HomeLegalFörsäljningsvillkor

Försäljningsvillkor


1. Villkor för ordererkännande

Säljaren erkänner mottagande av köparens order och accepterar köparens order. Uttryckligen bara under förutsättning att köparen accepterar villkoren uppställda här, vare sig dessa är fler eller annorlunda än villkoren i köparens inköpsorder eller varje annat dokument tidigare eller senare skickade till säljaren. Köparen betraktas att ha godkänt dessa villkor såvida inte säljaren mottagit skriftligt meddelande om protest inom 15 dagar efter köparens mottagande av detta formulär och under alla omständigheter före varje leverans eller annat fullföljande av köparens order. Säljarens avsaknad av reaktion på villkor i någon inköpsorder eller annan form av dokument från köparen kan inte accepteras som avsteg från säljarens försäljningsvillkor eller godkännande av köparens villkor.

2. Ändringar, avbeställningar

Ingen ändring av några villkor eller rättigheter i dessa försäljningsvillkor skall betraktas som bindande för säljaren, såvida inte säljaren skriftligen godkänt detta med auktoriserad personal. Inte heller kan köparen häva köpet såvida inte detta godkänts skriftligen. Inga andra villkor eller avtal mellan köpare och säljare godkänns än de som omnämnts i detta dokument. Vid avbeställning, begärd av köparen, debiteras köparen en avbeställningsavgift på 20 % av varuvärdet vid beställningstillfället, dock lägst 250 SEK. Beställningar av produkter som ej ingår i Sigma-Aldrich lagerförda sortiment i Sverige, kan ej avbeställas.

3. Leveranser, anspråk, förseningar

Såvida inte annat skriftligen överenskommits är alla försäljningsvillkor fritt lager Stockholm. för hantering av expressorder debiteras en extra avgift på 150 SEK per order. Fraktavgift tillkommer. Godsleveranser till speditören vid säljarens lager eller lastplats, skall betraktas som leverans till köparen och oavsett leveransvillkoren, alla risker av förlust eller skada i transit skall bäras av köparen. Säljaren reserverar sig rätten att göra delleveranser och fakturera alla sådana delleveranser till separat betalning utan hänsyn till följande leveranser. Leveransförseningar av delleveranser befriar inte köparen från köparens skyldighet att acceptera återstående leveranser. Omedelbart efter att köparen mottagit gods skall köparen inspektera leveransen och skriftligen meddela säljaren alla ersättningsanspråk för felaktig kvantitet, defekter eller skador samt behålla godset tills skriftlig instruktion om disposition erhållits. Om köparen brister i att på så sätt meddela säljaren inom fem dagar efter att godset ankommit till köparen skall följaktligen sådant gods betraktas följa försäljningsvillkoren och att ha blivit godkänt av köparen. Säljaren skall inte hållas ansvarig för förluster, skada eller skadestånd som ett resultat av försening eller misslyckande att tillverka, leverera eller på annat sätt fullfölja åtagande beroende på orsaker utanför säljarens uppenbara kontroll, inklusive, utan begränsningar, misslyckade reaktioner, köparens åtgärd, embargo eller annan myndighets åtgärd, reglering eller krav som påverkar säljarens affärsverksamhet, eldsvåda, explosion, olyckshändelse, stöld, vandalism, upplopp, krigshandling, strejk eller andra arbetshinder, blixt, översvämning, storm eller andra naturkatastrofer, leveransförseningar eller oförmåga att få erforderlig arbetskraft, bränsle, material, tillbehör eller energi till avtalsenligt pris.

4. Tilldelning av varor

Om säljaren är oförmögen av någon orsak att tillhandahålla det totala behovet av varor som specificerats i köparens beställning kan säljaren fördela tillgänglig vara bland någon eller alla köpare på sådan grund som köparen kan finna rättvist eller praktiskt, utan ansvar för någon försummelse som detta kan resultera i.

5. Betalning, egendomsförbehåll

Våra fakturor skall betalas netto 30 dagar efter mottagande av leverans. Dröjsmålsränta debiteras med 8% + diskonto på utstående fordringar från betalningsdagen. Om köparen inte fullföljer sina betalningar på utsatt tid, kan säljaren ensidigt vägra leverans eller bryta avtalet. Alla varor förblir säljarens egendom till fullständig betalning erhållits, inklusive andra avgifter. Säljaren har erhållit äganderätt till varorna genom en ersättning från Sigma-Aldrich International GmbH. Säljaren kommer att överföra äganderätten av sådana varor till köparen.

6. Skatter och andra avgifter

All användningsskatt, försäljningsskatt och indirekt skatt, förtullningskostnader, tull, inspektions- eller provningsavgift, andra skatter, avgifter eller omkostnader av något slag förorsakade av myndighet på eller uppmätt av transaktionen mellan säljare och köpare skall betalas av köparen utöver offererade och fakturerade priser. Om säljaren tvingas betala sådan skatt, avgift eller kostnad skall köparen ersätta säljaren för denna, eller som ersättning för sådan betalning skall köparen förse säljaren, senast när ordern skickas ett intyg om undantag eller annat dokument som godkänts av vederbörande myndighet.

7. Garantier

Säljaren garanterar att dess produkter skall följa beskrivningen av dessa i säljarens katalog, säljarens ”produkt information report” eller annan litteratur som levererats till köparen. Värdena som anges där är typvärden som kan variera något från batch till batch. Denna garanti är exklusiv och säljaren ger ingen annan garanti, uttryckligen eller underförstådd, inklusive någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för något speciellt ändamål. Säljarens garantier lämnade i samband med denna försäljning gäller inte om säljaren har bestämt ensidigt att köparen har använt produkter felaktigt eller inte följt eventuell instruktion som säljaren levererat. Säljarens enda och exklusiva förpliktelse och köparens exklusiva förpliktelse gällande produkter som godkänts av säljaren att vara defekt eller inte överensstämmande med specifikationer är efter retur av sådan produkt enligt säljarens instruktioner att fritt avgöra att kostnadsfritt ersätta produkten eller kreditera försäljningspriset. Säljaren är inte ansvarig för någon olyckshändelse, följdskada eller med detta sammanhängande skador eller förluster.

8. Lagar och föreskrifter

Säljaren garanterar att enligt vad som kommit honom till kännedom, är hans produkter tillverkade i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Säljaren påtar sig inget ansvar eller garanti för att produkten följer dessa bestämmelser när den lämnat säljarens anläggning. Alla tillämpliga nationella eller internationella lagar eller bestämmelser om hantering av produkterna inklusive transport, tillverkning eller försäljning måste följas av köparen.

9. Köparens användning av produkten

Säljarens produkter är först och främst avsedda för analysändamål på laboratorier och får, så vida inget annat anges på säljarens faktura eller på produktens etikett, inte användas på något annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, in vivo diagnostik, som livsmedel, läkemedel, eller kosmetika för human- eller djurförsök eller för kommersiella ändamål. Köparen godkänner av säljaren att produkten inte testats av säljaren för säkerhet och funktion som livsmedel, läkemedel, veterinärmedicin, kosmetika kommersiellt eller annat ändamål, såvida inget annat uttrycks i säljarens litteratur som lämnats till köparen. Köparen garanterar uttryckligen för säljaren att köparen omsorgsfullt testar, använder, tillverkar och marknadsför alla produkter köpta från säljaren och att alla slutprodukter tillverkade av dem uppfyller gällande lagar och förordningar för ovannämnda områden och att kunnig och erfaren personal används. Köparen skall inse att eftersom säljarens produkter huvudsakligen är avsedda för forskningsändamål kan de saknas på listor över giftiga ämnen i tillämpliga lagar. Köparen övertar ansvaret att övertyga sig om att produkten är godkänd enligt tillämpliga lagar. Säljaren hänvisar till bestämmelserna gällande ämnen utan EINECS-nummer, som inte omfattas av reglerna 67/548/EU, 79/831/EU och 92/32/EU. Detta material skall följa bestämmelserna och bulkbegränsningarna. I allmänhet kan en begränsad mängd användas per år utan att anmälan för experiment- och utvecklingsändamål. Säljaren kommer att lämna information om dessa bestämmelser. Köparen har ansvaret att verifiera riskerna och utföra all vidare undersökning nödvändig för att utreda riskerna förenade med att använda produkterna från säljaren. Köparen har också skyldigheten att varna köparens kunder och all hjälppersonal (såsom speditörer) om alla risker i att använda eller hantera produkterna. Köparen samtycker till att efterfölja eventuella instruktioner som säljaren meddelar beträffande produkternas hantering och inte missbruka produkten på något sätt. Om produkterna som köpts av säljaren skall ompackas, ometiketteras eller användas som startprodukt eller del i annan produkt, skall köparen verifiera säljarens analys av produkten. Ingen produkt köpt från säljaren skall betraktas som livsmedel, läkemedel, kosmetika eller foder. Köparen bekräftar att han friskriver och håller säljaren skadeslös för någon eller alla förluster, skador eller utgifter (inklusive advokatkostnader och andra kostnader för försvar av någon aktivitet) som säljaren kan drabbas av som ett resultat av något anspråk på försummelse, lagöverträdelse av köparen, sin företrädare, anställd och medarbetare, dess efterträdare och förbundna och dess kunder, vare sig direkt eller indirekt, i samband med bruk av säljarens produkter eller på grund av köparens underlåtelse att fullfölja skyldigheterna som innefattas häri. Köparen skall meddela säljaren inom 15 dagar efter köparens kännedom om någon olyckshändelse där säljarens produkter varit inblandade och personskada eller egendomsskada uppstått och köparen skall fullständigt samarbeta med säljaren i undersökningen och fastställandet av orsaken till sådan olycka och skall tillhandahålla för säljaren alla resultat, rapporter och tester som utfärdas av köparen eller görs tillgängliga för köparen av andra. Överförandet av sådan information till säljaren och någon undersökning gjord av säljaren skall inte betraktas som övertagande av något ansvar av säljaren.

10. Patentanspråk

Säljaren garanterar inte att användningen eller försäljningen av levererad produkt inte skadar skyddsrätten eller patentanspråken från tredje man, som täcker produkten eller bruket av den i kombination med andra produkter eller i någon tillverkningsprocess.

11. Returer/Återköp

Gods får inte returneras för kreditering utan säljarens skriftliga tillstånd och då enbart i strikt överensstämmelse med anvisade legala transportbestämmelser och säljarens instruktioner för returleverans. Vid godkänt återköp avdrages 20 % före kreditering av fakturerat värde, dock lägst 250 SEK. Varor som ej ingår i Sigma-Aldrich lagerförda sortiment i Sverige eller specialbeställda varor samt varor som tillverkats för kunds räkning, återköpes Ej.

12. Teknisk assistans

På köparens begäran kan säljaren lämna assistans och information om säljarens produkter. Såvida inget annat överenskommits kommer all sådan teknisk assistans och information att lämnas gratis. Alla förslag av säljaren beträffande användning, applikation eller lämpligheten hos produkten kan inte betraktas som en lämnad garanti, såvida inte säljaren skriftligen undertecknat en sådan.

Social Media

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Research. Development. Production.

We are a leading supplier to the global Life Science industry with solutions and services for research, biotechnology development and production, and pharmaceutical drug therapy development and production.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission.