סיגמה-אולדריץ | תנאי מכירה

ישראל

תנאי מכירה

 

 

   

   
  פתיחת כרטיס לקוח בסיגמה-אולדריץ ישראל


  במידה וזוהי הזמנתכם הראשונה מחברת סיגמה-אולדריץ, אנא התקשרו לנציגי שרות הלקוחות / ההזמנות במשרדנו
  בטלפון: 1-800-70-222  או שלחו מייל: israel@sial.com

  אנו נשלח אליכם טופס ובו מידע כללי על חברת סיגמה-אולדריץ וכן בקשה למלא פרטים נוספים על החברה/המוסד אותו/ה הינכם מייצגים.
  נבקשכם לשלוח את הטופס המלא ובו חתימה על הצהרה בדבר שימוש בחומרים אותם אנו מספקים, אישור ניהול ספרים וכן, במידה והנכם חייבים על פי חוקי מדינת ישראל, היתר לשימוש ברעלים / חומרים מסוכנים.
  לאחר סיום תהליך הרישום, תקבלו מספר לקוח חדש אישי עבורכם.
  אתם מוזמנים ליהנות מקשת המוצרים של תאגיד סיגמה – אולדריץ: Isotec, Supelco, Fluka, Aldrich, Sigma.
  ניתן לבצע הזמנות באמצעות טלפון, פקס ואתר האינטרנט המתקדם של חברת סיגמה - אולדריץ. 
  התקשרו עוד היום ותיהנו משירות מתקדם ונוחות הזמנה.

  טרם ביצוע הזמנתכם אנא עיינו במידע בדבר השימוש ההולם בחומרים המשווקים על ידי סיגמה-אולדריץ:   

  שימוש במוצרים

   

  המוצרים המסופקים על ידי סיגמה-אולדריץ (להלן המוכר) מיועדים לשימוש מחקר מעבדתי בלבד ואין להשתמש בהם שימוש כלשהו אחר, פרט למקרה ושימוש אחר כזה אופשר על ידי ציון מפורש של המוכר על תווית המוצר.
  אין להשתמש במוצרים אלה שימוש שונה, לרבות, אך בלא הגבלה, לשימוש דיאגנוסטי או לשימוש במזון, תרופות או קוסמטיקה, בין לבני אדם או לחיות או למטרות מסחריות כלשהן, והקונה מאשר בזה ידיעתו כי המוצרים לא נבחנו על ידי המוכר מבחינת בטיחותם ו/או יעילותם לעניין השימוש בהם למטרות המנויות, מלבד במקרה ושימוש כזה צוין מפורשות במידע מוסמך המסופק על ידי המוכר לקונה.
  שימוש למזון ותרופות: בדרישה לשימוש  מסחרי במוצרי F&D , אנא פנה לגב' ציפי שקד, מכירות תחום Fine Chemicals 08-9484137 , tzippy.shaked@sial.com

  רכישות בכמויות גדולות: למידע ומחירים בדרישה לרכישת כמויות גדולות (SAFC )

  אנא פנה לגב' ציפי שקד, 08-9484137 tzippy.shaked@.sial.com

   

  הקונה מצהיר מפורשות ומתחייב בזה כלפי המוכר שהוא, הקונה, יגרום לביצוע כל המבחנים והבדיקות הנדרשות או המתבקשות לפני שימוש במוצרים וכי לא יעשה על ידו שימוש כלשהו במוצרים שרכשם מהמוכר ולא ישווקם בצורה כלשהי בלא ביצוע המבחנים והבדיקות המתאימות וכי שום שימוש כאמור במוצרים שנרכשו על ידי הקונה מהמוכר לא יעשה בלא פיקוחו והדרכתו של מומחה מתאים לשימוש במוצרים אלה. כמו כן מאשר בזה הקונה שלא יעשה שום שימוש במוצרים שרכש מהמוכר למטרות הנוגדות כל דין בישראל או ליצור כל מוצר בכל צורה שהיא שיצורו או שיווקו אסור או אינו מורשה על פי כל דין, תקנה, אמנה או הוראה חוקית כלשהי אחרת החלים בישראל.     
  הקונה מאשר כי מאחר ומוצרי המוכר מיועדים כאמור, בעיקרם למטרות מחקר מעבדתי הרי בכל מקרה והשימוש בהם יעשה לכל מטרה אחרת ידאג הקונה לרשיון או רישוי לשימוש חריג כזה, אם רשיון או רישוי כזה נדרש על פי כל דין, הוראה או תקנה וכו' החלים בישראל. על הקונה חלה אחריות לבחון ולוודא את כל הסיכונים ולבצע את המבחנים הדרושים כדי לוודא את הסיכונים הנובעים משימוש במוצרים הנרכשים על ידי הקונה מהמוכר. על הקונה חלה גם החובה והאחריות להדריך את הקונים ממנו את מוצרי המוכר וכל הבאים במגע או המשתמשים במוצרים אלה או צוותי עזר (כגון: מובילים, מחסנאים וכו') ביחס לסיכונים הנובעים משימוש או טיפול במוצרים אלה. מבלי לשחרר הקונה מחובותיו כאמור, מתחייב הקונה ומסכים לנהוג על פי כל הוראות המוכר, אם הוראות כאלה סופקו או צוינו על ידי המוכר, ביחס לשימוש או טיפול במוצרים הנמכרים על ידו והקונה לא יפעל בניגוד או שלא על פי הוראות המוכר. אם המוצרים שרכשם הקונה מהמוכר יעברו אריזה או תווית מחדש, חלה על הקונה החובה לדאוג כי כל הוראות שימוש או טיפול שניתנו על ידי המוכר בקשר למוצרים יצוינו במפורש בצורה בולטת על האריזה או התווית החדשה ושום מוצר שנרכש או מוצר שיוצר מימנו לא יהא נחשב כמיועד למאכל, לתרופות, לקוסמטיקה או לצרכים דומים אלא אם צוין על התווית במפורש "לשימוש דיאגנוסטי ("InVitro ") הקונה מתחייב לפצות את המוכר על כל נזק הפסד או הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות אחרות או נוספות העשויים להיגרם למוכר בגין תביעה כלשהי העשויה להיות מוגשת נגד המוכר או מי מבעלי התפקידים של המוכר או עובד מעובדיו בגין שימוש או טיפול במוצרי המוכר על ידי הקונה, סוכניו, עובדיו או הפועלים בצורה כלשהי מטעמו או בשמו, בין אם תביעה כזו מוגשת נגד המוכר ביחד עם הקונה או בלעדיו ובין אם תביעה כזו מוגשת על פי עילה של נזיקין, הפסד או אחריות או הפרת חובה או התחייבות כלשהי של תנאי או מוסכם מפורש ובין על פי כל עילה אחרת. הקונה מתחייב להודיע למוכר תוך 15 יום מיום שנודה לו על כל תאונה הקשורה במוצרים שנמכרו לקונה על ידי המוכר והקונה יהא לשתף פעולה בצורה מלאה עם המוכר ולשתף את המוכר או כל פועל מטעמו בכל תחקיר או בדיקה המתנהלים או שהמוכר יבקש לבצען או להשתתף בהן בקשר לתאונה כאמור שגרמו לנזק לנפש או לרכוש והקונה מתחייב להעמיד לרשות המוכר או הפועל מטעמו כל חומר, דו"חות, בדיקות, תחקירים או חקירות וכל מסמך, ידיעה ומידע הנמצאים ברשות הקונה או עומדים לרשותו של הקונה בקשר לתאונה הנ"ל ואולם מוצהר בזה מפורשות חומר כנ"ל על ידי הקונה לרשות המוכר או בהשתתפות המוכר בכל תחקיר, חקירה, תביעה או קבלת מידע בכל צורה אחרת משום קבלת אחריות בצורה כלשהי לא במפורש ולא מכללה מטעם המוכר לתאונה האמורה או לכל נזק הנובע מתאונה כזאת.

   

   

  ערבויות

   

  סיגמה-אולדריץ (להלן המוכר) ערבה בזאת כי מוצריה יתאימו לתיאור המוצר בקטלוג ובדו"ח-מידע האנליטי של המוכר, אם סופקו לקונה. ערבות זו הינה בלעדית ואין המוכר ערב בכל ערבות נוספת מפורשת או מכללא, לרבות כל ערבות מכללא לסחירותו או התאמתו של המוצר למסירה או שימוש ספציפי כלשהו. ערבויות המוכר בגין או בקשר למכירה זו לא תהא להן תוקף כלשהו אם המוכר, על פי שיקול דעתו הבלעדית, החליט שהקונה עשה שימוש לא נכון או לא מתאים בצורה כלשהי במוצרים שסופקו לו או השתמש במוצרים שלא על פי הוראות המוכר.אחריותו הבלעדית של המוכר והתרופה הבלעדית של הקונה ביחס למוצרים שהוכחו, לשביעות רצונו של המוכר, כבלתי תקינים או בלתי מתאימים, תהא החלפת מוצרים אלה ללא תשלום וללא החזר המסירה עבור המוצר שסופק במקורו, אם מוצר שסופק במקורו הוחזר בהתאם לתנאי המוכר והמוכר לא יהא אחראי בגין כל נזק עקיף או בלתי ישיר העלול להיגרם או נגרם לקונה או לגורם כלשהו אחר בגין מוצרים שסופקו על ידי המוכר.

   

   

  החזר מוצרים


   מחלקת שירות הלקוחות של סיגמה-אולדריץ ישראל מוכנה ומזומנה לעזור לך, במקרה ונוצרה בעיה בהזמנתך, אנא בדוק את החבילה מיידית עם קבלתה והודע לנו במהירות האפשרית על כל נזק או אי התאמה. במקרה ונשלח אליך פריט באופן לא מתאים כתוצאה מטעות מצדנו, ננקוט בפעולה מהירה לתיקון הטעות.
  לפני החזרת כל פריט, אנא צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות על מנת להבטיח אשור להחזרת הסחורה והוראות איסוף. אישור החזרה יבטיח טיפול בטוח ונאות של הסחורה ויאפשר לנו לזרז את הפתרון. פריטים המוחזרים ללא אישור החזרה עלולים לא להתקבל. איסוף ההחזרים המאושרים צריך להתבצע תוך 30 יום מיום הוצאת אישור החזרת הסחורה.
  אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשות החזרת סחורה. אולם, על מנת לשמור על איכות מוצרינו והמשך אספקת מחירים תחרותיים, יתכן ולא נוכל להחזיר חלק מהפריטים מהסיבה שהם מכילים ריאגנטים אבחוניים, מוצרים מקוררים או מוקפאים, מוצרים שעברו את תאריך התפוגה, מוצרי מכס או הזמנות מיוחדות, ספרים, תוכנות מחשב וציוד ללא אריזה מקורית. החזרים עבור פריטים שהוזמנו בטעות עלולים להיות נתונים לחיוב של  50%.

   


   אספקת חומרים ללקוחותינו בארץ


  קליטת ההזמנות הינה ממוחשבת ומיידית. כ-10,000 פריטים הנמצאים במלאי בארץ, מסופקים תוך מספר ימים (24-72 שעות). פריטים אשר אינם במלאי מוזמנים אוטומטית מגרמניה ומסופקים תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה. פרט לפריטים הדורשים משלוח מיוחד כגון משלוח ימי, וזמן אספקתם ארוך יותר.
  עובדי החברה הם אלה אשר מחלקים את הפריטים בשירות "דלת אל דלת" עד הלקוח, בתנאים התואמים את דרישות היצרן, ללא כל חיוב נוסף.
  אנו ערוכים לטפל בכל דרישה החורגת מהנהלים המקובלים ואשר דורשת צורת משלוח מיוחדת, מהירה ויעילה.

   

   

  Back to top     

Contact information
 
Phone: 1-800-70-2222, 08-9484222
Fax: 08-9484200
E-mail: : israel@sial.com
Sigma-Aldrich Israel Ltd.
3 Plaut st., Park Rabin
Rehovot 7670603
ISRAEL