Slovensko

Doba použiteľnosti

Doba použitelnosti produktů SIGMA-ALDRICH

Doba použitelnosti produktů SIGMA-ALDRICH je stanovována následovně:

Recommended Retest Date Products (produkty se stanoveným datem retestace)
Doporučené datum retestace značí konec doby použitelnosti produktu. Pro individuální šarže může být na základě kontroly kvality prodlouženo. Pokud SIGMA-ALDRICH u dané šarže již kontrolu kvality neprovádí, doporučuje odběrateli před použitím vyhodnotit, zda produkt nadále splňuje jeho požadavky na kvalitu.
Doporučené datum retestace je platné pouze tehdy, pokud je produkt skladován v originálním balení, neotevřený a za podmínek doporučených SIGMA-ALDRICH pro dlouhodobé skladování.

Expiration Dated Products (produkty se stanoveným datem exspirace)
Datum exspirace značí konec doby použitelnosti produktu a po jeho uplynutí už by produkt neměl být používán.
Datum exspirace je platné pouze tehdy, pokud je produkt skladován v originálním balení, neotevřený a za podmínek doporučených SIGMA-ALDRICH pro dlouhodobé skladování.

Ostatní produkty
Řada produktů SIGMA-ALDRICH nemá stanovené datum exspirace ani doporučené datum retestace. Jedná se o produkty, u kterých nebyla prokázána nestabilita a jejich analytické certifikáty obsahují datum kontroly kvality (Quality Release Date). U těchto produktů není omezena jejich použitelnost, pokud jsou skladovány v originálním balení, neotevřené a za podmínek doporučených SIGMA-ALDRICH pro dlouhodobé skladování.
SIGMA-ALDRICH doporučuje použitelnost těchto produktů po dobu 5 let od okamžiku jejich otevření za předpokladu průběžného vyhodnocování, zda produkt splňuje požadavky na kvalitu.

Vstupní kontrola na straně odběratele
Výše uvedené podmínky použitelnosti produktů SIGMA-ALDRICH nezprošťují odběratele povinnosti provést náležitou kontrolu produktu po jeho převzetí ani nezaručují vhodnost použití produktu pro konkrétní použití. Pokud produkt neodpovídá deklarované kvalitě, musí být tato skutečnost oznámena do jednoho roku ode dne dodání produktu.