Česká republika

Obchodní Podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

IČ: 457 94 171, se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11280
(dále jen „SIGMA-ALDRICH“)

I. Použití
II. Nabídka a uzavření smlouvy
III. Rozsah dodávek/ Dodací podmínky
IV. Dodací lhůta
V. Ceny a způsob platby
VI. Přechod nebezpečí škody
VII. Používání výrobků zákazníkem
VIII. Oznamovací povinnost
IX. Odpovědnost za vady a za újmu
X. Výhrada vlastnického práva
XI. Vyšší moc
XII. Technická doporučení
XIII. Vývoz
XIV. Závěrečná ustanovení
íI. Použití

 1. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky se vztahují na veškeré obchodní transakce mezi společností SIGMA-ALDRICH jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím a tvoří nedílnou součást veškerých nabídek společnosti SIGMA-ALDRICH, potvrzení objednávek ze strany společnosti SIGMA-ALDRICH či smluv uzavřených mezi společností SIGMA-ALDRICH a zákazníkem. Podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami, doplňují jejich rozsah nebo se od nich odchylují, nebudou součástí smlouvy, pokud společnost SIGMA-ALDRICH neposkytne výslovný písemný souhlas s jejich použitím. Zákazník uzavřením konkrétní smlouvy se společností SIGMA-ALDRICH výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
 2. Jakákoliv ujednání mezi společností SIGMA-ALDRICH a zákazníkem, která doplňují tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky nebo se od nich odchylují, musejí být uvedeny písemně ve smlouvě. Platí to i pro vzdání se tohoto požadavku na písemnou formu.
 3. Práva, která pro společnost SIGMA-ALDRICH vyplývají ze zákonných ustanovení nad rámec těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, nejsou dotčena.


II. Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Nabídky jsou nezávazné.
 2. Analytické zprávy a další popisy zboží v osvědčeních o provedených rozborech, v katalozích, technických specifikacích nebo v jakékoli další výrobní dokumentaci jsou pouze ilustrativní, není-li výslovně uvedeno, že jsou závazné. Nepředstavují dohodu o odpovídající kvalitě či vlastnostech zboží, ani záruku takové kvality či vlastností. Výjimkou jsou pouze případy, kdy jednatel společnosti SIGMA-ALDRICH odkazuje zákazníka písemně na popis výrobku výslovně jako na záruku určité kvality nebo vlastnosti či jako na dohodu o určité kvalitě nebo vlastnosti.
 3. Společnost SIGMA-ALDRICH si vyhrazuje veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví ke všem nabídkovým dokumentům. Tyto dokumenty nesmějí být poskytnuty žádné třetí straně.
 4. Objednávky nejsou pro společnost SIGMA-ALDRICH závazné, dokud je výslovně písemně nepotvrdí. Zákazník je svou objednávkou vázán po dobu dvou týdnů. Skutečnost, že společnost SIGMA-ALDRICH nereagovala na nabídky, objednávky, žádosti nebo jiná prohlášení zákazníka, je považována za souhlas jedině v případě, že takový souhlas byl výslovně udělen v písemné podobě. V konkrétních případech potvrdí společnost SIGMA-ALDRICH objednávku v písemném potvrzení objednávky. V případě, že potvrzení objednávky obsahuje zřejmé chyby nebo překlepy či početní chyby, není pro společnost SIGMA-ALDRICH závazné.
 5. Jestliže zákazník jednostranně odstoupí od smlouvy či její části nebo jednostranně zruší objednávku nebo část objednávky z důvodu, za které společnost SIGMA-ALDRICH neodpovídá, musí společnosti SIGMA-ALDRICH nahradit veškeré náklady, které jí vznikly v důsledku takového odstoupení či zrušení. Platí to zejména ve vztahu k nákladům na zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy, které společnosti SIGMA-ALDRICH vyfakturují její dodavatelé, k nákladům na nákup zboží, které není možné vrátit, a ke všem dalším výdajům, které společnosti SIGMA-ALDRICH vzniknou během plnění a ukončování smlouvy či objednávky, jako jsou náklady právního zastoupení, náklady na dopravu apod.


III. Rozsah dodávek/ Dodací podmínky

 1. Pro rozsah dodávky je určující nabídka společnosti SIGMA-ALDRICH, objednávka zákazníka, případně písemné potvrzení objednávky ze strany společnosti SIGMA-ALDRICH. Změny v rozsahu dodávky jsou platné jedině v případě, že jsou písemně potvrzeny společností SIGMA-ALDRICH. Společnost SIGMA-ALDRICH si vyhrazuje právo upravit specifikaci zboží, jestliže takové úpravy nejsou významné a pokud lze přiměřeně očekávat, že zákazník je bude akceptovat, zejména pokud je možno zboží použít k zamýšlenému účelu.
 2. Společnost SIGMA-ALDRICH je oprávněna plnit po částech, a to bez náhrady nákladů částečnou dodávkou způsobených, s výjimkou případů, kdy zákazník nemá o částečné plnění zájem a upozornil na tuto skutečnost písemně ve smlouvě.
 3. Pokud mezi stranami nebyla uzavřena zvláštní písemná dohoda, je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna určit způsob přepravy dle vlastního uvážení, tj. zboží může být zasláno letecky, vlakem, lodí nebo s využitím silniční dopravy.
 4. Všechny dodávky budou realizovány „ex works“ (za závodu) společnosti SIGMA-ALDRICH dle Incoterms 2010 a vztahují se na ně logistické poplatky, které jsou aktuálně účtovány a které je možné vyhledat na internetu na internetových stránkách na adrese www.sigmaalrdrich.com.
 5. Vrácení zboží a vystavení odpovídajícího dobropisu je možné jedině s písemným souhlasem společnosti SIGMA-ALDRICH. Je-li takový souhlas udělen, je nutné dodržet pokyny společnosti SIGMA-ALDRICH týkající se vrácení dodávek. Za dodržení těchto pokynů odpovídá zákazník. Platí to zejména pro dodržení aktuálních zákonných ustanovení, která se vztahují na přepravu a balení nebezpečného zboží.
 6. Všechny povinnosti společnosti SIMGA-ALDRICH dodat výrobky podléhají výhradě „do vyčerpání zásob“. Společnost SIGMA-ALDRICH tudíž může odstoupit od smlouvy, pokud dojde k vyčerpání zásob, jež má k dispozici. Jestliže dojde pouze k částečnému vyčerpání zásob, a není tedy možné dodat celý požadovaný objem zboží, který je uveden v zákazníkově objednávce, je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna, dle vlastního uvážení, přidělit zásoby, které má k dispozici, jednomu zákazníkovi nebo je rozdělit mezi více zákazníků. Pokud dostupné množství zboží není dostatečné k tomu, aby byl pokryt celý požadavek uvedený v zákazníkově objednávce, je zákazník oprávněn od objednávky/smlouvy odstoupit.


IV. Dodací lhůta

 1. Dodací lhůty a termíny dodání musejí být dohodnuty písemně. Dodací lhůty a termíny dodání jsou závazné pouze v případě, že jsou jako závazné výslovně označeny.
 2. Dodací lhůta počíná běžet okamžikem, kdy společnost SIGMA-ALDRICH potvrdí objednávku, nikoli však dříve, než zákazník dodá všechny dokumenty, oprávnění, povolení, schválení nebo potvrzení, nebo před tím, než jsou vyřešeny všechny technické otázky nebo než jsou obdrženy případné dohodnuté zálohy. Předpokladem pro to, aby společnost SIGMA-ALDRICH dodržela dodací lhůtu, je skutečnost, že zákazník splní včas a řádně své povinnosti.
 3. Dodací lhůta je považována za dodrženou, jestliže v ní zboží opustilo výrobní závod nebo společnost SIGMA-ALDRICH odeslala oznámení o tom, že zboží je připraveno k odeslání. Předpokladem pro dodávku zboží je skutečnost, že společnost SIGMA-ALDRICH obdržela včas a řádně své vlastní dodávky; v opačném případě je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna odstoupit od smlouvy.
 4. V případě prodlení s dodávkou je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud společnost SIGMA-ALDRICH nedodala zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté zákazníkem společně s upozorněním, že po jejím uplynutí od smlouvy odstoupí. Na případnou náhradu újem, které bude zákazník požadovat, se vztahují omezení uvedená v čl. IX odst. 8. těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.


V. Ceny a způsob platby

 1. U objednávek, u nichž nebyly výslovně dohodnuty žádné pevné ceny, budou fakturovány ceny uvedené v ceníku společnosti SIGMA-ALDRICH platné k datu dodání. Jestliže je v objednávkovém formuláři nebo v potvrzení objednávky uvedena ceníková cena platná k datu objednávky, není to považováno za dohodu o pevné ceně. Pokud dojde před datem dodání k navýšení cen souvisejících s výrobou zboží, je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna cenu odpovídajícím způsobem upravit, a to bez ohledu na nabídku a na potvrzení objednávky.
 2. Není-li dohodnuto jinak, je cena dodávky splatná beze srážek do 17 dnů od data vystavení faktury. Toto pravidlo platí obdobně i pro faktury za dílčí dodávky. Za datum úhrady se považuje datum, k němuž je částka připsána na účet společnosti SIGMA-ALDRICH. Je-li zákazník v prodlení s úhradou, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Toto ujednání o smluvní pokutě nevylučuje nárok na náhradu škody v plném rozsahu. V případě sjednání splátek na úhradu ceny dodávky se společnost SIGMA-ALDRICH a zákazník ve smyslu § 1931 Občanského zákoníku dohodli, že v případě prodlení zákazníka s úhradou byť i jediné splátky se celý dluh stává okamžitě bez dalšího splatným.
 3. V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv splatné pohledávky, kterou za zákazníkem eviduje společnost SIGMA-ALDRICH, je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna pozastavit jakékoliv další dodávky zboží, a to až do doby, než zákazník řádně splní veškeré své závazky pro něj vyplývající. V takovém případě není společnost SIGMA-ALDRICH v prodlení s dodáním zboží, v důsledku čehož není povinna nahradit zákazníkovi případně vzniklou újmu.
 4. Zákazník je oprávněn provést jednostranný zápočet svých pohledávek vůči společnosti SIGMA-ALDRICH pouze v případě, že jsou tyto pohledávky společností SIGMA-ALDRICH považovány výslovně za nesporné nebo v případě, že byly zjištěny pravomocným rozsudkem. Zákazník je oprávněn uplatnit jakékoliv zadržovací právo (případně zadržet platbu), které mu náleží podle zákona, jedině v případě, kdy je jeho protinárok spojen se stejným smluvním vztahem jako předmět zadržovací práva.
 5. Společnost SIGMA-ALDRICH je oprávněna podmínit uskutečnění dodávky zaplacením zálohy.
 6. Všechny uváděné ceny jsou cenami netto. Znamená to, že zákazníkovi bude navíc účtována daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě.
 7. Všechny spotřební daně, daně z prodeje nebo nepřímé daně, cla, revizní a inspekční poplatky a všechny další daně, poplatky nebo úhrady libovolného druhu předepsané státními orgány nebo vyměřené ve vztahu k transakci mezi společností SIGMA-ALDRICH a zákazníkem hradí zákazník nad rámec nabídkové nebo fakturované ceny. Společnost SIGMA-ALDRICH není povinna upozorňovat na skutečnost, že bude nutné zaplatit případné daně či poplatky.


VI. Přechod nebezpečí škody

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka ve chvíli, kdy je zboží předáno osobě, která realizuje jeho přepravu, nebo v okamžiku, kdy je zboží ve výrobním závodě společnosti SIGMA-ALDRICH připraveno k odeslání a zákazník je povinen ho převzít. Platí to i v případě dílčích dodávek nebo v případě, že společnost SIGMA-ALDRICH přistoupila na další závazky, jako je hrazení nákladů na přepravu. Na žádost zákazníka a na jeho náklady zajistí společnost SIGMA-ALDRICH pojištění zboží proti rizikům, která upřesní zákazník, a sjedná pojištění přepravy.
 2. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží nebo poruší další povinnost k součinnosti, smí společnost SIGMA-ALDRICH požadovat náhradu za veškeré případné vzniklé škody/újmy, včetně případných dodatečných výdajů. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka ve chvíli, kdy se zákazník ocitne v prodlení s převzetím zboží. Pokud uplyne přiměřený časový úsek a zboží není převzato, je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna naložit se zbožím jiným způsobem a realizovat dodávku zákazníkovi během přiměřeně prodloužené časové lhůty.
 3. Aniž by tím byly dotčeny nároky zákazníka plynoucí z vad na zboží, je zákazník povinen převzít dodané zboží i v případě, že vykazuje drobné vady.


VII. Používání výrobků zákazníkem

 1. Výrobky společnosti SIGMA-ALDRICH jsou určeny k použití při laboratorním výzkumu a nesmějí být používány k jiným účelům, pokud to není výslovně uvedeno na polepkách výrobků, v katalozích společnosti SIGMA-ALDRICH nebo v jiných dokumentech dodaných zákazníkovi. Výrobky společnosti SIGMA-ALDRICH nesmějí být používány zejména k účelům in-vitro diagnostiky, k výrobě potravin a farmaceutických výrobků, ve zdravotnických přípravcích/přístrojích nebo v kosmetických výrobcích.
 2. Společnost SIGMA-ALDRICH netestuje bezpečnost a účinnost výrobků, pokud by byly obsaženy nebo použity v potravinách, farmaceutických výrobcích, zdravotnických přípravcích/přístrojích nebo v kosmetických přípravcích nebo použity pro komerční či jiné účely, není-li v dokumentaci poskytnuté společností SIGMA-ALDRICH uvedeno výslovně jinak. Společnost SIGMA-ALDRICH výslovně upozorňuje zákazníka na to, že je jeho povinností veškeré výrobky zakoupené od společnosti SIGMA-ALDRICH, případně veškeré materiály vyrobené s využitím výrobků zakoupených od společnosti SIGMA-ALDRICH náležitě otestovat, používat, vyrábět a distribuovat. Zákazník odpovídá za prověření stávajících rizik a za provedení všech dalších výzkumných prací, které mohou být nezbytné k získání informací o rizicích, která mohou plynout z používání výrobků zakoupených od společnosti SIGMA-ALDRICH. Zákazník musí rovněž upozornit své vlastní odběratele a jejich personál a dodavatele (např. osoby zajišťující přepravu apod.) na rizika, s nimiž může být spojeno používání výrobků či nakládání s nimi.
 3. Zákazník bere na vědomí, že výrobky společnosti SIGMA-ALDRICH a nakládání s nimi může podléhat regulaci dle příslušných právních předpisů Za dodržování povinností při nakládání s látkami zakoupenými od společnosti SIGMA-ALDRICH odpovídá v plném rozsahu zákazník.
 4. Společnost SIGMA-ALDRICH zákazníka výslovně upozorňuje, že je povinen zkontrolovat prohlášení společnosti SIGMA-ALDRICH, pokud jde o obsah výrobků pro případ, že výrobky zakoupené od společnosti SIGMA-ALDRICH musejí být opětovně zabaleny nebo opatřeny nálepkou nebo že jsou použity jako základní materiál nebo složka jiných výrobků.


VIII. Oznamovací povinnost

Zákazník je povinen informovat společnost SIGMA-ALDRICH písemně bez zbytečného odkladu poté, co se doví o jakýchkoli nehodách nebo událostech spojených s výrobky společnosti SIGMA-ALDRICH, v jejichž důsledku došlo k újmě na zdraví či na majetku. Zákazník je povinen poskytnout společnosti SIGMA-ALDRICH veškerou součinnost při objasňování a určování příčin takových nehod. Zákazník je povinen předložit společnosti SIGMA-ALDRICH veškerá vyjádření, zprávy a testy, které budou vydány či provedeny zákazníkem nebo jinou osobou. Předání takových informací společnosti SIGMA-ALDRICH a jejich prověření ze strany společnosti SIGMA-ALDRICH nezakládá odpovědnost společnosti SIGMA-ALDRICH za tyto nehody či události.


IX. Odpovědnost za vady a za újmu

 1. Aby zákazník mohl vznést nároky vyplývající z vad, musí zboží při převzetí zkontrolovat a vady nahlásit bez zbytečného odkladu společnosti SIGMA-ALDRICH písemnou formou, nejdéle však do 2 týdnů od převzetí zboží. Skryté vady musejí být společnosti SIGMA-ALDRICH nahlášeny písemně bez zbytečného odkladu poté, co jsou objeveny, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí zboží. Zákazník je povinen popsat vady písemně.
 2. Pokud jsou výrobky vadné, má zákazník nárok buď na odstranění vady formou opravy nebo na dodání zboží, které je prosto vad, a to dle volby společnosti SIGMA-ALDRICH. Výdaje za odstranění vad nese společnost SIGMA-ALDRICH, avšak pouze v rozsahu, který nezahrnuje navýšení těchto výdajů v důsledku toho, že zboží bylo přemístěno na jiné místo, než je dodací adresa. Všechny náklady na personál a náklady na materiál, které zákazník v této souvislosti nárokuje, budou vypočítány v pořizovacích cenách, tj. dle skutečně vynaložených nákladů.
 3. Pokud společnost SIGMA-ALDRICH není ochotna nebo schopna vadu odstranit některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci, zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy. Platí to i v případě, že snahy o odstranění vady jsou neúspěšné nebo se opozdí po nepřiměřeně dlouhou dobu z důvodů, za které nese odpovědnost společnost SIGMA-ALDRICH. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že není schopen vrátit přijaté zboží, s výjimkou případů, kdy vrácení tohoto zboží není možné s ohledem na jeho povahu nebo kdy za tuto neschopnost odpovídá společnost SIGMA-ALDRICH nebo kdy se vada projeví až ve chvíli, kdy dojde ke zpracování zboží.
 4. Pokud jsou vadné výrobky třetí strany použité při výrobě zboží společnosti SIGMA-ALDRICH, zákazník je oprávněn požadovat, aby na něj byly postoupeny nároky společnosti SIGMA-ALDRICH ve vztahu k dodavateli výrobků třetí strany. Zákazník je oprávněn uplatnit nároky proti společnosti SIGMA-ALDRICH z důvodu výskytu vad až poté, co se pokusí uplatnit na něj postoupené nároky vůči dodavateli výrobků třetí strany a neuspěje.
 5. Pokud dodané výrobky porušují právo průmyslového vlastnictví nebo autorská práva třetí strany, společnost SIGMA-ALDRICH upraví zboží nebo jej vymění, na své vlastní náklady, tak, aby práva třetí osoby již nebyla porušována, ale aby zboží zároveň mělo smluvně dohodnuté vlastnosti, nebo, dle svého uvážení, získá v zastoupení zákazníka právo používat zboží na základě licenční smlouvy. Pokud tak společnost SIGMA-ALDRICH neučiní v přiměřené časové lhůtě, bude zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Za výše uvedených podmínek má společnost SIGMA-ALDRICH rovněž právo odstoupit od smlouvy.
 6. Povinnosti uvedené v čl. IX odst. 5. výše platí pouze tehdy, jestliže:
  • zákazník informuje společnost SIGMA-ALDRICH písemně bez zbytečného odkladu o veškerých případech údajného porušení práv duševního vlastnictví,
  • zákazník poskytne společnosti SIGMA-ALDRICH přiměřenou součinnost v souvislosti s hájením se proti vzneseným nárokům nebo umožní společnosti SIGMA-ALDRICH provést úpravy dle čl. IX odst. 5. výše,
  • společnost SIGMA-ALDRICH je oprávněna využít všech prostředků k obraně, včetně mimosoudního vyrovnání,
  • právní vada nevznikla v důsledku pokynu, který dal zákazník,
  • zákazník se porušení práv nedopustil tím, že provedl neoprávněné úpravy dodané věci nebo že věc použil jiným způsobem, než jaký byl dojednán.
 7. Promlčecí doba u nároků zákazníka z odpovědnosti za vady činí 12 měsíců. Tato promlčecí doba platí rovněž u nároků z odpovědnosti za újmu, která je způsobena vadou na zboží.
 8. Odpovědnost společnosti SIGMA-ALDRICH vůči zákazníkovi za jakékoliv újmy se řídí obecnými právními předpisy. Neodporuje-li to kogentním ustanovením právních předpisů, celková výše náhrady újmy ze strany společnosti SIGMA-ALDRICH vůči zákazníkovi dle jednotlivé smlouvy je omezena hodnotou příslušné smlouvy, která odpovídá ceně dodávky dle takové smlouvy.


X. Výhrada vlastnického práva

 1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím společnosti SIGMA-ALDRICH do úplného uhrazení jeho kupní ceny společnosti SIGMA-ALDRICH. Uplatnění ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje. Zákazník je povinen nakládat s veškerým zbožím, k němuž si společnost SIGMA-ALDRICH ponechává vlastnické právo, po dobu, kdy si společnost toto právo ponechává, s péčí řádného hospodáře. Zákazník je zejména povinen zboží na vlastní náklady dostatečně pojistit na jeho pořizovací hodnotu proti škodám.
 2. Zákazník smí zboží, k němuž si společnost SIGMA-ALDRICH ponechává vlastnické právo, prodat jedině v rámci své běžné obchodní činnosti. Zákazník není oprávněn zboží, k němuž si společnost SIGMA-ALDRICH ponechává vlastnické právo, zastavit, převést jako zajištění ani s ním jinak nakládat způsobem, který ohrožuje vlastnické právo společnosti SIGMA-ALDRICH. V případě jakéhokoliv neoprávněného zásahu ze strany třetí strany musí zákazník bez zbytečného odkladu písemně informovat společnost SIGMA-ALDRICH a poskytnout jí všechny požadované informace. Zákazník musí dále příslušnou třetí stranu upozornit na vlastnická práva společnosti SIGMA-ALDRICH a poskytnout veškerou součinnost při přijímání jakýchkoliv opatření, která společnost SIGMA-ALDRICH přijme v zájmu ochrany zboží, k němuž si ponechává vlastnické právo. Vzniklé náklady musí nést zákazník.
 3. Zákazník se zavazuje, že na žádost společnosti SIGMA-ALDRICH na ní bez zbytečného odkladu postoupí jakékoliv pohledávky z titulu dalšího prodeje zboží, které je dle výhrady vlastnického práva v době svého dalšího prodeje ve vlastnictví společnosti SIGMA-ALDRICH, včetně všech práv s těmito pohledávkami spojených, bez ohledu na to, zda je zboží dále prodáno zpracované či nikoli. V takovém případě bude zákazník oprávněn, s výhradou odvolání ze strany společnosti SIGMA-ALDRICH, takto postoupené pohledávky svým jménem pro společnost SIGMA-ALDRICH vymáhat. Všechny vymožené částky musejí být okamžitě převedeny na společnost SIGMA-ALDRICH. Společnost SIGMA-ALDRICH může zrušit zákazníkovo oprávnění vymáhat pohledávky a jeho oprávnění dále prodávat zboží, k němuž má společnost SIGMA-ALDRICH dle výhrady vlastnického práva stále vlastnické právo, jestliže zákazník neplní řádně své povinnosti vůči společnosti SIGMA-ALDRICH, je-li zákazník v prodlení s platbami nebo provádění plateb přeruší nebo pokud je na zákazníka podán insolvenční návrh.
 4. V případě zákazníkova prodlení s platbami je společnost SIGMA-ALDRICH oprávněna vzít zpět zboží, k němuž má dle výhrady vlastnického práva stále vlastnické právo, aniž by tím byla dotčena její další práva, a je oprávněna zboží použít jiným způsobem. Společnost SIGMA-ALDRICH smí dále odstoupit od smlouvy poté, co určí dodatečnou časovou lhůtu k plnění. V takových případech je zákazník povinen umožnit společnosti SIGMA-ALDRICH nebo jejím zástupcům okamžitě přístup ke zboží, k němuž má společnost SIGMA-ALDRICH dle výhrady vlastnického práva stále vlastnické právo, a toto zboží jí vydat.
 5. Veškeré případné zpracování zboží, na které se vztahuje toto ustanovení o výhradě vlastnického práva, zákazníkem bude považováno za zpracování provedené jménem společnosti SIGMA-ALDRICH. Je-li zboží zpracováno s využitím věcí, které nepatří společnosti SIGMA-ALDRICH, získá společnost SIGMA-ALDRICH spoluvlastnický podíl na nové věci, který se rovná poměru mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou dalších věcí použitých při zpracování. Ve všech dalších ohledech se na věc vytvořenou zpracováním vztahují stejná ustanovení jako na zboží, pro které platí toto ustanovení o výhradě vlastnického práva.
 6. V případech, kdyby v důsledku povinného uplatnění cizozemských právních předpisů byla práva společnosti SIGMA-ALDRICH z výhrady vlastnického práva v konkrétním případě omezena, se zákazník zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu společnosti SIGMA-ALDRICH další odpovídající zajištění. Zákazník se zavazuje poskytnout společnosti SIGMA-ALDRICH veškerou součinnost potřebnou pro přijetí všech opatření nezbytných k zajištění platnosti a vymahatelnosti takového zajištění.


XI. Vyšší moc

 1. Jestliže vyšší moc zabrání společnosti SIGMA-ALDRICH plnit její smluvní povinnosti, zejména povinnost dodat zboží, bude společnost SIGMA-ALDRICH zproštěna své povinnosti plnit závazky po dobu trvání překážky a po přiměřenou dobu opětovného zahájení provozu bez toho, že by byla vůči zákazníkovi odpovědná za újmy. Obdobně to platí i v případě, že společnosti SIGMA-ALDRICH brání v plnění jejích povinností nepřiměřené překážky nebo že společnost není dočasně schopná své povinnosti plnit z důvodu nepředvídatelných okolností, za které společnost SIGMA-ALDRICH nenese odpovědnost, zejména z důvodu protestní akce, úkonů státních úřadů, výpadku energie, problémů s dodávkou na straně dodavatele nebo z důvodu závažného narušení provozu.
 2. Společnost SIGMA-ALDRICH bude oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud taková překážka trvá po dobu delší než 4 měsíce a v důsledku toho již plnění smlouvy není v zájmu společnosti SIGMA-ALDRICH. Na žádost zákazníka společnost SIGMA-ALDRICH po uplynutí výše zmíněné lhůty oznámí, zda uplatní své právo odstoupit od smlouvy, nebo zda v přiměřené časové lhůtě dodá zboží. Nároky zákazníka na náhradu újem se vylučují.


XII. Technická doporučení

Pokud o to zákazník požádá, společnost SIGMA-ALDRICH mu zdarma poskytne technická doporučení a informace týkající se možného využití a technických vlastností jejích výrobků, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuta cena za takové doporučení nebo informace. Společnost SIGMA-ALDRICH neposkytuje s těmito doporučeními a informacemi žádnou záruku technických vlastností, využití, aplikace nebo vhodnosti výrobků. Společnost SIGMA-ALDRICH zejména nezaručuje, že prezentované chemické reakce jsou možné. Obdobně platí čl. IX odst. 8. výše.


XIII. Vývoz

 1. Společnost SIGMA-ALDRICH výslovně upozorňuje zákazníka, že na vývoz dodaných věcí se mohou vztahovat omezení Evropské unie, České republiky a dalších zemí. Pokud má zákazník v úmyslu vyvézt objednané zboží mimo Českou republiku, musí o tom uvědomit společnost SIGMA-ALDRICH už při objednávání zboží. Společnost SIGMA-ALDRICH si vyhrazuje právo provést interní vývozní šetření, aby určila, dle vlastního uvážení, zda je plnění smlouvy možné či nikoli. Za tímto účelem smí společnost SIGMA-ALDRICH požadovat, aby zákazník získal případná potřebná povolení a aby je předložil společnosti SIGMA-ALDRICH ke kontrole.
 2. Zákazník nesmí prodat zboží zakoupené od společnosti SIGMA-ALDRICH, ani nesmí toto zboží zpřístupnit, žádné třetí straně, které takové zboží nesmí být dodáno v souladu s vývozními předpisy České republiky, Evropské unie nebo Spojených států amerických, případně jiných států.


XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Místem plnění všech povinností, které mají být splněny zákazníkem a společností SIGMA-ALDRICH, je sídlo společnosti SIGMA-ALDRICH, nevyplývá-li z povahy povinnosti něco jiného.
 2. Společnost SIGMA-ALDRICH je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví zákon anebo tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky, zejména v případě, kdy je na zákazníka podán insolvenční návrh.
 3. Veškerá práva společnosti SIGMA-ALDRICH plynoucí obchodního vztahu mezi společností SIGMA-ALDRICH a zákazníkem se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 4. Uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku se vylučuje.
 5. Pro vyloučení pochybností se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku. Veškerá ujednání v rámci konkrétní smlouvy odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.
 6. Právní vztah mezi zákazníkem a společností SIGMA-ALDRICH se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („Občanský zákoník“). Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije.
 7. Veškeré spory, které vyplynou z obchodního vztahu mezi společností SIGMA-ALDRICH a zákazníkem, budou řešeny soudy České republiky, přičemž místně příslušný je soud příslušný dle sídla společnosti SIGMA-ALDRICH.
 8. Pokud jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek jsou nebo se stanou neplatná, jako celek nebo zčásti, nebo pokud budou tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky neúplné, nebude to mít vliv na platnost jejich zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení bude považováno za nahrazené takovým platným ustanovením, které se bude nejvíce blížit účelu neplatného ustanovení. Pokud budou tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky neúplné, bude se mít za to, že je takové ustanovení dohodnuto tak, aby odpovídalo ustanovení, které by bylo dohodnuto v souladu s účelem těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, pokud by smluvní strany braly tuto skutečnost v potaz od samého počátku.

01.08.2014/ver. 1