MilliporeSigma
Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask capacity 50 mL

Pyrex® VISTA round-bottom boiling flask

Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask capacity 50 mL
Synonym(s):
Corning® 70320