralbank eller (b) den højeste tilladte sats ifølge gældende lov, beregnet på dagsbasis og balanceret månedsvist. Køber skal refundere sælger alle omkostninger, der opstår i forbindelse med opkrævning af sene betalinger, herunder uden begrænsning, advokatgebyrer. I tillæg til alle andre retsmidler, der er tilgængelige under disse vilkår eller ifølge lov, kan sælger, uden varsel til køber, forsinke eller udsætte leveringen af produkter og/eller udførsel af services og kan, efter dennes eget valg, ændre vilkårene for betaling i forhold til eventuelle ikke leverede produkter og/eller ikke udførte services.
5.5 Køber må ikke tilbageholde betaling af eventuelle forfaldne og udestående beløb herunder grundet modkrav eller tvister med sælger.

6. Vilkår for softwarelicenser
6.1 Hvis der leveres eller licenseres software af sælger til køber, herunder software der leveres sammen med eller i forbindelse med eventuelle produkter eller services (“Software”), vil vilkårene, der anføres med en sådan software, være gældende. Såfremt ingen vilkår anføres med dette, vil disse vilkår, herunder nærværende afsnit 6, være gældende.
6.2 Sælger giver køber rettigheder og licens til at anvende kopien af softwaren leveret af sælger. Licensrettighederne heri må ikke overdrages til en anden part med mindre en sådan part skriftligt indvilliger i at overholde disse vilkår.
6.3 Softwaren og relaterede ophavsrettigheder ejes af sælger, et datterselskab og/eller visse leverandører under sælger eller dennes datterselskaber, og retten til softwaren eller de respektive ophavsrettigheder vil ikke overgå til køber eller en eventuel tredjepart. Køber er indforstået med at dennes anvendelse af tredjepartssoftware er underlagt, og at denne vil overholde, vilkårene i eventuelle tredjeparts licensaftaler eller erklæringer, samt rettighederne hos eventuelle tredjepartsejere eller udbydere af software eller firmware, der er inkluderet i softwaren.
6.4 Køber må (a) kun anvende softwaren med de produkter eller services med eller til hvilke den leveres eller til et formål inden for omfanget af den applikation den leveres til, (b) ikke forårsage eller tillade evt. reverse engineering, demontering, dekompilering, modifikation eller tilpasning af softwaren med anden software, eller (c) ikke flytte softwaren til et land der overtræder den amerikanske lovgivning vedrørende kontrol over fremmede aktiver eller andre gældende kontrolbestemmelser vedrørende import eller eksport.
6.5 Eventuelle udskiftninger, udbedringer eller opgraderinger af softwaren vil blive leveret underlagt de samme restriktioner og øvrige bestemmelser indeholdt heri, med mindre en sådan udskiftning, udbedring eller opgradering leveres med en separat licensaftale. En sådan udskiftning, udbedring eller opgradering skal leveres til priser og betalingsbetingelser, der specificeres af sælger.

7. Begrænsede garantier
7.1 Sælger garanterer over for køber at produkterne vil stemme overens med sælgers publicerede specifikationer i (a) et (1) år fra datoen for forsendelse af produkterne eller (b) den resterende hyldetid eller perioden før udløbsdatoen på produktet, alt efter hvilken er kortere.
7.2 Sælger garanterer at services vil blive udført på en professionel og håndværksmæssigt korrekt måde i overensstemmelse med generelt anerkendte industristandarder for lignende services, og at sælger tildeler tilstrækkelige ressourcer til at opfylde dennes forpligtelser ifølge aftalen. Eventuelle påstande om at sælger har overtrådt forpligtelsen hertil skal fremsættes inden for en periode på halvfems (90) dage efter udførslen af de pågældende services.
7.3 Sælger garanterer at softwaren, herunder opgraderinger til denne, materialemæssigt vil stemme overens med publicerede specifikationer i et (1) år fra leveringsdatoen.
7.4 Med undtagelse af de anførte garantier ovenfor, yder sælger ingen form for garanti i forhold til produkter (inklusive en evt. anvendelse af disse), services, softwaren eller eventuel teknisk assistance eller information, som denne leverer, herunder (a) garanti for salgbarhed; (b) garanti for egnethed til et specifikt formål; eller (c) garanti mod overtrædelse af immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende en tredjepart, uanset om de er udtrykkelige eller pålagt ved lov; handelssædvane, udførelsesforløb, kutymer eller på anden vis. Eventuelle forslag fra sælger vedrørende anvendelse, valg, applikation eller egnethed af produkter må ikke fortolkes som en udtrykkelig eller implicit garanti.
7.5 Ovenstående begrænsede garantier gælder ikke med mindre: (a) Køber giver skriftlig meddelelse om defekten/erne til sælger umiddelbart efter de konstateres; (b) såfremt relevant, sælger gives en rimelig mulighed for at undersøge de relevante produkter eller services eller den pågældende software; og (c) defekten/erne verificeres af sælger.
7.6 Den anførte begrænsede garanti i afsnit 7.1 gælder ikke hvis: (a) en defekt opstår som følge af en overtrædelse af forpligtelserne i afsnit 3; (b) uautoriserede installationer, reparationer, modifikationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller anden service af produkterne finder sted; (c) en defekt opstår som følge af normalt slid eller manglende korrekt vedligeholdelse; eller (d) produkterne anvendes ud over deres hyldetid eller udløbsdato som anført i de gældende brugsdokumenter.
7.7 Den anførte begrænsede garanti i afsnit 7.2 gælder ikke hvis en fejl eller defekt på udstyr opstår som et direkte eller indirekte resultat af det følgende: (a) manglende overholdelse af brugsdokumenter; (b) misbrug, tyveri, tilbageløb af vand, forsømmelse eller en retsstridig handling fra købers side, dennes underleverandører eller agenter; (c) ulykker eller forsendelsesrelaterede skader; (d) strømsvigt; (e) hærværk, eksplosion, oversvømmelse eller brand, vejr- eller miljøforhold; eller (f) uautoriserede installationer, reparationer, modifikationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller anden service. Hvis denne begrænsning gælder, men sælger, efter dennes eget valg, vælger at genudføre de pågældende services, kan køber blive opkrævet for gebyrer og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rejseomkostninger og evt. arbejdstid for sælgers medarbejdere, underleverandører eller agenter (til listepris).
7.8 Den anførte begrænsede garanti i afsnit 7.3 gælder ikke for eventuelle defekter der opstår som følge af eller i relation til (a) købers overtrædelse af afsnit 6.4; (b) købers manglende evne til omgående at installere påkrævede opdateringer; eller (c) driften af købers eller en tredjeparts system eller netværk.
7.9 Afhængigt af ovenstående betingelser i dette afsnit, herunder de anførte tidsbegrænsninger i afsnit 7.1, 7.2 og 7.3, skal sælger, efter eget valg: (a) hvad angår produkter eller software, enten reparere eller erstatte produkter eller software (eller den defekte del heraf) og såfremt sælger ikke er i stand til at reparere eller erstatte, skal sælger kreditere prisen for sådanne produkter eller en sådan software eller delen heraf; eller (b) hvad angår services, genudføre de pågældende services eller kreditere prisen for sådanne services til pro rata-kontraktsatsen. De anførte retsmidler heri skal være sælgers eneste og eksklusive retsmiddel og udgøre sælgers komplette ansvar for eventuelle overtrædelser af dennes garanti.

8. Returneringer
Køber må ikke returnere produkter uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger. Sælger forbeholder sig retten til at inspicere produkter på købers lokation og/eller kræve bortskaffelse i stedet for returnering. Samtlige returforsendelser skal følge sælgers instruktioner og kan pålægges et gebyr for genfyldning på lager. Visse produkter (f.eks. diagnostiske reagenser, kølede eller frosne produkter, brugertilpassede produkter eller specialordrer) kan ikke returneres under nogen omstændigheder. Ejendomsretten til produkterne skal overdrages til sælger ved modtagelse på de faciliteter, der angives af sælger. Returnerede produkter skal befinde sig i deres originale emballage med det oprindelige mærkat påsat, og skal være uændrede i form og indhold.

9. Begrænsning af ansvar og erstatning
9.1 Køber påtager sig samtlige risici og ansvaret for tab, skader eller skader på personer eller købers eller andres ejendom, der opstår på baggrund af (a) transporten, opbevaringen eller anvendelsen af produkter eller software, herunder en overtrædelse af evt. tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder, der er et resultat af købers specifikke anvendelse af produkter eller software og (b) enhver levering eller anvendelse af services. Hvis sælgers udførelse af dennes forpligtelser hindres eller forsinkes af en handling eller udeladelse fra købers, dennes underleverandørers eller agenters side,skal sælger ikke vurderes at have overtrådt sine obligationer eller på anden vis være ansvarlig for evt. omkostninger, opkrævninger, eller tab, der pådrages eller påføres af køber eller andre, i hvert enkelt tilfælde, i det omfang de opstår direkte eller indirekte ud fra en sådan hindring eller forsinkelse.
9.2 Køber skal kompensere og holde sælger, dennes datterselskaber og deres respektive agenter, medarbejdere og repræsentanter skadesløse fra og mod samtlige krav, skader, tab, omkostninger og udgifter (herunder advokatgebyrer) (a) der opstår ud fra eller i forbindelse med transporten, opbevaringen, salget eller anvendelsen af produkter, (b) der er et resultat af købers overtrædelse af aftalen og/eller (c) der opstår grundet forsømmelighed, uagtsomhed eller ureglementeret adfærd fra købers, dennes datterselskabers, eller disses respektive agenters, medarbejderes, partneres eller underleverandørers side.
9.3 Med mindre andet udtrykkeligt er angivet heri, skal sælger ikke yde erstatning til eller hæfte over for køber eller nogen anden person eller enhed for krav, skader eller tab, der opstår ud fra produkterne, herunder salg, transport, opbevaring, svigt, anvendelse eller distribution heraf, udførelsen af services, eller licensering af softwaren uagtet teorien om ansvar, herunder, men ikke begrænset til, garanti, forsømmelighed eller objektivt ansvar. Derudover vil sælger ikke være ansvarlig for tilfældige, påfølgende, indirekte, afskrækkende eller særlige skader af enhver form, herunder uden begrænsning, ansvar for tab af anvendelse, tab af igangværende arbejde, tab af indtægter eller profit, omkostninger til udskiftning af udstyr, faciliteter eller services, omkostninger for driftsstop, eller købers evt. ansvar over for en tredjepart. Sælgers samlede ansvar herunder skal ikke overstige købsprisen for produkter eller services, eller licensgebyret for den involverede software. Uden at begrænse bestemmelserne der vedrører og begrænser garantikrav herunder, skal samtlige krav fremsættes inden for et (1) år efter levering af produkter eller software eller udførsel af services, uagtet disses natur.

10. Overholdelse af lovgivningen
Køber skal overholde samtlige gældende love, regulativer og forordninger, herunder, men ikke begrænset til, de der vedrører det følgende: eksportkontrol, medicinalvarer, kosmetik og fødevaretilberedninger, elektrisk eller elektronisk affald, introduktion eller produktion og anvendelse af kemiske substanser (f.eks. Toxic Substances Control Act, REACH), samt bestikkelse og korruption (f.eks. Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act). Køber skal bibeholde samtlige påkrævede licenser, tilladelser, autorisationer, samtykker og godkendelser i kraft. Køber skal overholde samtlige gældende eksport- og importlove ved sit køb af produkter herunder og påtager sig det samlede ansvar for alle forsendelser, der reguleres af sådanne love. Sælger kan opsige aftalen eller suspendere levering hvis en offentlig myndighed pålægger antidumpingtold eller udligningstold eller andre bøder på produkter.

11. Opsigelse
I tillæg til øvrige angivne retsmidler herunder, kan sælger omgående opsige aftalen ved skriftligt varsel, såfremt køber: (a) undlader at betale et beløb, når dette er forfaldent; (b) på anden vis ikke har præsteret eller overholdt dette, helt eller delvist; eller (c) bliver insolvent, begærer sig konkurs eller påbegynder eller har påbegyndt retslige processer mod selvsamme i relation til insolvens, konkursbehandling, reorganisering eller overdragelse til fordel for kreditorer.

12. Fortrolig information
Samtlig ikke offentlig, fortrolig eller proprietær information, herunder, men ikke begrænset til, specifikationer, prøver, mønstre, designs, planer, tegninger, dokumenter, data, operative anliggender, kundelister, prissætning, rabatter eller nedslag i pris, der fremlægges af sælger til køber, uagtet om dette sker mundtligt eller der opnås adgang skriftligt, elektronisk eller via en anden form for media, og uagtet om denne er markeret, betegnet eller identificeret som ”fortrolig” er fortrolig og må ikke fremlægges eller anvendes af køber til dennes egen brug, herunder, men ikke begrænset til, indsendelse af evt. patentansøgninger, der offentliggør eller baserer sig på en sådan fortrolig information, med mindre dette er autoriseret skriftligt på forhånd af sælger. Køber skal, efter anmodning, omgående returnere eller destruere samtlige dokumenter og øvrige materialer, der er modtaget fra sælger. Sælger vil have ret til at udstede påbud mod eventuelle overtrædelser af dette afsnit. Dette afsnit gælder ikke for information, som er: (a) til fri, offentlig anvendelse; (b) kendt for køber på tidspunktet for fremlæggelsen; eller (c) retmæssigt indhentet af køber på en ikke fortrolig baggrund fra en tredjepart.

13. Force Majeure
Ingen af parterne skal hæfte eller være ansvarlige over for den anden part, eller anses for at have misligholdt eller overtrådt aftalen, eller for evt. svigt eller forsinkelser ved opfyldelsen af et hvilket som helst vilkår i aftalen (ud over betalingsforpligtelser) når og i det omfang et sådan svigt eller en sådan forsinkelse forårsages af eller resulterer ud fra handlinger eller omstændigheder der er uden for denne parts kontrol, herunder uden begrænsning, force majeure, oversvømmelse, brand, jordskælv, indgreb fra myndighedernes side, krig, terrortrusler eller -handlinger, optøjer eller andre civile uroligheder, nationale nødstilstande, revolution, embargoer, handelskrige, epidemier, strejker eller andre arbejdskonflikter, frihedsindskrænkninger eller forsinkelser der påvirker fragtselskaber, manglende evne til eller forsinkelse ved indhentning af tilstrækkelige eller egnede materialer, telekommunikationsnedbrud, strømsvigt eller produktionsnedbrud, med den betingelse at, såfremt den pågældende hændelse vedvarer i en periode på mere end et hundrede og tyve (120) dage, skal hver af parterne have ret til at indgive en skriftlig meddelelse om opsigelse af aftalen.

14. Diverse
14.1 Ingen fritagelse. Ingen fritagelse fra sælger af bestemmelser i aftalen vil være virksom med mindre dette anføres udtrykkeligt på skrift. Ingen undladelse af at udøve, eller forsinkelse i at udøve en rettighed, et retsmiddel, en beføjelse eller et privilegium, der opstår ud fra aftalen fungerer som, eller kan fortolkes som en fritagelse herfor.
14.2 Tildeling. Køber må ikke tildele nogen af sine rettigheder eller uddelegere nogen af sine forpligtelser i aftalen uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger. Enhver foregivet tildeling eller uddelegering der overtræder denne er uden virkning. En tildeling eller uddelegering fritager ikke køber for dennes forpligtelser herunder.
14.3 Parternes relation. Parterenes relation er en relation som uafhængige kontrahenter. Intet af aftalens indhold skal fortolkes som en oprettelse af et bureau, partnerskab, en joint venture eller en anden form for fælles virksomhed, en ansættelse eller betroet relation mellem parterne, og ingen af parterne vil have autoritet til at indgå kontrakter for eller forpligte den anden part på nogen som helst måde.
14.4 Ingen tredjeparts begunstigede. Aftalen er udelukkende til gavn for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte tildelinger og intet heri er beregnet til eller skal tildele nogen juridisk eller retslig rettighed, fordel eller noget retsmiddel af nogen som helst form til andre personer eller enheder.
14.5 Publicity og brugen af betegnelser. Køber må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra sælger, (a) referere til sælger, dennes datterselskaber, produkter eller services i marketing, promotion eller andet publicity materiale, hverken skriftligt eller i elektronisk form, eller (b) anvende navnebeskyttede mærkevarenavne, varemærker, handelsnavne, logoer og anden immateriel ejendom, der ejes af sælger eller et af dennes datterselskaber.
14.6 Gældende lov og værneting. Samtlige sager der opstår ud fra eller i relation til aftalen reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med de interne love i Danmark, uden at give virkende kraft til et valg af eller en konflikt i forbindelse med lovbestemmelser eller regler. Enhver retssag, retshandling eller retslig proces, der opstår ud fra eller i relation til aftalen skal gennemføres ved domstolene i København, og begge parter underordner sig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion af sådanne domstole i enhver retssag, retshandling eller retslig proces.
14.7 Varsler. Med mindre andet aftales af parterne, skal eventuelle påkrævede varsler herunder udføres skriftligt og sendes med kurerservice med sporing eller anbefalet eller certificeret post til den anden part på dennes registrerede kontor eller hovedsæde for virksomheden eller en evt. anden adresse, efter angivelse af den modtagende part.
14.8 Individualitet. Hvis et vilkår eller en bestemmelse i aftalen er ugyldig, lovstridig eller ikke kan håndhæves i nogen jurisdiktion, skal en sådan ugyldighed, lovstridighed eller uigennemførlighed ikke påvirke andre vilkår eller bestemmelser i aftalen eller ugyldiggøre et sådan vilkår eller en sådan bestemmelser i en anden jurisdiktion, og ej heller gøre dette eller denne uigennemførlig her.
14.9 Beståen. Bestemmelser heraf, som grundet deres natur bør gælde ud over deres vilkår, vil fortsat have virkning efter en evt. opsigelse eller et evt. udløb af aftalen, herunder, men ikke begrænset til, de følgende bestemmelser: Afsnit 3; 6; 7; 9; 12; 14.6; og 14.9.
14.10Ændringer og modifikationer. Med undtagelse af det som på anden vis angives heri, må aftalen kun ændres eller modificeres skriftligt og med underskrift fra en autoriseret repræsentant for hver af parterne.
14.11 Databeskyttelse. Sælger vil anmode om, behandle og anvende personlige oplysninger (f.eks. navn på kontaktperson og virksomhedsadresse) fra køber for at opfylde dennes forpligtelser ifølge aftalen og for at administrere den fortsatte relation med køber. Sælgers behandlingsaktiviter vil blive reguleret af dennes privatlivspolitik, der er anført på www.sigmaaldrich.com/privacy.