Merck
Search Within
产品分类
品牌
生物来源
颜色
特色
分子量
基因别名
制造商
熔点(°C)
pH值
物质形态
产品线
纯度
机构
形式
分析物适用性
应用
Reference Material Type
可售
应用筛选条件
关键词:'200-745-3'
显示 1-1 共 1 条结果 关于 "

200-745-3

" 范围 产品
按相关性排序
L-组氨酸 certified reference material, TraceCERT®

L-组氨酸

别名: (S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙酸, NSC 137773
Empirical Formula (Hill Notation): C6H9N3O2
CAS No.:
71-00-1
分子量:
155.15
EC No.:
200-745-3
Beilstein No.:
84088
Page 1 of 1
Page 1 of 1