Merck
HomeLegalAllmänna Försäljningsvillkor

Allmänna Försäljningsvillkor

January 1, 2022

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor (dessa ”Villkor”), alla Försäljningsdokument som medföljer eller hänvisar till dessa Villkor, samt Tilläggsvillkor, utgör det fullständiga avtalet (”Avtalet”) mellan Merck Life Science AB eller dess dotterbolag (”Säljare”) och köparen (”Köpare) gällande köp och försäljning av produkter (”Produkter”) och tjänster (”Tjänster”) angivna i Försäljningsdokumenten. ”Försäljningsdokument” avser alla dokument, i pappers- eller digital form, som Säljaren tillhandahåller vid köp- eller försäljningsprocessen, däribland, men inte begränsat till, offerter, fakturor, dokument som bekräftar, erkänner eller godkänner en beställning (”Beställningsbekräftelse”), samt transportdokument. Om parterna har undertecknat ett avtal gällande försäljning av vissa Produkter och/eller Tjänster ska villkoren i det avtalet ha företräde i den mån de inte är förenliga med dessa Villkor.

1.2 Dessa Villkor har företräde framför Köparens villkor oavsett när sådana villkor tillhandahålls. Genomförande av Köparens beställning utgör inte ett godkännande av Köparens villkor och kan inte användas för att modifiera eller ändra dessa Villkor.

1.3 Vissa Produkter och Tjänster kan vara föremål för ytterligare villkor (”Tilläggsvillkor”) som inte anges här och som, när de är tillämpliga, kan omnämnas i eller tillhandahållas tillsammans med Försäljningsdokument eller anges på Säljarens webbplatser eller tillhandahållas av Säljaren på begäran.

1.4 Avtalet mellan Säljaren och Köparen upprättas när Säljaren bekräftar, erkänner eller inleder hanteringen av Köparens beställning. Köparen får inte modifiera eller häva Avtalet utan Säljarens uttryckliga och skriftliga godkännande. Modifiering eller hävande kan komma att kräva att Köparen betalar vissa kostnader som Säljaren har ådragit sig.

2. Leverans och prestation

2.1 De leveransdatum som anges av Säljaren är inte bindande och leveranstiden är inte avgörande för beställningen. Säljaren bär inget ansvar för förseningar, förluster eller skador vid transit.

2.2 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, skickas Produkterna med Säljarens standardpaketerings- och -leveranssätt, för vilka avgifter kan tillkomma. Såvida inget annat har överenskommits skriftligen mellan parterna eller anges i en Beställningsbekräftelse, ska (i) leverans av Produkter ske med CPT (frakt betald till) Köparens leveransadress (INCOTERMS® 2020), (ii) fraktkostnader betalas i förväg av Säljaren och läggs på fakturan till Köparen och (iii) äganderätten till Produkterna (med undantag för Programvara) övergå till Köparen vid ankomst till destinationen.

2.3 Säljaren kan efter eget gottfinnande leverera Produkterna i delleveranser och fakturera för dem direkt. Köparen ska betala för de artiklar som har skickats, oavsett om leveransen är en fullständig leverans eller en delleverans av Köparens beställning.

2.4 För vissa Produkter förbehåller sig Säljaren rätten att (a) kräva att hela partier köps och (b) fördela leveranser i den mån som Säljaren bedömer att sådana fördelningar är nödvändiga, bland vissa eller alla kunder (däribland Säljarens dotterbolag och distributörer) efter eget gottfinnande och utan ansvar för en eventuell underlåtenhet att genomföra en prestation på grund av detta.

2.5 Säljaren ska fastställa var Tjänsterna ska tillhandahållas. Om Tjänsterna tillhandahålls på Säljarens ort, eller en tredje parts ort som godkänts av Säljaren, ska Köparen, om tillämpligt, ansvara för eventuella leverans- och transportkostnader, däribland eventuella försäkringskostnader. Om Tjänsterna tillhandahålls på Köparens ort eller annan ort under Köparens kontroll, ska Köparen (a) samarbeta med Säljaren i alla avseenden när det gäller tillhandahållandet av Tjänsterna och tillhandahålla åtkomst till platser och anläggningar i den mån som rimligen kan anses nödvändigt eller efterfrågats, samt en säker arbetsmiljö; (b) skyndsamt tillhandahålla efterfrågade material, vägbeskrivningar, information, godkännanden, tillstånd eller beslut (”Information”); samt (c) se till att sådan Information i väsentlig grad är komplett och riktig.

3. Användning av Produkterna

3.1 Köparen ska (a) respektera alla anvisningar, begränsningar, specifikationer, användaranvisningar eller användarvillkor som tillgängliggjorts av Säljaren, däribland, men inte begränsat till, produktdata, produktinformation, säkerhetsdatablad, information och märkning om begränsade användningsområden (”Användardokument”), och (b) testa, använda, tillverka och marknadsföra Produkterna och/eller material som producerats med Produkterna på rätt sätt.

3.2 Köparen är medveten om att Produkterna inte är testade med avseende på säkerhet och effektivitet när det gäller användning i livsmedel, läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetika eller för kommersiell eller annan användning, såvida inget annat uttryckligen anges i Användardokumenten. Köparen ansvarar helt och hållet för: (a) att erhålla eventuella nödvändiga tillstånd gällande immateriella rättigheter relaterade till användningen av Produkterna, (b) att uppfylla alla tillämpliga lagkrav och allmänt vedertagna branschstandarder, samt (c) genomföra alla nödvändiga tester och kontroller, däribland lämplighetstest för avsett ändamål.

3.3 Om de tillämpliga Användardokumenten, däribland, men inte begränsat till, licensen om begränsade användningsområden, anger att Produkterna enbart erbjuds och säljs för att användas för forskningsändamål, har Köparen inte något uttryckligt eller underförstått tillstånd från Säljaren att använda Produkterna för något annat ändamål än detta, däribland, men inte begränsat till, in vitro-diagnostik, i livsmedel, läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetika för människor eller djur eller för kommersiella ändamål. Köparen får inte marknadsföra, distribuera, återsälja eller exportera Produkterna för något ändamål, såvida inget annat har godkänts skriftligen av Säljaren.

4. Inspektion och avvisande av Icke-överensstämmande produkter

4.1 Köparen ska inspektera Produkterna inom fem (5) dagar efter mottagandet (”Inspektionsperioden”). Köparen ska anses ha godkänt och tagit emot Produkterna, såvida hen inte meddelar Säljaren skriftligen om Icke-överensstämmande Produkter under Inspektionsperioden och tillhandahåller belägg för detta eller annan dokumentation om sådana behövs. ”Icke-överensstämmande Produkter” avser enbart de Produkter som har levererats, eller ett antal av dessa, som skiljer sig från vad som anges i Beställningsbekräftelsen.

4.2 Om Säljaren meddelas i enlighet med Punkt 4.1, ska hen efter eget gottfinnande (a) ersätta sådana Icke-överensstämmande Produkter med överensstämmande Produkter, eller (b) kreditera priset för sådana Icke-överensstämmande Produkter, eller vid en delleverans, justera fakturan så att den överensstämmer med det faktiska antal som har levererats. Säljaren förbehåller sig rätten att inspektera Produkterna. Köparen är medveten om och samtycker till att kompensationsåtgärderna som anges häri, är de enda kompensationsåtgärder som är tillämpliga för leverans av Icke-överensstämmande Produkter.

4.3 Eventuella returer, om tillåtna, ska hanteras i enlighet med Punkt 8 nedan.

5. Pris och betalning

5.1 Köparen ska köpa Produkter och Tjänster från Säljaren till de priser som erbjuds av Säljaren, däribland, men inte begränsat till, priser i en gällande offert eller priser som angetts i en prislista, som gäller vid datumet för den tillämpliga Beställningsbekräftelsen. Om priserna höjs innan Produkterna skickas ska Avtalet tolkas som om de höjda priserna ursprungligen angavs i detta och Köparen ska faktureras av Säljaren enligt dessa priser.

5.2 Alla priser anges exklusive försäljnings-, användnings- och punktskatter, samt avgifter och tullavgifter och andra liknande skatter eller avgifter som åläggs av en statlig eller halvstatlig myndighet eller andra belopp som ska betalas av Köparen. Köparen ska ansvara för alla sådana skatter och avgifter, dock under förutsättning att Köparen inte ska ansvara för några skatter på, eller med avseende på, Säljarens inkomst, intäkter, bruttointäkter, lös eller fast egendom eller andra tillgångar.

5.3 Köparen ska betala alla fakturerade belopp inom trettio (30) dagar från fakturadatumet till angivet bankkonto eller på annat anvisat sätt.

5.4 Köparen ska betala dröjsmålsränta på alla försenade betalningar på det lägre av (a) en ränta om åtta procent (8 %) per år över Europeiska centralbankens basränta, eller (b) den högsta räntan som är tillåten enligt tillämplig lag och som beräknas dagligen och sammanräknas varje månad. Köparen ska ersätta Säljaren för alla kostnader som uppkommit i samband med indrivning av sena betalningar, däribland, men inte begränsat till, advokatkostnader. Förutom alla övriga kompensationsåtgärder i dessa Villkor eller enligt lagstiftning kan Säljaren utan att meddela Köparen försena eller skjuta upp leveranser av Produkter och/eller utförande av Tjänster och kan, efter eget gottfinnande, ändra betalningsvillkoren med avseende på eventuella Produkter som inte har levererats och/eller Tjänster som inte har utförts.

5.5 Köparen får inte hålla inne med några betalningar av belopp som ska betalas, av något skäl, som en motfordran för något anspråk eller en tvist med Säljaren.

6. Licensvillkor för Programvara och Användardokument

6.1 Om en programvara eller Användardokument tillhandahålls Köparen av Säljaren, däribland programvara som tillhandahålls tillsammans med eller i samband med Produkter eller Tjänster (”Programvara”), ska de villkor som medföljer sådan Programvara eller sådana Användardokument gälla. Om inga villkor medföljer, gäller dessa Villkor, däribland denna Punkt 6.

6.2 Säljaren beviljar Köparen en rätt och en licens att använda kopian av Programvaran och Användardokumenten som Säljaren tillhandahåller. Licensrättigheterna som beviljas får inte överföras till en annan part såvida inte sådan part skriftligen samtycker till att följa dessa Villkor. Programvaran som tillhandahålls tillsammans med eller i samband med eventuella Produkter eller Tjänster får inte överföras separat från sådana Produkter eller Tjänster.

6.3 Programvaran, Användardokumenten, samt tillhörande immateriella rättigheter, däribland, men inte begränsat till, upphovsrätt, ägs av Säljaren, ett dotterbolag och/eller vissa av Säljarens eller dess dotterbolags leverantörer, och äganderätten/upphovsrätten till Programvaran, Användardokumenten eller respektive immaterialrätt ska inte övergå till Köparen eller någon annan tredje part. Köparen är införstådd med att dess användning av eventuell programvara från tredje part är föremål för och ska vara förenlig med eventuella tillämpliga licensavtal eller meddelanden från tredje part, samt eventuella rättigheter som tillhör tredjepartsägare eller leverantörer av programvara eller programvara som ingår i Programvaran.

6.4 Köparen får (a) endast använda Programvaran och Användardokumenten tillsammans med eller för de Produkter eller Tjänster de har tillhandhållits för, eller för ett ändamål som faller inom det användningsområde som de har tillhandhållits för, (b) inte orsaka eller tillåta någon baklängeskonstruktion, isärtagning, bakåtkompilering, modifiering eller anpassning av Programvaran eller kombinationen av Programvaran med någon annan programvara, eller (c) flytta Programvaran till ett land som inte följer den amerikanska lagstiftningen om kontroll av utländska tillgångar (United States Foreign Asset Control Regulations) eller andra tillämpliga import- eller exportkontrollagar.

6.5 Utbyten, reparationer eller uppgraderingar av Programvaran som tillhandahålls ska omfattas av samma begränsningar och bestämmelser som anges häri, såvida inte sådana utbyten, reparationer eller uppgraderingar tillhandhålls med ett separat licensavtal.Sådana utbyten, reparationer eller uppgraderingar ska tillhandhållas till de priser och betalningsvillkor som anges av Säljaren.

7. Begränsade garantier

7.1 Säljaren garanterar Köparen att Produkterna uppfyller Säljarens publicerade specifikationer i (a) ett (1) år från det datum då Produkterna sänds eller (b) under Produktens återstående hållbarhetstid eller den tidsperiod som återstår till Produktens utgångsdatum, beroende på vilken som är kortast.

7.2 Säljaren garanterar att Tjänsterna utförs på ett yrkesmässigt och fackmannamässigt sätt i enlighet med allmänt vedertagna branschstandarder för liknande tjänster och Säljaren ska avsätta tillräckliga resurser för att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet.Eventuella påståenden om att Säljaren har brustit i att uppfylla en skyldighet häri måste göras inom en nittiodagarsperiod (90) från det att Tjänsterna utfördes.

7.3 Säljaren garanterar att Programvaran, däribland eventuella uppgraderingar av denna, i huvudsak överensstämmer med publicerade specifikationer i ett (1) år från leveransdatumet.

7.4 Förutom de garantier som anges ovan, ger Säljaren inte några som helst garantier gällande Produkter (däribland användning av dessa), Tjänster, Programvaran eller annan teknisk assistans eller information som hen tillhandhåller, däribland (a) säljbarhet; (b) lämplighet för ett särskilt ändamål; eller (c) garanti mot intrång i en tredje parts immateriella rättigheter; oavsett om detta uttrycks eller är underförstått i lagstiftning, i samband med förhandlingar, utförande, branschpraxis eller på annat sätt. Eventuella förslag från Säljaren gällande användning, urval, tillämpning eller lämplighet av Produkterna ska inte tolkas som en uttrycklig eller underförstådd garanti.

7.5 De begränsade garantierna som anges ovan gäller inte såvida inte följande sker: (a) Köparen lämnar ett skriftligt meddelande om brister till Säljaren omedelbart när de upptäcks; (b), om tillämpligt, Säljaren ges en rimlig möjlighet att undersöka de relevanta Produkterna, Tjänsterna eller Programvaran ifråga; och (c) bristerna verifieras av Säljaren.

7.6 Den begränsade garantin som anges i Punkt 7.1 gäller inte om följande sker: (a) en brist uppkommer till följd av att skyldigheterna i Punkt 3 inte uppfylls; (b) Produkterna installeras, repareras, modifieras uppgraderas, underhålls eller genomgår annan service på ett sätt som inte har tillåtits; (c) en brist uppkommer till följd av normalt slitage eller på grund av att lämpligt underhållsarbete inte har genomförts; eller (d) Produkterna används efter hållbarhetstid eller utgångsdatum som anges i de tillämpliga Användardokumenten.

7.7 Den begränsade garantin som anges i Punkt 7.2 gäller inte om ett utrustningsfel eller ett fel uppstår direkt eller indirekt på grund av att följande sker: (a) att Användardokumenten inte efterlevs; (b) felaktig användning, stöld, tillbakaflöde av vatten, försummelse eller felaktigt handlande av Köparen, dess leverantörer eller ombud; (c) olyckor eller skada som uppstått under frakten; (d) elfel; (e) vandalism, explosion, översvämning eller brand, väder- eller miljöförhållanden; eller (f) otillåten installation, reparationer, modifieringar, uppdrageringar, underhåll eller andra underhållsarbeten. Om denna begränsning gäller, men Säljaren, efter eget gottfinnande, väljer att genomföra de gällande Tjänsterna på nytt, kan Köparen komma att debiteras för avgifter och kostnader, däribland, men inte begränsat till, resekostnader, samt all annan arbetstid för Säljarens medarbetare, leverantörer eller ombud (till listpris).

7.8 Den begränsade garantin som anges i Punkt 7.3 gäller inte för fel som uppkommer till följd av eller relaterar till (a) att Köparen bryter mot Punkt 6.4; (b) Köparens underlåtenhet att installera nödvändiga uppdateringar i tid; eller (c) driften av Köparen eller tredje parts system eller nätverk.

7.9 Säljaren ska, efter eget gottfinnande och enligt villkoren som anges i denna Punkt, däribland de tidsbegränsningar som anges i Punkterna 7.1, 7.2 och 7.3, (a) vad gäller Produkter eller Programvara, antingen reparera eller ersätta Produkter eller Programvara (eller den del som är defekt), och om Säljaren inte kan reparera eller ersätta dessa, ska Säljaren betala tillbaka priset för sådana Produkter, Programvara eller defekt del; eller (b) vad gäller Tjänster, genomföra Tjänsterna ifråga på nytt eller betala tillbaka priset för sådana Tjänster till pro rata-pris. Kompensationsåtgärderna som anges häri utgör Köparens enda och exklusiva kompensationsåtgärd och Säljarens fullständiga ansvarsskyldighet vid eventuella garantiöverträdelser.

8. Returer

Köparens ska inte returnera Produkter utan Säljarens skriftliga föregående godkännande. Säljaren förbehåller sig rätten att inspektera Produkterna på Köparens ort och/eller kräva bortskaffande istället för retur. Alla returer måste följa Säljarens anvisningar och kan vara föremål för en avgift på grund av lagerpåfyllning. Vissa Produkter (t.ex. diagnostikreagenser, kylda eller frysta produkter; anpassade Produkter eller anpassade beställningar) får inte returneras under några som helst omständigheter. Äganderätten till returnerade Produkter övergår till Säljaren vid mottagandet på den anläggning som anges av Säljaren. Returnerade Produkter måste befinna sig i sina ursprungsförpackningar med ursprunglig märkning fäst på förpackningen och ska inte ha genomgått någon förändring i form eller innehåll.

9. Ansvarsbegränsning och skadestånd

9.1 Köparen bär all risk och allt ansvar för förluster och skador på personer och Köparens eller andras egendom, eller som uppkommer till följd av (a) transport, lagring eller användning av Produkter eller Programvara, däribland vid intrång i tredje parts immateriella rättigheter på grund av Köparens särskilda användning av Produkter eller Programvara, och (b) tillhandahållande eller användning av Tjänster. Om Säljarens uppfyllande av avtalsskyldigheterna förhindras eller försenas på grund av Köparens, dess ombuds eller underleverantörers åtgärder eller försummelse, ska inte Säljaren anses ha brustit i sina avtalsskyldigheter eller på annat sätt bära något ansvar för kostnader, avgifter eller förluster som åsamkats eller uppstått för Köparen eller andra, och i varje enskilt fall, i den utsträckning som uppstår direkt eller indirekt på grund av sådant förhindrande eller försening.

9.2 Köparen ska ersätta och hålla Säljaren, dess dotterbolag och dess respektive ombud, medarbetare och företrädare skadelösa från anspråk, skador, ansvar, förluster, kostnader och utgifter (däribland advokatkostnader) som (a) uppkommer till följd av eller i samband med transport, lagring, försäljning eller användning av Produkter, (b) uppkommer till följd av att Köparen gör sig skyldig till avtalsbrott, och/eller som (c) uppkommer till följd av Köparens, dess dotterbolags eller deras respektive ombuds, medarbetares, partners eller underleverantörers försummelse, vårdslöshet eller oaktsamhet.

9.3 Såvida inget annat uttryckligen anges häri ska inte Säljaren ersätta eller bära något skadeståndsansvar gentemot Köparen eller någon annan person eller enhet gällande något anspråk, skada eller förlust som uppkommer med avseende på Produkterna, däribland vid försäljning, transport, lagring, driftavbrott, användning eller distribution av dessa, tillhandhållande av Tjänster eller licens för Programvara oavsett ansvarsgrund, däribland, men inte begränsat till, garanti, försummelse eller strikt ansvar. Säljaren bär dessutom inget ansvar gällande tillfälliga skador, följdskador, indirekta skador, skadestånd som tjänar som avskräckande exempel eller särskilda skador av något slag, däribland, men inte begränsat till, ansvar på grund av oförmåga till användning, förlorat pågående arbete, förlust av inkomst eller vinst, kostnader på grund av ersättningsutrustning, -anläggningar eller -tjänster, kostnader på grund av driftstopp eller annat ansvar som Köparen har gentemot en tredje part. Säljarens fullständiga ansvar överskrider inte köppriset för Produkterna eller Tjänsterna eller licensavgiften för Programvaran. Utan att det påverkar bestämmelserna gällande garantianspråk och begränsningarna av dessa, ska alla anspråk meddelas inom ett (1) år från leverans av Produkterna eller Programvaran eller utförandet av Tjänsterna, oavsett deras karaktär.

10. Efterlevnad av lagar

Köparen ska efterleva alla tillämpliga lagar, förordningar och bestämmelser, däribland, men inte begränsat till, de som gäller följande: exportkontroller, läkemedels-, kosmetika- och livsmedelsprodukter, elektriskt eller elektroniskt avfall, införande eller tillverkning och användning av kemiska substanser (t.ex. amerikanska lagen om kontroll av giftiga substanser (Toxic Substances Control Act) och Reach) och mutor och korruption (t.ex. amerikanska lagen om utländska bedrägliga metoder (Foreign Corrupt Practices Act) och brittiska lagen om mutor (UK Bribery Act)). Köparen ska se till att alla nödvändiga licenser, tillstånd, godkännanden, samtycken och behörigheter är giltiga. Köparen ska följa alla gällande export- och importlagar vid köp av Produkter och bär allt ansvar för leveranser som omfattas av sådana lagar. Säljaren kan häva Avtalet eller stoppa leveranser om en statlig myndighet belägger Produkterna med antidumpnings- eller utjämningstullar eller andra former av straffavgifter.

11. Uppsägning

Förutom andra kompensationsåtgärder som angetts häri, kan Säljaren omedelbart säga upp Avtalet med ett skriftligt meddelande om Köparen gör följande: (a) inte betalar ett belopp i tid; (b) på annat sätt inte har genomfört betalning eller följt anvisningar för detta helt eller delvis; eller (c) blir insolvent, ansöker om konkurs eller inleder ett förfarande, eller om ett förfarande inleds mot hen, gällande konkurs, rekonstruktion, tvångsförvaltning, omorganisation eller tilldelning till förmån för borgenärer.

12. Konfidentiell information

All icke-offentlig, konfidentiell eller skyddad information, däribland, men inte begränsat till, specifikationer, varuprov, mönster, designer, planer, ritningar, dokument, data, affärsverksamhet, kundförteckningar, prissättning, rabatter eller avdrag som utlämnas av Säljaren till Köparen, oavsett om dessa uppgifter lämnas muntligt eller utlämnas eller tillgängliggörs skriftligt, elektroniskt eller i någon annan medieform, och oavsett om den är märkt, betecknad eller på annat sätt identifieras som ”konfidentiell”, anses konfidentiell och får inte utlämnas eller användas av Köparen för eget bruk, däribland, men inte begränsat till, inlämning av patentansökningar som utlämnar eller baseras på sådan konfidentiell information, såvida detta inte har godkänts skriftligen i förväg av Säljaren. På begäran ska Köparen skyndsamt lämna tillbaka eller förstöra alla dokument eller annat material som hen har tagit emot av Säljaren. Säljaren ska ha rätt till att begära ett förbud eller föreläggande om denna punkt inte efterlevs. Denna punkt gäller inte information som: (a) är offentlig; (b) är känd för Köparen vid utlämnandet; eller (c) som Köparen har fått till sig på ett legitimt sätt eller på ett icke-konfidentiellt sätt från en tredje part.

13. Force Majeure

Ingen av parterna ska anses ha brustit i sina skyldigheter enligt detta Avtal (med undantag för betalningar) i den utsträckning som uppfyllandet har förhindrats eller försenats på grund av en Force Majeure-händelse.En ”Force Majeure-händelse” inbegriper alla händelser som står utanför en parts rimliga kontroll, däribland, men inte begränsat till: naturkatastrofer (t.ex. översvämning, jordbävning eller storm); krig eller terrorism; civila oroligheter eller upplopp; epidemier eller pandemier (t.ex. covid-19); förstörelse av anläggningar eller material; brand eller explosioner; arbetskraftsstörningar eller strejker; lagar, förordningar, direktiv eller beslut från en regering eller en reglerande eller rättslig myndighet; embargo, brist på råmaterial eller arbetskraft; utrustningsdriftfel; eller fel på grund av offentliga tjänster eller transportörer. Den part som hävdar en Force Majeure-händelse ska meddela den andra parten skriftligen och förklara händelsens karaktär och även meddela den andra parten om när en sådan händelse upphör. En part som hävdar en Force Majeure-händelse ska tillgå kommersiellt rimliga ansträngningar för att kompensera för, avhjälpa eller mildra en sådan händelse och dess konsekvenser. När en Force Majeure-händelsen har upphört ska uppfyllandet av skyldigheterna återupptas så fort som möjligt.

14. Övrigt

14.1 Icke-avstående. Inget avstående för Säljaren gällande någon bestämmelse i Avtalet är giltigt, såvida det inte uttryckligen angetts skriftligt. Ingen underlåtenhet att genomföra, eller försening av genomförande, rättighet, kompensationsåtgärd eller fördel som uppkommer till följd av Avtalet, ska utgöra eller betraktas som ett avstående.

14.2 Överlåtelse. Köparen får inte överlåta någon av sina rättigheter eller delegera någon av sina skyldigheter enligt Avtalet utan Säljarens föregående skriftliga godkännande. En påstådd överlåtelse eller delegering som strider mot detta är ogiltig. Ingen överlåtelse eller delegering fråntar Köparen dess avtalsskyldigheter.

14.3 Parternas förhållande. Förhållandet mellan parterna är ett förhållande mellan oberoende leverantörer. Inget i Avtalet ska anses upprätta en byrå, ett partnerskap, gemensamt företag eller någon annan form av gemensamt företagande, anställnings- eller förvaltningsförhållande mellan parterna och ingen av parterna ska ha befogenhet att anlita eller binda den andra parter på något vis.

14.4 Inga tredje parts fördelar. Avtalet är endast till för att ge parterna och deras respektive efterträdares eller godkända övertagares fördelar och inget häri är avsett att eller ska ge någon annan person eller enhet någon laglig eller sedvanlig rättighet, fördel eller kompensation i någon form.

14.5 Publicitet och användning av namn.Köparen får inte utan Säljarens skriftliga förhandsgodkännande (a) hänvisa till Säljaren, dess dotterbolag, Produkter eller Tjänster i något marknadsförings-, säljkampanj- eller annat reklammaterial, oavsett om det är i skriftlig eller elektronisk form, eller (b) använda varumärkesnamn, varumärken, märkesnamn, logotyper och andra immateriella rättigheter som tillhör Säljaren eller något av dess dotterbolag.

14.6 Tillämplig lag och forum. Alla tvister som uppkommer på grund av eller med avseende på Avtalet regleras och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning och ska inte leda till spörsmål om lagval eller lagkonflikt. Den svenska Köplagen och Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) (CISG) ska inte tillämpas på Avtalet. Rättslig talan, rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppkommer på grund av eller i relation till Avtalet ska behandlas i domstolar i Stockholm och varje part ska godta sådan domstols exklusiva behörighet i sådan talan, åtgärd eller sådant förfarande.

14.7 Meddelanden. Såvida inga andra överenskommelser sker mellan parterna, ska alla meddelanden ske skriftligen och skickas med budfirma med spårning eller med rekommenderad post till den andra parten till dennes registrerade säte eller huvudsakliga verksamhetsställe eller annan adress som den mottagande parten har angett.

14.8 Bestämmelses ogiltighet. Om något villkor eller någon bestämmelse i detta Avtal är olaglig, ogiltig eller overkställbar i någon jurisdiktion, ska olagligheten, ogiltigheten och overkställigheten inte påverka något annat villkor eller någon annan bestämmelse i Avtalet eller ogiltiggöra eller förhindra verkställigheten av ett sådant villkor eller en sådan bestämmelse i en annan jurisdiktion.

14.9 Avtalets fortlevnad. Bestämmelser som av sin natur bör fortsätta att gälla, ska fortsätta att vara giltiga efter uppsägning eller utgången av Avtalet, däribland, men inte begränsat till, följande bestämmelser: Punkterna 3, 6, 7, 9, 12, 14.6 och 14.9.

14.10 Ändringar och tillägg. Såvida inget annat anges i Avtalet får ändringar eller tillägg endast ske skriftligen och ska undertecknas av respektive parts bemyndigade företrädare.

14.11 Dataskydd. Säljaren kommer att begära ut, behandla och använda personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter och verksamhetsadresser) från Köparen för att kunna uppfylla sina skyldigheter i enlighet med Avtalet och för att kunna fortsätta hanteringen av sitt affärsförhållande med Köparen. Säljarens behandling ska regleras av dess sekretesspolicy som finns tillgänglig på www.sigmaaldrich.com/privacy.

14.12 Språk. Dessa Villkor finns tillgängliga på svenska och engelska. Skulle det förekomma motsägelser mellan de olika språkversionerna har den engelska versionen företräde.