Ograniczenia w sprzedaży

 
Formularze:
 
Tematy:
Substancje zubozajace warstwe ozonowa
Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
Materialy wybuchowe
Ograniczenia obrotu - REACH załącznik XIV
GMO - organizmy genetycznie zmodyfikowane
Zwiazki radioaktywne
Prekursory narkotyków kategorii 1 i 2
Srodki odurzajace i substancje psychotropowe
Pozostale substancje kontrolowane
 
Substancje zubozajace warstwe ozonowa
Obrót substancjami zubozajacymi warstwe ozonowa (SZWO) podlega pewnym ograniczeniom i z tego wzgledu firma nasza sprzedaje je wylacznie do zastosowan nieodzownych. Wszyscy uzytkownicy tego typu substancji musza posiadac numer identyfikacyjny nadany przez Komisje Europejska, wiec jesli sa Panstwo zainteresowani zakupem prosimy o zarejestrowanie sie na stronie internetowej UE.
Formularz do rejestracji znajduje sie na stronie:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods/index_en.htm
Po zarejestrowaniu sie otrzymaja Panstwo poczta e-mail nadany przez Komisje Europejska numer identyfikacyjny (ID).

Wymagania wzgledem dystrybutorów i uzytkowników SZWO:

Firmy odsprzedajace SZWO np. hurtownie chemiczne:

Uzytkownicy SZWO (np. laboratoria analityczne), którzy nie prowadza obrotu tymi substancjami:

Prosimy o wypelnienie deklaracji ostatecznego uzytkownika (formularz EUD-OZ)
i przeslanie jej wraz z zamówieniem do naszego biura. W deklaracji prosimy wpisac nadany Panstwu numer ID w polu „ID-Number”.

Uwaga firmy odsprzedajace SZWO!
Prosimy o wpisanie numeru swiadectwa kwalifikacji w polu „Certificate of qualifications number”, a jako zastosowanie proponujemy wpisac „for re-sale” (tlum.: „do odsprzedazy”).

Dotyczy to np. czterochlorku wegla (CAS 56-23-5), 1,1,1-trichloroetanu (CAS 71-55-6), bromometanu (CAS 74-83-9), etc.

Podstawa prawna:
Dz.U. z 2004 r. nr 121, poz. 1263, z pozniejszymi zmianami
Dz.U. z 2004 r. nr 185, poz. 1911,
Dz.U. z 2004 r. nr 195, poz. 2009,
Rozporzadzenie UE nr (WE) 2037/2000,
Rozporzadzenie UE nr (WE) 1804/2003,
Rozporzadzenie UE nr (WE) 2077/2004.

Termin dostawy: ok. 7 dni. W razie braków magazynowych termin dostawy moze sie wydluzyc nawet do kilku miesiecy.
 
Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
Obowiązuje obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny zgodnie z którym zakazuje się produkcji, obrotu lub stosowania przy pracy:
 • 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3),
 • 2-naftyloaminy (CAS 91-59-8),
 • benzydyny (CAS 92-87-5),
 • bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1)
i ich soli jako substancji w postaci własnej lub substancji wchodzącej w skład innej substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy. Produkcja, obrót lub stosowanie do celów badań naukowych i rozwojowych lub przeprowadzania analiz chemicznych ww. substancji lub zawierających je mieszanin może nastąpić, jeżeli przed produkcją, obrotem lub zastosowaniem pracodawca przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informacje wymienione w rozporządzeniu czyli:
1) uzasadnienie produkcji, obrotu lub stosowania;
2) ilość substancji lub mieszaniny zużywanej w ciągu roku;
3) sposób stosowania;
4) liczbę pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie substancji lub mieszaniny;
5) środki bezpieczeństwa i działania organizacyjne przewidziane dla ochrony zdrowia pracowników.

Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r. poz. 180

Termin dostawy: ok. 7dni
 
Materialy wybuchowe
Firma nasza nie ma mozliwosci dostarczenia Panstwu substancji zaliczanych do grupy materialów wybuchowych, ze wzgledu na brak koncesji na obrót materialami wybuchowymi przeznaczonymi do uzytku cywilnego.
Dotyczy to np. kwasu pikrynowego (CAS 88-89-1), nitrocelulozy (CAS 9004-70-0), dwunitrofenolu (CAS 329-71-5, 51-28-5, 66-56-8, 577-71-9, 573-56-8), trójnitrobenzenu (CAS 99-35-4), dwuazotanu izosorbitanu (CAS 8063-88-5), nitroguanidyny (CAS 556-88-7) etc.

Podstawa prawna:
przepisy dotyczace obrotu materialami wybuchowymi:
Dz.U. z 2002 r. nr 117 poz. 1007,
Dz.U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 z pózniejszymi zmianami,
Przepisy dotyczace umowy ADR (do nich odnosza sie ww. przepisy):
Dz.U. z 2009 r. nr 27 poz.162.
 
Ograniczenia obrotu wynikające z załącznika XIV do Rozporządzenia REACH
Substancje wymienione w Załączniku XIV do Europejskiego Rozporządzenia REACH podlegają obowiązkowi uzyskania Zezwolenia odpowiednich organów (Komisji UE). Substancje te nie będą mogły być używane w UE po upływie określonego terminu końcowego (sunset date), o ile dana firma, a także jej zarejestrowani użytkownicy, nie uzyskają odpowiedniego zezwolenia. Oznacza to, że substancje wymienione w Załączniku XIV są stopniowo eliminowane z wszelkich zastosowań, które nie są niezbędne.

Jeśli planują Państwo zamówić substancję z ww. załącznika prosimy dokładnie ocenić, czy wyłączenia dotyczą Państwa zastosowania danej substancji. W ocenie takiej należy uwzględnić cały cykl życia substancji. Następnie należy wypełnić, podpisać oraz opatrzyć pieczęcią formularz Deklaracji Ostatecznego Użytkownika (EUD-OG) i odesłać go do nas. Prosimy zauważyć, że opis zastosowania substancji przez Państwa musi być na tyle konkretny, by można było je zidentyfikować jako wyłączone. Jeżeli otrzymaliście Państwo Zezwolenie, prosimy przesłać do nas kopię urzędowego pisma wraz dokumentem EUD.

Jeżeli jakąś substancję podlegającą obowiązkowi posiadania Zezwolenia stosujecie Państwo w nowym procesie lub do rozwoju procesu, należy rozważyć możliwe skutki w przyszłości: substancja ta w przyszłości może nie być dostępna. Produkty zawierające tę substancję nie mogą być przedmiotem dostaw na terytorium UE.

Obszerniejszą informację na ten temat znajdą Państwu tutaj

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006

Termin dostawy: ok. 7 dni


Zastosowania wyłączone z obowiązku posiadania Zezwolenia

Niektóre zastosowania substancji są automatycznie wyłączone z wymogu posiadania zezwolenia – najczęściej dlatego, że podlegają one kontroli na mocy bardziej odpowiednich przepisów.
 • Półprodukty w syntezie chemicznej wyodrębniane w miejscu wytwarzania lub transportowane produkty wyodrębniane (Art. 2(8))
 • Zastosowania do celów badań naukowych i rozwojowych (Art. 56(3))
 • Substancje obecne w następujących produktach:
  • Produkty lecznicze stosowane u ludzi lub do celów weterynaryjnych (Art. 2(5))
  • Żywność i pasza (Art. 2(5))
  • Środki ochrony roślin i produkty biobójcze (Art. 56(4))
  • Paliwa silnikowe oraz opał w ruchomych lub stałych urządzeniach służących do spalania produktów na bazie olejów mineralnych i ich stosowanie w charakterze paliw w systemach zamkniętych (Art. 56(4))
  • Mieszaniny, w których występują w stężeniach poniżej stężenia granicznego (szczegóły – zobacz Art. 56(6))
  • Wyroby importowane (Art. (56(1), przy czym może być potrzebne zawiadomienie o Substancjach Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC), obecne w wyrobach importowanych)
 • Jeżeli obowiązek posiadania zezwolenia wynika wyłącznie z zagrożenia ludzkiego zdrowia, dotyczy substancji w (Art. 56(5)):
  • Produktach kosmetycznych
  • Materiałach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
 • Wniosek o wydanie Zezwolenia nie jest konieczny w przypadku substancji używanych w wyrobach medycznych, jeżeli substancja ta została zidentyfikowana w Załączniku XIV wyłącznie z powodu wpływu na zdrowie człowieka (Art. 60(2) & 62(6)).
 
GMO - organizmy genetycznie zmodyfikowane

Klienci planujący pracę z GMO lub GMM (mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane) mają obowiązek:

 • zgłoszenia do Ministerstwa Środowiska zamkniętego użycia GMM* kategorii I,
 • uzyskania zgody na zamknięte użycie GMM kategorii II, III i IV,
 • uzyskania zgody na zamknięte użycie GMO.

Do zamówienia na GMM kategorii I prosimy dołączyć wypełnioną deklaracje ostatecznego użytkownika (formularz EUD-GMO).

Do zamówienia na GMO/GMM katgorii II, III i IV prosimy dołączyć kopię ww. zgody oraz wypełnioną deklaracje ostatecznego użytkownika (formularz EUD-GMO).

Dotyczy to niektórych produktów MISSION® np. nr kat. SH0111, linii komórkowych np. nr kat. 85120602-1VL

Podstawa prawna:
Dz.U. z 2001 nr 76 poz. 811,
Dz.U. z 2002 nr 87 poz. 797,
Dz.U. z 2003 nr 130 poz. 1187,
Dz.U. z 2007 nr 36 poz. 233

* - hodowle zwierzęcych linii komórkowych są zaliczane do GMM

 
Zwiazki radioaktywne
Korporacja Sigma-Aldrich obecnie już nie oferuje związków radioaktywnych (związki znakowane węglem 14C, trytem, związki toru, związki uranu, etc.) poza nielicznymi wyjątkami, jednak nasza firma nie ma możliwości zaoferowania Państwu takich produktów ze względu na brak koncesji. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. tel.: +61 829 01 00 Związki zawierające inne izotopy sprzedajemy bez ograniczeń.
 
Prekursory narkotyków kategorii 1 i 2
Prekursory kategorii 1

W przypadku prekursorów kategorii 1 oprócz deklaracji ostatecznego uzytkownika (formularz: EUD-PR) wymagane jest takze dostarczenie licencji wystawionej przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
Dotyczy to np. efedryny, pseudoefedryny, safrolu etc.

Termin dostawy:ok. 2 tygodnie.
W razie pytan prosimy o kontakt z Wiesława Sienniak - tel: 61 829 01 00 lub e-mail: wieslawa.sienniak@sial.com

Prekursory kategorii 2

Dotychczas podmioty gospodarcze miały obowiązek zgłaszania miejsc wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2.
Od 1 lipca 2015 r. obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem rejestracji* u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych tego typu działalności. Dotyczy to również użytkowników prekursorów kategorii 2A czyli bezwodnika octowego, którzy zamówili powyżej 100 litrów tej substancji w ciągu roku (od różnych dostawców, nie tylko w Sigma-Aldrich).

Dla prekursorów kategorii 2 wszystkich klientów prosimy o wypełnienie deklaracji ostatecznego użytkownika EUD-PR i przeslanie jej wraz z zamówieniem do naszego biura.

Dotyczy to np. kwasu fenylooctowego, kwasu antranilowego, piperydyny, etc.

Dodatkowo:
1) dla bezwodnika octowego (kategoria 2A) jego użytkownicy proszeni są o dołączenie do ww. deklaracji podpisanego listu, a po zamówieniu 100 litrów tej substancji rocznie (od różnych dostawców, nie tylko od Sigma-Aldrich) są zobowiązani zarejestrować się u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, dostarczyć nam kopię dowodu rejestracji i wpisywać numer rejestracji w kolejnych deklaracjach ostatecznego użytkownika dotyczących zamówień na bezwodnik octowy.
2) podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 zobowiązane są zarejestrować się u Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, dostarczyć nam kopię dowodu rejestracji i wpisywać numer rejestracji w deklaracjach ostatecznego użytkownika EUD-PR, dotyczących zamówień na prekursory kategorii 2.*

* - nie dotyczy podmiotów, które w swojej działalności nie przekraczają limitów określonych w załączniku II do Rozporządzenia (WE) nr 273/2004. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie oświadczenia.

Pełna lista prekursorów narkotyków kategorii 1, 2 i 3:
Fragment Rozporządzenia (WE) 273/2004 i 1258/2013

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie nr (WE) 273/2004 z 11.02.2004 r. ze zmianami
Rozporzadzenie nr (WE) 1277/2005 z 27.07.2005 r. ze zmianami

Termin dostawy: ok. 7dni

 
Srodki odurzajace i substancje psychotropowe
Produkty zaliczane do tej grupy zwiazków możemy dostarczyc na specjalne zamówienie, bezposrednio z USA, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Zamówienie powinno zawierać dane jak we wzorze (na podstawie § 7, ustęp 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 – Dz.U. z 2011 r. nr 188, poz. 1123).
Prosimy o dołączenie do zamówienia:
 • oryginalu deklaracji ostatecznego uzytkownika: EUD-USA, EUD-UK lub EUD-CHE (w zależności od kraju dostawcy)
 • kopii odpowiedniego zezwolenia WIF lub GIF (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – patrz art. 35 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: http://isap.sejm.gov.pl).

Do kosztów produktu doliczamy koszty transportu, licencji eksportowej i pozwolenia GIF na przywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz koszt indywidualnej odprawy celnej (dotyczy przywozu spoza UE). Jesli jestescie Panstwo zainteresowani szczególowa oferta cenowa prosimy o kontakt: Wiesława Sienniak - tel: +61 829 01 00 lub e-mail: wieslawa.sienniak@sial.com
Dotyczy to np. weronalu, morfiny, amfetaminy, diazepamu i ich soli.

Pełna lista środków odurzajacych, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych:
Fragment Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z pozniejszymi zmianami

Podstawa prawna:
Dz.U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z pozniejszymi zmianami

Dz.U. z 2011 r. nr 188, poz. 1123

Termin dostawy: ok. 4-5 miesiecy (od daty wplyniecia kompletu dokumentów) lub ok. 6-8 tygodni w przypadku większości roztworów marki Cerilliant.Uwaga! W przypadku większości roztworów środków odurzających lub substancji psychotropowych marki Cerilliant procedura jest znacznie uproszczona w porównaniu do procedury dla czystych substancji marki Sigma i Sigma-Aldrich, co wiąże się z krótszym terminem dostawy (ok. 6-8 tygodni) i zdecydowanie niższymi kosztami dodatkowymi (max. 200 zł).

 
Pozostale substancje kontrolowane
Ze wzgledu na zakaz wywozu niektórych produktów z Niemiec, mozemy je Panstwu dostarczac wylacznie bezposrednio z kraju dostawcy czyli z USA. Do tego rodzaju substancji zaliczane sa min.: toksyny, substancje anaboliczne lub hormonalne. Wraz z zamówieniem prosimy dostarczyc oryginal wypelnionej deklaracji ostatecznego uzytkownika EUD-T lub EUD-USA. W przypadku tego rodzaju zamówien do kosztu produktu doliczane sa koszty transportu lotniczego, licencji eksportowej, a takze koszt indywidualnej odprawy celnej.
Jesli jestescie Panstwo zainteresowani szczególowa oferta cenowa prosimy o kontakt: Wiesława Sienniak - tel: +61 829 01 00 lub e-mail: wieslawa.sienniak@sial.com
Dotyczy to np. mikrocystyny, testosteronu, trenbolonu etc.

Podstawa prawna: przepisy prawne obowiazujace w krajach dostawców.
Termin dostawy: ok. 3-4 miesiace (od daty wplyniecia kompletu dokumentów).
 
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt:
Marta Zyto - tel. +61 829 01 00 lub e-mail: marta.zyto@sial.com


Najwazniejsze uslugi Sigma-Aldrich oferowane on-line:
 • Wyszukiwanie produktu (nr katalogowy, nazwa, CAS, wzór sumaryczny)
 • Wyszukiwanie na podstawie struktury lub podstruktury
 • Sprawdzanie aktualnej ceny
 • Sprawdzanie dostepnosci produktów w magazynie
 • Skladanie zamówien
 • Certyfikaty analityczne
 • Certyfikaty pochodzenia
 • Karty Charakterystyk Substancji Chemicznych (SDS)
 • Widma IR i FT-IR
 • Widma NMR i FT-NMR