HPLC

Discovery氰基HPLC色谱柱

Discovery logo
订购信息
 
Discovery氰基HPLC色谱柱
 
独特的保留能力和选择性,造就更出色、更快速的分离效果
• 出色的峰形和效率
• 相比C18更突出的选择性
• 保留能力远低于C18,减少流动相所需的有机相比例
 
  性质      
键合相:   氰基,封端 Cyano structure
硅胶:   球形,高纯度 (Fe <20; NA <7; Ca <7;
Ti <1; AI <1; Mg <1ppm)
粒径:   5µm
孔径:   180(Å)
表面积:   200m2/g
%C:   4.5%
覆盖度:   3-4µmoles/m2
 

 

订购信息

5µm Discovery氰基HPLC色谱柱

ID(mm) 长度(cm) 货号
最新! 2.1             2
(订购电话) 577513-U
最新! 2.1             3
(订购电话) 577514-U
2.1   5 59355-U21
2.1 10 569521-U
2.1     12.5 569524-U
2.1 15 59356-U21
最新! 3.0             2
(订购电话) 577515-U
最新! 3.0             3
(订购电话) 577516-U
3.0   5 59355-U30
3.0 10 569522-U
3.0    12.5 569525-U
3.0 15 59356-U30
3.0 25 59357-U30
4.0   5 59355-U40
4.0 10 569523-U
4.0    12.5 569526-U
4.0 15 59356-U40
4.0 25 59357-U40
最新! 4.6             2
(订购电话) 577517-U
最新! 4.6             3
(订购电话) 577518-U
4.6   5 59355-U
4.6 10 569520-U
4.6    12.5 569527-U
4.6 15 59356-U
4.6 25 59357-U

5µm Discovery氰基验证包

ID(mm) 长度(cm) 货号
2.1 5 55715-U21
2.1 10 569806-U
2.1 15 55717-U21
4.6 5 55715-U
4.6 10 569807-U
4.6 15 55717-U
4.6 25 55719-U
* 验证包包括3个色谱柱,各含不同的键合相。

包含Discovery氰基填料的2cm色谱小柱

  描述 2.1mm ID 3.0mm ID 4.0mm ID 
          5µm 粒径
 
  每包2个
59584-U 569571-U 59586-U
             套装 
59583-U 569570-U 59585-U
 
  适用于4.0mm ID或4.6mm ID的分析色谱柱
套装包括色谱小柱、独立的支架、管件、2个螺母和套管。