België

Verkoopsvoorwaarden

 

 

Aanvaarding

Elke verkoop is onderworpen aan en uitdrukkelijk afhankelijk van de modaliteiten en voorwaarden die hierin vervat zijn en worden geacht integraal te zijn aanvaard door de koper. Geen enkele wijziging met betrekking tot deze modaliteiten en voorwaarden zal bindend zijn voor de verkoper, tenzij deze er schriftelijk mee heeft ingestemd, en zulks ondertekend door een functionaris of een andere gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper. De onderhavige voorwaarden en modaliteiten zullen ten allen tijde voorrang hebben op de voorwaarden en modaliteiten van de koper. Een door de verkoper toegestane afwijking, zoals hoger uiteengezet, zal slechts gelden voor het contract waarvoor deze afwijking werd toegestaan, en zal niet automatisch gelden voor latere contracten.

 

Wijzigingen

Bestellingen die onder deze modaliteiten en voorwaarden geplaatst worden, kunnen enkel gewijzigd of veranderd worden mits een schriftelijk ondertekend akkoord van zowel de koper als de verkoper, waarin expliciet wordt vermeld welke specifieke veranderingen er aangebracht zullen worden met vermelding van de eventuele gevolgen van dergelijke wijzigingen op de prijs en de levertermijn. De koper kan een bestelling niet annuleren tenzij de verkoper er uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt. In dit geval zal de verkoper de koper informeren over de totale kosten voor dergelijke annulering en de koper gaat ermee akkoord alle kosten te betalen waarin, niet limitatief, zijn begrepen de kosten van bewaring en verscheping, de kosten van productie van niet-standaard materialen, kosten van aankoop van materialen die niet teruggegeven kunnen worden, annuleringskosten die aangerekend worden aan de verkoper door zijn leveranciers, en alle andere kosten die voortkomen uit de annulering van deze bestelling door de koper met toestemming van de verkoper. De vaststelling van deze kosten door de verkoper zal bindend zijn voor alle partijen. In geval van eenzijdige annulering of contractbreuk door de koper, zal deze aan de verkoper als schadevergoeding een conventioneel en forfaitair bedrag verschuldigd zijn, gelijk aan 30 % van het bedrag van de factuur, zonder dat de verkoper enig bewijs dient te leveren van zijn schade, en met behoud van het recht van de verkoper een hogere schadevergoeding te vorderen indien zulks gerechtvaardigd is.

 

Leveringen, vorderingen, vertraging

De verkoper heeft de eigendom van de goederen ingevolge een vrijwaring verkregen van Sigma-Aldrich International GmbH. De verkoper zal de eigendom van deze goederen overdragen aan de koper. Sigma-Aldrich behoudt zich het recht voor om de klant kosten in rekening te brengen voor vervoer en vracht. De algemene wijze van verzending is per wegtransport en gebeurt rechtstreeks naar de koper, vanuit een Europees magazijn van de verkoper. De verkoper behoudt zich nochtans het recht voor om naar eigen goeddunken een andere wijze van transport te gebruiken. Indien de koper een andere wijze van transport wenst, dan moet hierover een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst met de verkoper worden afgesloten. Indien reglementeringen van welke aard ook de normale verzendingskosten verhogen, behoudt de verkoper zich het recht voor de supplementaire kosten aan te rekenen aan de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor, om welke reden ook, de goederen te verzenden vanuit een niet Europees magazijn, mits kennisgeving aan de koper, en waarbij alle kosten zullen aangerekend worden aan de koper. Onder meer in dit verband zullen niet-stabiele artikelen of artikelen waarvan de kost hoog is in verhouding tot het gewicht normaal per vliegtuig vervoerd worden. De verkoper behoudt zich het recht voor de levering te doen in termijnen en voor al deze termijnen zal afzonderlijk een factuur gemaakt worden en zij zullen betaald worden voor de vervaldag van deze facturen, zonder rekening te houden met alle volgende leveringen. Vertraging in de levering van een dergelijke termijn zal de koper of de kopers niet ontslaan van zijn/hun verplichting om de overige leveringen te aanvaarden. Na ontvangst door de koper van de goederen die onder deze voorwaarden verstuurd werden, zal de koper deze nakijken en de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele klachten betreffende tekorten, gebreken of schade, en hij zal de goederen bijhouden en bewaren tot de verkoper schriftelijke richtlijnen geeft in verband met hetgeen ermee moet gebeuren. Indien de koper nalaat de verkoper op deze manier op de hoogte te brengen binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen, zullen dergelijke goederen definitief beschouwd worden als zijnde in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden van de verkoop en als onherroepelijk aanvaard door de koper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, schade of andere nadelen ten gevolge van een vertraging in of het verzuim van fabricage, levering of andere uitvoering van verbintenissen zoals hierbij bepaald, indien dit het gevolg is van eender welke oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper, waaronder niet limitatief worden vermeld niet-geslaagde reacties, daad van de koper of een derde, een embargo of andere overheidsdaad, een reglement of verzoek dat de afhandeling van de zaken van de verkoper aantast, brand, ontploffing, ongeval, diefstal, vandalisme, rellen, daden van oorlog, stakingen of andere sociale moeilijkheden, blikseminslag, overstroming, storm of andere natuurrampen, vertraging in vervoer of onmogelijkheid om de vereiste arbeidskrachten, brandstof, materialen, voorraden of stroom te verkrijgen aan gangbare prijzen.

 

Toewijzing van goederen

Indien de verkoper om welke reden dan ook niet in staat is alle goederen te leveren die besteld werden door de koper, dan heeft de verkoper het recht zijn beschikbare voorraad te verdelen tussen enkele of alle kopers op de manier die hem meest praktisch en/of billijk lijkt, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van een eventueel daaruit voortvloeiende niet-naleving van de verplichtingen.

 

Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien binnen die termijn de betaling niet heeft plaatsgehad, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de verkoper een verwijlrente mogen aangerekend worden van 20 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Alle betalingen worden altijd aangewend op de oudste factuur, zelfs indien de koper zulks anders zou bepalen. Indien de financiële toestand van de koper naar het uitsluitend en onbetwistbaar oordeel van de verkoper de toepassing van bovenvermelde betalingsfaciliteiten niet verantwoordt, dan staat het de verkoper vrij een gehele of gedeeltelijke voorschotbetaling te eisen alvorens het verkoopcontract uit te voeren en zal de verkoper derhalve het recht hebben, leveringen uit te stellen of te vertragen of de betalingsvoorwaarden te wijzigen, zonder hierover bericht te moeten laten aan de koper. Indien de koper nalaat de aankoopprijs of andere kosten te betalen, ongeacht de bestelling waarover het gaat, heeft de verkoper naar eigen goeddunken het recht, de levering uit te stellen, het contract te annuleren of alle nog niet geleverde bestellingen te verkopen voor rekening van de koper en de opbrengst hiervan aan te wenden als creditering, zonder compensatie of vermindering van de prijs zoals vermeld in het contract, en de koper gaat ermee akkoord, het saldo te betalen dat hij aan de verkoper verschuldigd blijft, dit alles zonder dat de andere wettelijke rechtsmiddelen van de verkoper in dit verband aangetast worden. De koper gaat ermee akkoord alle kosten te dragen die voortkomen uit zijn verzuim één van de bovenstaande bepalingen na te leven. Indien de koper in gebreke blijft tegen de vervaldag een betaling te verrichten, zal op het nog verschuldigd gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten teken van forfaitair en onherroepelijk strafbeding een schadevergoeding verschuldigd zijn welke wordt vastgesteld op 15 % van het nog openstaand saldo. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot integrale betaling van de aankoopprijs ervan door de koper.

 

Belastingen, taksen en andere lasten

Alle taksen of belastingen op gebruik, verkoop, accijnzen, rechten, douanebelastingen, kosten van nazicht of testkosten, alle andere belastingen, erelonen of kosten van eender welke aard, die opgelegd worden door een overheid of die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, zullen ten laste zijn van de koper boven op de vermelde of gefactureerde prijzen. In geval, om welke reden dan ook, de verkoper zou gehouden zijn dergelijke belasting, kosten of rechten te betalen, zal de koper deze aan de verkoper terugbetalen op eerste verzoek, of zal de koper om dergelijke betalingen te vermijden, aan de verkoper bij het plaatsen van de bestelling een vrijstellingsattest bezorgen of enig ander document dat als geldig aanvaard wordt door de overheid van wie de heffing uitgaat.

 

Garanties

De verkoper garandeert dat zijn producten zullen beantwoorden aan de beschrijving van deze producten zoals de verkoper ze aan de koper doorgegeven had door middel van de catalogus van de verkoper, analytische gegevens of andere documenten. Deze garantie is exclusief en de verkoper geeft geen enkele andere garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van elke impliciete garantie betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De garanties die de verkoper geeft in verband met deze verkoop zullen niet gelden indien de verkoper vastgesteld heeft, volgens zijn eigen oordeel, dat de koper op eender welke manier verkeerd gebruik gemaakt heeft van de producten, dat hij nagelaten heeft de producten te gebruiken in overeenstemming met de industriële normen of gebruiken, of dat hij nagelaten heeft de producten te gebruiken in overeenstemming met de eventuele gebruiksaanwijzingen van de verkoper. De enige en uitsluitende aansprakelijkheid van de verkoper en het uitsluitend verhaal van de koper in verband met producten waarvan aan de verkoper genoegzaam bewezen is dat ze gebreken vertonen of niet conform zijn, zal bestaan uit deVervangingen van deze producten zonder kosten of terruggave van de prijs, volgens de uitsluitende beslissing van de verkoper en na teruggave van deze producten in overeenstemming met de richtlijnen van de verkoper. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bijkomende schade, gevolgschade of speciale schade van eender welke aard veroorzaakt door eender welk gebruik of een gebrek van de producten, zulks zelfs indien de verkoper op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van en niet limitatief aansprakelijkheid voor verlies van gebruik, verlies van werk in productie, verlies van inkomsten of winsten, onmogelijkheid om besparingen te doen, verlies van producten van de koper of ander gebruik of aansprakelijkheid van de koper tegenover derden door deze verliezen of voor alle werk of alle andere kosten. Hetzelfde geldt voor schade of verlies veroorzaakt door dergelijk product met inbegrip van persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, tenzij dit persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt is door grove nalatigheid van de verkoper. Alle vorderingen moeten ingesteld worden binnen 3 maanden na verzending, ongeacht hun aard.

 

Naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen

De verkoper verklaart dat bij zijn beste weten zijn producten vervaardigd worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen en voorschriften.

 

Gebruik van de producten door de koper

De producten van de verkoper zijn in de eerste plaats bedoeld voor laboratorium onderzoek. Tenzij anders vermeld op het etiket, in de cataloog van de verkoper of in andere documenten die aan de koper ter hand gesteld worden, zullen deze producten niet gebruikt worden voor andere doeleinden met inbegrip van, niet limitatief, in vitro diagnose, voeding, geneesmiddelen, door de wet verboden aanwendingen zoals verdovende middelen, medische instrumentatie, cosmetica voor mensen of dieren, of voor commerciële doeleinden. De koper erkent hierbij ervan te zijn ingelicht dat de producten door de verkoper niet getest werden op veiligheid en geschiktheid in voedingsmiddelen, geneesmiddelen, medische instrumentatie, cosmetica, of bij commercieel of enig ander gebruik, tenzij dit anders vermeld staat in de documenten die de verkoper aan de koper heeft verstrekt. De koper verklaart en garandeert uitdrukkelijk aan de verkoper dat de koper alle van de verkoper gekochte producten en/of materialen die hij vervaardigt met producten die zijn aangekocht bij de verkoper, behoorlijk zal testen, gebruiken, vervaardigen en/of op de markt brengen en garandeert zulks tevens voor alle eindproducten die ermee worden vervaardigd in overeenstemming met de werkwijzen die zouden worden gevolgd door een uiterst voorzichtig persoon met gezond verstand die een deskundige is in het vakgebied, en met in acht name van een strikte naleving van alle wetten en reglementeringen die erop van toepassing zijn, zowel de thans van kracht zijnde als de later van kracht wordende wetten en reglementeringen met betrekking tot deze producten en hun aanwending. De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid om de gevaren te controleren en verder onderzoek uit te voeren dat nodig zou zijn om de gevaren te kennen die verbonden zijn aan het gebruik, het vervoer of in de handel brengen van producten die bij de verkoper werden aangekocht. Op de koper rust eveneens de plicht klanten en hulppersoneel (zoals verzendingspersoneel, enz.) te waarschuwen in verband met alle risico‘s bij het gebruiken, vervoeren, in de handel brengen of manipuleren van de producten. De koper verbindt zich ertoe de eventueel door de verkoper verstrekte instructies betreffende het gebruik van de producten te zullen naleven, en de producten op generlei wijze verkeerd te zullen gebruiken. Indien de van de verkoper gekochte producten opnieuw verpakt of geëtiketteerd moeten worden of gebruikt moeten worden als grondstoffen of bestanddeel voor andere producten, zal de koper de analyse van de producten van de verkoper controleren. Geen van de bij de verkoper aangekochte producten zal kunnen worden beschouwd als voedingsmiddel, geneesmiddel, medisch instrument of cosmetica.

 

Verklaringen door de koper en vrijwaring

De koper verklaart en garandeert dat hij de producten die hierbij besteld worden zal gebruiken in overeenstemming met paragraaf 9 „Gebruik van de producten door de koper“ en dat dergelijk gebruik van de producten niet in strijd zal zijn met een wet of reglementering. De koper gaat ermee akkoord de verkoper, zijn personeel, agenten, opvolgers, functionarissen en aangestelden te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor gedingen, verliezen, vorderingen, eisen, verplichtingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van erelonen van advocaat en boekhouder) die de verkoper zou oplopen of ondergaan ten gevolge van een vordering tegen de verkoper gesteund op nalatigheid, garantiebreuk, aansprakelijkheid wegens andere onrechtmatige daad, contract of iedere rechtstheorie ingeleid door de koper, zijn bedienden, agenten, personeel, opvolgers of aangestelden, door klanten van de koper, door eindgebruikers, door ondergeschikt personeel (zoals verschepers, enz) of door andere derden, rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomend uit het gebruik van de producten van de verkoper of doordat de koper verzuimt heeft de verplichtingen hierin omvat, na te komen. De koper zal de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen binnen de vijf (5) dagen nadat de koper bericht heeft ontvangen in verband met een voorval of ongeluk waarbij producten van de verkoper betrokken zijn en dat persoonlijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg had. De koper zal dan volledig meewerken met de verkoper bij het onderzoek en de vaststelling van de oorzaak van dergelijk voorval en hij zal alle verklaringen, rapporten en testen die de koper uitvoerde of die aan de koper ter beschikking gesteld worden door anderen, ter beschikking van de verkoper stellen. De levering van deze informatie aan de verkoper en alle onderzoek door de verkoper van deze informatie of rapporten over het voorval zal in geen geval enig vermoeden van veronderstelling van aansprakelijkheid voor dit voorval of ongeluk door de verkoper creëren.

 

Afstand van exclusieve rechten

De verkoper garandeert niet dat het gebruik of de verkoop van de producten geleverd onder deze voorwaarden geen inbreuk zal maken op exclusieve rechten van derden, in de Verenigde Staten of elders, op het product zelf, op het gebruik ervan in combinatie met andere producten of op een bepaalde werkwijze.

 

Teruggave

Producten kunnen niet teruggeven worden als tegoed, tenzij met de toestemming van de verkoper en dan alleen met strikte naleving van de door de verkoper voor retourzendingen gegeven richtlijnen.

 

Technische bijstand

Op verzoek van de koper kan de verkoper, vrijblijvend en naar eigen goeddunken, technische bijstand en informatie leveren in verband met producten van de verkoper. De verkoper geeft geen enkele garantie van eender welke aard, impliciet noch expliciet, met inbegrip van iedere impliciete garantie voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel, met betrekking tot de technische bijstand of informatie die de verkoper of het personeel van de verkoper leveren. Alle voorstellen van de verkoper in verband met gebruik, keuze, toepassing of geschiktheid van de producten zullen niet geïnterpreteerd worden als een uitdrukkelijke garantie tenzij dit specifiek aangeduid wordt in een brief ondertekend door een functionaris of een andere gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper.

 

Varia

Al dan niet tijdelijke onmogelijkheid van de verkoper om enige modaliteit of voorwaarde met betrekking tot de overeenkomst af te dwingen, enig recht dat hieruit ontstaat uit te oefenen, zal geen afstand uitmaken van het recht van de verkoper om later dergelijke modaliteiten en voorwaarden strikt op te leggen om dergelijke rechten uit te oefenen. Alle rechten en rechtsmiddelen volgens deze bestelling zijn cumulatief en zijn bijkomend aan andere rechten en rechtsmiddelen die de verkoper kan doen gelden volgens wetgeving, billijkheid of gebruiken. Iedere afstand door de verkoper met betrekking tot een fout van de koper zal schriftelijk moeten gebeuren en zal niet gelden als een afstand voor eender welke andere fout van de koper of dezelfde fout op een later tijdstip. Indien enige bepaling van deze overeenkomsten ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou verklaard worden, blijft de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen integraal van toepassing. De titels van de paragrafen zijn er enkel ten indicatieve titel; zij vormen geen deel van de modaliteiten en voorwaarden en zullen hun interpretatie niet aantasten. Deze overeenkomst zal bindend zijn voor, ten voordele zijn van en afdwingbaar zijn door de partijen van deze overeenkomst en hun respectievelijke erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en aangestelden.

 

Toepasselijk recht

Alle geschillen in verband met de overeenkomsten tussen koper en verkoper, ongeacht de aard, o.m. wettigheid, interpretatie, toepassing of uitvoering, modaliteiten, voorwaarden enz. worden beheerst door de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België, bevoegd.