Magyarország

Általános eladási és szállítási feltételek

1. Alapfeltétel
2. Változtatás
3. Szállítás, reklamáció, késedelem
4. Szállító (Eladó) részére történő beszállításra vonatkozó kikötés
5. Fizetés, tulajdonjog fenntartása
6. Jótállás
7. Törvények, szabályozások
8. A termékek felhasználása Vevő által
9. Vevő nyilatkozata és garanciája
10. Szabadalmi jogok
11. Visszaszállítás
12. Technikai szaktanácsadás
13. Egyéb rendelkezések
14. Alkalmazott jog
1. Alapfeltétel

A Sigma-Aldrich Kft. mint szállító (Eladó) cég szállításai, szolgáltatásai és ajánlatai kizárólag ezen szállítási és eladási feltételek alapján jönnek létre. Ezek vonatkoznak tehát valamennyi jövőbeni üzleti kapcsolatra.

Jelen szállítási és eladási feltételektől való eltérések mindenekelőtt a Megrendelő (Vevő) vásárlására vonatkozó előírásai (beleértve az Általános Vételi Feltételeket is) kifejezetten csak a Sigma-Aldrich Kft. írásbeli elismerése esetén megengedettek.

back to top

2. Változtatás

A Sigma-Aldrich Kft. ajánlatai nem kötelező erejűek. A megrendelések csak akkor kötelező erejűek a Sigma-Aldrich Kft. számára, ha ez utóbbi azokat visszaigazolja, vagy az áru megküldésével a Megrendelő (Vevő) megrendelésének eleget tesz. Kiegészítések, módosítások és egyéb szóbeli megállapodások csak a Sigma-Aldrich Kft. írásbeli visszaigazolása esetén érvényesek.

back to top

3. Szállítás, reklamáció, késedelem

A szállítás teljesítési helye a Megrendelő (Vevő) telephelye, ahol az áru mennyiségi és minőségi átvétele történik. Sigma-Aldrich Kft. a teljesítés időpontjáról a megrendelőt (Vevőt) megfelelő időben értesíti. Amíg a Megrendelő (Vevő) egy kötelezettségével el van maradva, a Sigma-Aldrich Kft. nem köteles újabb szállítást teljesíteni. A szerződés szerinti szállítási határidő túllépése esetén a Sigma-Aldrich Kft. köteles póthatáridőt közölni. A Sigma-Aldrich Kft-nek joga van részszállításokat teljesíteni. Minden egyes részszállítmány a még ezután következő részszállításoktól függetlenül a Sigma-Aldrich Kft. fizetési feltételei szerint külön-külön esedékes. A részszállításoknál fellépő szállítási késedelmek nem jogosítják fel a Megrendelőt (Vevőt) arra, hogy a még hátralévő részszállításoktól visszalépjen. Közvetlenül az áru kézhezvétele után a Megrendelő (Vevő) köteles az árut megvizsgálni és a Sigma-Aldrich Kft-vel haladéktalanul, de legalább az áru megérkezése után 5 napon belül közölni az esetleges hiány, nem megfelelő áru vagy károsodás miatti reklamációkat. A Megrendelőnek (Vevőnek) a kifogásolt árut a Sigma-Aldrich Kft-nek a szükséges intézkedésekre és rendelkezésekre vonatkozó írásos utasításának kézhezvételéig készenlétben kell tartani. Amennyiben a Sigma-Aldrich Kft. Az áru kézhezvétele után 5 napon belül nem kap megfelelő értesítést, akkor az áru elfogadottnak tekintendő. Vis major esetén vagy olyan eseményeken alapuló szállítási és szolgáltatási késedelmekért, amely események a szállítást a Sigma-Aldrich Kft. számára jelentős mértékben megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, ide tartoznak elsősorban de nem kizárólag a sztrájkok, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések stb. akkor is, ha ezek a Sigma-Aldrich Kft. beszállítóinál vagy alszállítóinál következnek be, a Sigma-Aldrich Kft. még kötelező erejű megállapításokban rögzített határidők és időpontok esetén sem felelős. Ezen események feljogosítják a Sigma-Aldrich Kft-t, mint Szállítót (Eladót) arra, hogy a szállítást, illetve a szolgáltatást az akadályoztatás időtartamával, továbbá a megfelelő beindulási időtartammal meghosszabbítsa, vagy teljesen visszalépjen a szerződéstől. Amennyiben a szállítási idő meghosszabbodik, vagy a Sigma-Aldrich Kft. kötelezettsége teljesítése alól mentesül, úgy a Megrendelő (Vevő) megfelelő póthatáridő után a még nem teljesített rész tekintetében visszaléphet a szerződéstől.

back to top

4. Szállító (Eladó) részére történő beszállításra vonatkozó kikötés

A Sigma-Aldrich Kft. haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt (Vevőt), ha a beszállítók nem előírt időre vagy nem megfelelően teljesítik a beszállítást.

back to top

 

5. Fizetés, tulajdonjog fenntartása

Amennyiben nincs írásbeli megállapodás, úgy a számlák kiegyenlítése az áru átvételétől számított 15 napon belül levonás nélkül esedékes. A rendeléselfogadás időpontjában érvényes árak a mérvadóak. A Megrendelő (Vevő) bárminemű ellenkövetelésének a Sigma-Aldrich Kft. vételár-követelésével szembeni beszámítása ki van zárva. A Megrendelő (Vevő) fizetési késedelme esetén a Sigma-Aldrich Kft-nek joga van az esedékesség napjától kezdődően a PTK szerinti késedelmi kamatot felszámítani, illetve érvényesíteni és a Sigma-Aldrich Kft. visszaléphet a további szállításoktól. Amennyiben a Megrendelő (Vevő) pénzügyi helyzete kétségekre ad okot arra vonatkozólag, hogy az ehelyütt rögzített fizetési feltételeknek eleget tud tenni, a Sigma-Aldrich Kft. a szállítási szerződés teljesítése előtt teljes vagy részbeni előfizetést, vagy más biztosítékot kérhet. Az Eladó a Sigma-Aldrich International GmbH szavatosságvállalása mellett szerezte meg az áru tulajdonjogát. Az áru tulajdonjogát az Eladó ruházza át a Vevőre. A Sigma-Aldrich Kft. a Megrendelővel (Vevővel) fennálló üzleti kapcsolatából eredő valamennyi követelésének teljes kifizetéséig az áruk a Sigma-Aldrich Kft. tulajdonában maradnak. A Megrendelőnek (Vevőnek) joga van a megvásárolt áruval a rendes üzletmenetnek megfelelően rendelkezni. A tulajdonjog fenntartása a termékünk feldolgozása, más áruval való keverése vagy elegyítése által keletkező gyártmányokra is kiterjed, azok teljes értékének erejéig, amelyek esetében a Sigma-Aldrich Kft. gyártónak tekintendő. Amennyiben harmadik fél áruival való feldolgozás, keverés vagy elegyítés esetében fennmarad harmadik fél tulajdonjoga, úgy a Sigma-Aldrich Kft. közös tulajdonjogot szerez ezen feldolgozott áruk számla szerinti értékei arányában. A viszonteladásból harmadik féllel szemben keletkező követeléseket a Megrendelő (Vevő) már most teljes összegben, illetve az esetleges közös tulajdonrész nagysága erejéig a Sigma-Aldrich Kft. részére biztosítékként átengedi. A Megrendelőnek (Vevőnek) joga van e követeléseket visszavonásig vagy a Sigma-Aldrich Kft. részére teljesítendő fizetések leállításáig a Sigma-Aldrich Kft. számláira behajtani. E követelések átengedésére a Megrendelő (Vevő) nincs feljogosítva. Az áruk és azok helyében lépő követelések a Sigma-Aldrich Kft. követeléseinek teljes kifizetéséig harmadik fél részére sem el nem zálogosíthatók, sem el nem idegeníthetők biztosítékként és nem engedhetők át. Amennyiben a biztosítékok értéke a Sigma-Aldrich Kft. követeléseit 20%-nál nagyobb mértékben meghaladják, úgy a Sigma-Aldrich Kft. a Megrendelő (Vevő) kérésére a Sigma-Aldrich Kft. választása szerinti biztosítékot felszabadíthatja.

back to top

 

6. Jótállás

Az Eladó garantálja, hogy termékei megfelelnek az olyan termékek leírásának, mint amellyel Eladó Vevőt ellátta, Eladó katalógusa, analitikai adatai és egyéb irodalom által.

Ez az egyedüli garancia és Eladó semmilyen más garanciát nem nyújt, sem kifejezetten, sem burkoltan, beleértve bármilyen burkolt garanciát a piacképességre vagy bármilyen különleges célra való alkalmasságra.

Eladónak ezen eladással kapcsolatos garanciája nem hatályos, ha Eladó szabad megítélése szerint Vevő a terméket bármilyen módon helytelenül használta, elmulasztotta a termékeket az ipari szabványokkal és gyakorlattal összhangban használni, vagy elmulasztotta a terméket az Eladótól kapott utasítások szerint használni, amennyiben ilyenek voltak. Azon termékekkel kapcsolatban, amelyek Eladót kielégítő módon hibásnak vagy nem megfelelőnek bizonyultak, Eladó egyedüli és kizárólagos kötelezettsége és Vevő számára kizárólagos jóvátétel, ilyen termékeknek Eladó utasítása szerinti visszaszállítását követően, vagy a termékek pótlása költségmentesen, vagy a vételár visszatérítése Vevőnek, Eladó szabad megítélése szerint.

Eladó nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából vagy hibájából eredő, véletlen, következményi vagy különleges kárért, akkor sem, ha Eladót tájékoztatták ilyen kár lehetőségéről, beleértve, de nem korlátozva ezekre, mint felelősség a veszteségért a használatban, a munkafolyamatban, állásidő, jövedelem vagy haszonveszteség, megtakarítások meghiúsulása, Vevő termékeinek vagy használatának vesztesége, vagy Vevő bármely ilyen veszteség miatt harmadik féllel szemben keletkező felelőssége, az ilyen termék által okozott bármely munka vagy egyéb költség, kár vagy veszteség, beleértve a személyi sérülést és anyagi kárt, hacsak az ilyen személyi sérülés vagy anyagi kár oka nem Eladó durva hanyagsága volt.

back to top

7. Törvények, szabályozások

Az Eladó tanúsítja, hogy a termékek gyártása során minden hatályos törvényt és előírást betartottak.

back to top

8. A termékek felhasználása Vevő által

Eladó termékei elsősorban laboratóriumi kutatási célra szolgálnak és hacsak eltérő megjelölés nincsen a termék-címkéken, Eladó katalógusában vagy Vevőnek szolgáltatott egyéb irodalomban, nem használhatók bármely más célra, beleértve, de nem korlátozva csak az in vitro diagnosztikai célokra, tápszerekben, gyógyszerekben, orvosi készülékekben, emberi vagy állatgyógyászati célú kozmetikumokban vagy kereskedelmi célokra. Vevő elismeri, hogy Eladó nem vizsgálta a termékeket biztonság és hatékonyság szempontjából élelmiszerben, gyógyszerben, orvosi készülékben, kozmetikumban, kereskedelmi vagy egyéb felhasználás során, hacsak ettől eltérő megállapodás nem szerepel Eladó részéről Vevőnek átadott irodalomban. Vevő kifejezetten kijelenti és garantálja Eladónak, hogy valamennyi, Eladótól beszerzett árut megfelelően fog vizsgálni, használni, gyártani és forgalmazni és/vagy az ezekkel előállított árukat is a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának megfelelően, szigorú összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt követően érvénybelépő törvényekkel és szabályokkal. Vevő garantálja továbbá Eladónak, hogy Eladó termékeivel előállított anyagokat nem hamisítják vagy márkázzák megtévesztően.

Vevő tudja, hogy Eladó termékei, hacsak másként nincsenek megjelölve, elsősorban kutatási célokra vannak előirányozva. Vevő felelőssége meggyőződni arról, hogy a vásárolt termék a Veszélyes Anyagok és Veszélyes Készítmények kategóriájába tartozik-e, hogy rendelkezik-e ezen anyagok felhasználására, forgalmazására vonatkozó hatósági engedéllyel.

Vevő kötelezettsége meggyőződni Eladótól beszerzett termékek veszélyes tulajdonságairól és köteles a szükséges további kutatásokat elvégezni a termékek használatával kapcsolatos veszélyek megismerésére. Vevő vállalja a termékek használatára vonatkozóan az Eladótól kapott utasítások betartását, amennyiben ilyenek vannak, és azt, hogy a terméket nem használja fel helytelenül. Ha az Eladótól vásárolt termékeket újra kell csomagolni, címkézni, vagy azok, mint más termékek kiinduló anyagai, vagy alkotórészei kerülnek felhasználásra, úgy Vevőnek ellenőriznie kell Eladónak a termékekre vonatkozó vizsgálati adatait.

Az Eladótól vásárolt áruk, eltérő állítás nélkül, nem tekinthetőek élelmiszernek, gyógyszernek, gyógyászati eszköznek vagy kozmetikumnak.

back to top

9. Vevő nyilatkozata és garanciája

A Vevő kijelenti és garantálja, hogy a megrendelt termékeket a 8. „A termékek felhasználása a Vevő által” fejezetnek megfelelően fogja felhasználni és hogy a termékek ilyen felhasználása nem fog törvényt vagy szabályt sérteni. Vevő beleegyezik Eladó és alkalmazottai, ügynökei, jogutódjai, tisztviselői és engedményesei kártalanításába és minden felelősség alóli mentesítésébe, minden per, veszteség, igény, követelés, kötelezettség, költség és kiadás (beleértve ügyvédi és könyvelői díjakat) alól, amelyek Eladót érhetik, olyan hanyagságra, jótállásra, kártérési felelősség és szerződés-szegésre alapozott igények eredményeként, amelyet Vevő és tisztviselői, ügynökei, alkalmazottai, jogutódjai vagy engedményesei, Vevő ügyfelei, végfelhasználói, kisegítő személyzete (mint pl. áruszállítók stb.) vagy Eladó termékeinek felhasználásából következően közvetett vagy közvetlen módon harmadik felek emelnek Eladó ellen, vagy amelynek oka Vevő kötelezettségeinek elmulasztása. Vevő köteles tizenöt (15) napon belül írásban értesíteni minden tudomására jutott és Eladó termékeivel kapcsolatos balesetről, vagy váratlan eseményről, amely személyi sérüléssel vagy vagyontárgy rongálódásával járt együtt és Vevő köteles szorosan együttműködni Eladóval a baleset kivizsgálásában és okának megállapításában és köteles Eladó részére lehetővé tenni a Vevő minden jelentésének megállapításának és vizsgálatának, valamint a mások által Vevő rendelkezésére bocsátott dokumentumok megszerzését. Az ilyen információk szolgáltatása Eladónak, valamint az ilyen információk vagy esemény-jelentések vizsgálata Eladó részéről semmi esetre sem képez alapot Eladó bármilyen felelősségére az ilyen balesettel vagy váratlan eseménnyel kapcsolatban.

back to top

10. Szabadalmi jogok

Eladó nem szavatolja, hogy a szállított termékek használata vagy eladása nem bitorol valamely USA vagy egyéb szabadalomban foglalt jogigényt, amelyek felölelik a terméket magát vagy felhasználását más termékkel együtt, vagy eljárások valamely folyamatában.

back to top

11. Visszaszállítás

Az áruk nem szállíthatók vissza jóváírásra, kivéve, ha Eladó írásban engedélyezi ezt és amennyiben betartják Eladó visszaszállítási utasításit.

back to top

12. Technikai szaktanácsadás

Vevő kívánságára Eladó tetszése szerinti technikai szaktanácsadással és információval szolgálhat termékeivel kapcsolatban.

Eladó semmilyen garanciát nem vállal kifejezetten vagy burkoltan, beleértve a burkolt garanciát az eladhatóságra vagy az alkalmasságot valamely speciális célra. A technikai szaktanácsadás vagy információ vonatkozásában, amelyet Eladó vagy Eladó személyzete szolgáltat, Eladó javaslatai a termékek felhasználását, kiválasztását vagy felelősségét illetően nem tekinthetők kifejezetten garanciának, hacsak mint ilyen, specifikáltan írásban megjelölésre nem kerül Eladó tisztviselője, vagy más meghatalmazott képviselője által aláírva.

back to top

13. Egyéb rendelkezések

Eladó sikertelensége a vevői megrendelés valamely kikötésének vagy feltételének szigorú kikényszerítésében, vagy az ebből eredő jogok gyakorlásában nem jelenti azt, hogy Eladó teljesen lemond a kikötések és feltételek szigorú kikényszerítésének jogáról, vagy e jog későbbi gyakorlásáról. A vevői megrendelésből eredő jogok és jogorvoslatok halmozódnak és minden egyéb jogon és jogorvoslaton túlmenően járnak, túl azon, amelyek Eladót törvényesen vagy méltányosságból megilletik. A Vevő hibájából eredő jogvesztést írásba kell foglalni, ez nem szerepelhet valamely más mulasztás vagy ugyanazon mulasztás későbbi jogfeladásként.

back to top

14. Alkalmazott jog

A jelen szállítási és eladási feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

back to top