Ograniczenia w sprzedaży

 
Formularze:
 
Tematy:
Substancje zubozajace warstwe ozonowa
Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
Materialy wybuchowe
Ograniczenia obrotu - REACH załącznik XIV
GMO - organizmy genetycznie zmodyfikowane
Zwiazki radioaktywne
Prekursory narkotyków kategorii 1 i 2
Srodki odurzajace i substancje psychotropowe
Pozostale substancje kontrolowane
 
Substancje zubozajace warstwe ozonowa
Obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonowa (SZWO) podlega pewnym ograniczeniom i z tego względu firma nasza sprzedaje je wyłącznie do zastosowań nieodzownych. Wszyscy użytkownicy tego typu substancji musza posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Komisje Europejska, wiec jeśli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej UE.
Formularz do rejestracji znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo poczta e-mail nadany przez Komisje Europejska numer identyfikacyjny (ID).

Prosimy o wypełnienie deklaracji ostatecznego użytkownika (formularz EUD-OZ)
i przeslanie jej wraz z zamówieniem do naszego biura. W deklaracji prosimy wpisać nadany Państwu numer ID w polu „ID-Number”.

Dotyczy to np. czterochlorku wegla (CAS 56-23-5), 1,1,1-trichloroetanu (CAS 71-55-6), bromometanu (CAS 74-83-9), etc.

Podstawa prawna:
Dz.U. z 2015 r. nr 881, z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie UE nr (WE) 1005/2009,
Rozporządzenie UE nr (WE) 291/2011,
Rozporządzenie UE nr (WE) 842/2006

Termin dostawy: ok. 7 dni. W razie braków magazynowych termin dostawy może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy.
 
Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
Obowiązuje obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny zgodnie z którym zakazuje się produkcji, obrotu lub stosowania przy pracy:
 • 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3),
 • 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8),
 • benzydyny (CAS 92-87-5),
 • bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1)
i ich soli jako substancji w postaci własnej lub substancji wchodzącej w skład innej substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy. Produkcja, obrót lub stosowanie do celów badań naukowych i rozwojowych lub przeprowadzania analiz chemicznych ww. substancji lub zawierających je mieszanin może nastąpić, jeżeli przed produkcją, obrotem lub zastosowaniem pracodawca przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informacje wymienione w rozporządzeniu czyli:
1) uzasadnienie produkcji, obrotu lub stosowania;
2) ilość substancji lub mieszaniny zużywanej w ciągu roku;
3) sposób stosowania;
4) liczbę pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji lub mieszaniny;
5) środki bezpieczeństwa i działania organizacyjne przewidziane dla ochrony zdrowia pracowników.

Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r. poz. 180

Termin dostawy: ok. 7dni
 
Materialy wybuchowe
Firma nasza nie ma mozliwosci dostarczenia Panstwu substancji zaliczanych do grupy materialów wybuchowych, ze wzgledu na brak koncesji na obrót materialami wybuchowymi przeznaczonymi do uzytku cywilnego.
Dotyczy to np. kwasu pikrynowego (CAS 88-89-1), nitrocelulozy (CAS 9004-70-0), dwunitrofenolu (CAS 329-71-5, 51-28-5, 66-56-8, 577-71-9, 573-56-8), trójnitrobenzenu (CAS 99-35-4), dwuazotanu izosorbitanu (CAS 8063-88-5), nitroguanidyny (CAS 556-88-7) etc.

Podstawa prawna:
przepisy dotyczace obrotu materialami wybuchowymi:
Dz.U. z 2002 r. nr 117 poz. 1007,
Dz.U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 z pózniejszymi zmianami,
Przepisy dotyczace umowy ADR (do nich odnosza sie ww. przepisy):
Dz.U. z 2009 r. nr 27 poz.162.
 
Ograniczenia obrotu wynikające z załącznika XIV do Rozporządzenia REACH
Poniższa informacja dotyczy produktów, które zawierają substancje wymienione w załączniku XIV Rozporządzenia REACH, a więc wymagające zezwolenia na produkcję.

W związku z tym, że minęła tzw. data ostateczna, od której zabronione jest wprowadzanie do obrotu i stosowanie bez zezwolenia substancji z załącznika XIV, a Merck o takie zezwolenie nie wystapił, dopuszczone są tylko zastosowania zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Dostawa tego typu produktów jest możliwa po uzyskaniu od użytkownika pisemnego oświadczenia (formularz EUD-REACH XIV), że planowane zastosowanie leży w zakresie zastosowań zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia. Prosimy o wypełnienie go, podpisanie i odesłanie do naszego biura. Oświadczenie jest ważne przez trzy lata. Po tym czasie, lub w przypadku zamówienia innego produktu podlegającego trybowi udzielania zezwoleń zgodnie z Rozporządzeniem REACH, będziemy prosili Państwa o podpisanie nowego oświadczenia.

Wiecej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006

Termin dostawy: ok. 7 dni

 
GMO - organizmy genetycznie zmodyfikowane

Klienci planujący pracę z GMO lub GMM (mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane) mają obowiązek:

 • zgłoszenia do Ministerstwa Środowiska zamkniętego użycia GMM* kategorii I,
 • uzyskania zgody na zamknięte użycie GMM kategorii II, III i IV,
 • uzyskania zgody na zamknięte użycie GMO.

Do zamówienia na GMM kategorii I prosimy dołączyć wypełnioną deklaracje ostatecznego użytkownika (formularz EUD-GMO).

Do zamówienia na GMO/GMM katgorii II, III i IV prosimy dołączyć kopię ww. zgody oraz wypełnioną deklaracje ostatecznego użytkownika (formularz EUD-GMO).

Dotyczy to niektórych produktów MISSION® np. nr kat. SH0111, linii komórkowych np. nr kat. 85120602-1VL

Podstawa prawna:
Dz.U. z 2001 nr 76 poz. 811,
Dz.U. z 2002 nr 87 poz. 797,
Dz.U. z 2003 nr 130 poz. 1187,
Dz.U. z 2007 nr 36 poz. 233

* - hodowle zwierzęcych linii komórkowych są zaliczane do GMM

 
Zwiazki radioaktywne
Korporacja Sigma-Aldrich obecnie już nie oferuje związków radioaktywnych (związki znakowane węglem 14C, trytem, związki toru, związki uranu, etc.) poza nielicznymi wyjątkami, jednak nasza firma nie ma możliwości zaoferowania Państwu takich produktów ze względu na brak koncesji. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. tel.: +61 829 01 00 Związki zawierające inne izotopy sprzedajemy bez ograniczeń.
 
Prekursory narkotyków kategorii 1 i 2
Prekursory kategorii 1

W przypadku prekursorów kategorii 1 oprócz deklaracji ostatecznego uzytkownika (formularz: EUD-PR) wymagane jest takze dostarczenie licencji wystawionej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
Dotyczy to np. efedryny, pseudoefedryny, safrolu etc.

Termin dostawy:ok. 2 tygodnie.
W razie pytan prosimy o kontakt z Wiesława Sienniak - tel: 61 829 01 00 lub e-mail: wieslawa.sienniak@sial.com

Prekursory kategorii 2

Dotychczas podmioty gospodarcze miały obowiązek zgłaszania miejsc wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2.
Od 1 lipca 2015 r. obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem rejestracji* u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych tego typu działalności. Dotyczy to również użytkowników prekursorów kategorii 2A czyli bezwodnika octowego, którzy zamówili powyżej 100 litrów tej substancji w ciągu roku (od różnych dostawców, nie tylko w Sigma-Aldrich).

Dla prekursorów kategorii 2 wszystkich klientów prosimy o wypełnienie deklaracji ostatecznego użytkownika EUD-PR i przeslanie jej wraz z zamówieniem do naszego biura.

Dotyczy to np. kwasu fenylooctowego, kwasu antranilowego, piperydyny, etc.

Dodatkowo:
1) dla bezwodnika octowego (kategoria 2A) jego użytkownicy proszeni są o dołączenie do ww. deklaracji podpisanego listu, a po zamówieniu 100 litrów tej substancji rocznie (od różnych dostawców, nie tylko od Sigma-Aldrich) są zobowiązani zarejestrować się u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, dostarczyć nam kopię dowodu rejestracji i wpisywać numer rejestracji w kolejnych deklaracjach ostatecznego użytkownika dotyczących zamówień na bezwodnik octowy.
2) podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 zobowiązane są zarejestrować się u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, dostarczyć nam kopię dowodu rejestracji i wpisywać numer rejestracji w deklaracjach ostatecznego użytkownika EUD-PR, dotyczących zamówień na prekursory kategorii 2.*

* - nie dotyczy podmiotów, które w swojej działalności nie przekraczają limitów określonych w załączniku II do Rozporządzenia (WE) nr 273/2004. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie oświadczenia.

Pełna lista prekursorów narkotyków kategorii 1, 2 i 3:
Fragment Rozporządzenia (WE) 273/2004 i 1258/2013

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie nr (WE) 273/2004 z 11.02.2004 r. ze zmianami
Rozporzadzenie nr (WE) 1277/2005 z 27.07.2005 r. ze zmianami

Termin dostawy: ok. 7dni

 
Srodki odurzajace i substancje psychotropowe

Produkty zaliczane do tej grupy zwiazków możemy dostarczyc na specjalne zamówienie, bezposrednio z USA, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Zamówienie powinno zawierać dane jak we wzorze (na podstawie § 7, ustęp 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 – Dz.U. z 2011 r. nr 188, poz. 1123).
Prosimy o dołączenie do zamówienia:

 • oryginalu deklaracji ostatecznego uzytkownika: EUD-USA, EUD-UK lub EUD-CHE (w zależności od kraju dostawcy)
 • kopii odpowiedniego zezwolenia WIF lub GIF (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – patrz art. 35 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: http://isap.sejm.gov.pl).


Do kosztów produktu doliczamy koszty transportu, licencji eksportowej i pozwolenia GIF na przywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz koszt indywidualnej odprawy celnej (dotyczy przywozu spoza UE). Jesli jestescie Panstwo zainteresowani szczególowa oferta cenowa prosimy o kontakt: Wiesława Sienniak - tel: +61 829 01 00 lub e-mail: wieslawa.sienniak@sial.com
Dotyczy to np. weronalu, morfiny, amfetaminy, diazepamu i ich soli.


Lista środków odurzajacych, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Podstawa prawna:
Dz.U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z pozniejszymi zmianami

Termin dostawy: ok. 4-5 miesiecy (od daty wplyniecia kompletu dokumentów) lub ok. 6-8 tygodni w przypadku większości roztworów marki Cerilliant.Uwaga! W przypadku większości roztworów środków odurzających lub substancji psychotropowych marki Cerilliant procedura jest znacznie uproszczona w porównaniu do procedury dla czystych substancji marki Sigma i Sigma-Aldrich, co wiąże się z krótszym terminem dostawy (ok. 6-8 tygodni) i zdecydowanie niższymi kosztami dodatkowymi (max. 200 zł).

 
Pozostale substancje kontrolowane
Ze wzgledu na zakaz wywozu niektórych produktów z Niemiec, mozemy je Panstwu dostarczac wylacznie bezposrednio z kraju dostawcy czyli z USA. Do tego rodzaju substancji zaliczane sa min.: toksyny, substancje anaboliczne lub hormonalne. Wraz z zamówieniem prosimy dostarczyc oryginal wypelnionej deklaracji ostatecznego uzytkownika EUD-T lub EUD-USA. W przypadku tego rodzaju zamówien do kosztu produktu doliczane sa koszty transportu lotniczego, licencji eksportowej, a takze koszt indywidualnej odprawy celnej.
Jesli jestescie Panstwo zainteresowani szczególowa oferta cenowa prosimy o kontakt: Wiesława Sienniak - tel: +61 829 01 00 lub e-mail: wieslawa.sienniak@sial.com
Dotyczy to np. mikrocystyny, testosteronu, trenbolonu etc.

Podstawa prawna: przepisy prawne obowiazujace w krajach dostawców.
Termin dostawy: ok. 3-4 miesiace (od daty wplyniecia kompletu dokumentów).
 
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt:
Marta Zyto - tel. +61 829 01 00 lub e-mail: marta.zyto@sial.com


Najwazniejsze uslugi Sigma-Aldrich oferowane on-line:
 • Wyszukiwanie produktu (nr katalogowy, nazwa, CAS, wzór sumaryczny)
 • Wyszukiwanie na podstawie struktury lub podstruktury
 • Sprawdzanie aktualnej ceny
 • Sprawdzanie dostepnosci produktów w magazynie
 • Skladanie zamówien
 • Certyfikaty analityczne
 • Certyfikaty pochodzenia
 • Karty Charakterystyk Substancji Chemicznych (SDS)
 • Widma IR i FT-IR
 • Widma NMR i FT-NMR