Slovensko

Obchodné Podmienky

Všeobecné predajné a dodacie podmienky spoločnosti
Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
IČO: 51083523, so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 810 06
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 122884/B
(ďalej len „SIGMA-ALDRICH“)

I. Použitie
II. Ponuka a uzavretie zmluvy
III. Rozsah dodávok/ Dodacie podmienky
IV. Dodacia lehota
V. Ceny a spôsob platby
VI. Prechod nebezpečenstva škody
VII. Používanie výrobkov zákazníkom
VIII. Oznamovacia povinnosť
IX. Zodpovednosť za chyby a za ujmu
X. Výhrada vlastníckeho práva
XI. Vyššia moc
XII. Technické odporúčania
XIII. Vývoz
XIV. Záverečné ustanovenia
I. Použitie

 1. Tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné transakcie medzi spoločnosťou SIGMA-ALDRICH ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim a tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých ponúk spoločnosti SIGMA-ALDRICH, potvrdení objednávok zo strany spoločnosti SIGMA-ALDRICH alebo zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou SIGMA-ALDRICH a zákazníkom. Podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, dopĺňajú ich rozsah alebo sa od nich odchyľujú, nie sú súčasťou zmluvy, ak spoločnosť SIGMA-ALDRICH neposkytne výslovný písomný súhlas s ich použitím. Zákazník uzavretím konkrétnej zmluvy so spoločnosťou SIGMA-ALDRICH výslovne prijíma všetky ustanovenia týchto Všeobecných podmienok.
 2. Akékoľvek dohody medzi spoločnosťou SIGMA-ALDRICH a zákazníkom, ktoré dopĺňajú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky alebo sa od nich odchyľujú, musia byť uvedené písomne v zmluve. Platí to i pre vzdanie sa tejto požiadavky na písomnú formu.
 3. Práva, ktoré pre spoločnosť SIGMA-ALDRICH vyplývajú zo zákonných ustanovení nad rámec týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok, nie sú dotknuté.


II. Ponuka a uzavretie zmluvy

 1. Ponuky sú nezáväzné.
 2. Analytické správy a ďalšie popisy tovaru v osvedčeniach o vykonaných rozboroch, v katalógoch, technických špecifikáciách alebo v akejkoľvek ďalšej výrobnej dokumentácii sú iba ilustratívne, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že sú záväzné. Nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej kvalite či vlastnostiach tovaru, ani záruku takej kvality či vlastností. Výnimkou sú iba prípady, kedy konateľ spoločnosti SIGMA-ALDRICH odkazuje zákazníka písomne na popis výrobku výslovne ako na záruku určitej kvality alebo vlastnosti či ako na dohodu o určitej kvalite alebo vlastnosti.
 3. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH si vyhradzuje všetky vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva ku všetkým ponukovým dokumentom. Tieto dokumenty nesmú byť poskytnuté žiadnej tretej strane.
 4. Objednávky nie sú pre spoločnosť SIGMA-ALDRICH záväzné, pokiaľ ich výslovne písomne nepotvrdí. Zákazník je svojou objednávkou viazaný počas dvoch týždňov. Skutočnosť, že spoločnosť SIGMA-ALDRICH nereagovala na ponuky, objednávky, žiadosti alebo iné prehlásenia zákazníka, je považovaná za súhlas jedine v prípade, že taký súhlas bol výslovne udelený v písomnej podobe. V konkrétnych prípadoch potvrdí spoločnosť SIGMA-ALDRICH objednávku v písomnom potvrdení objednávky. V prípade, že potvrdenie objednávky obsahuje zrejmé chyby alebo preklepy či početné chyby, nie je pre spoločnosť SIGMA-ALDRICH záväzné.
 5. Ak zákazník jednostranne odstúpi od zmluvy či jej časti alebo jednostranne zruší objednávku alebo časť objednávky z dôvodov, za ktoré spoločnosť SIGMA-ALDRICH nezodpovedá, musí spoločnosti SIGMA-ALDRICH nahradiť všetky náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku takého odstúpenia či zrušenia. Platí to najmä vo vzťahu k nákladom na zrušenie objednávky či odstúpenie od zmluvy, ktoré spoločnosti SIGMA-ALDRICH vyfakturujú jej dodávatelia, k nákladom na nákup tovaru, ktorý nie je možné vrátiť a ku všetkým ďalším výdavkom, ktoré spoločnosti SIGMA-ALDRICH vzniknú počas plnenia a ukončovania zmluvy či objednávky, ako sú náklady na právne zastupovanie, náklady na dopravu a pod.


III. Rozsah dodávok/ Dodacie podmienky

 1. Pre rozsah dodávky je určujúca ponuka spoločnosti SIGMA-ALDRICH, objednávka zákazníka, prípadne písomné potvrdenie objednávky zo strany spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Zmeny v rozsahu dodávky sú platné jedine v prípade, že sú písomne potvrdené spoločnosťou SIGMA-ALDRICH. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH si vyhradzuje právo upraviť špecifikáciu tovaru, ak také úpravy nie sú významné, a pokiaľ je možné primerane očakávať, že zákazník ich bude akceptovať, najmä pokiaľ je možné tovar použiť na zamýšľaný účel.
 2. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH je oprávnená plniť po častiach, a to bez náhrady nákladov čiastočnou dodávkou spôsobených, s výnimkou prípadov, kedy zákazník nemá o čiastočné plnenie záujem a upozornil na túto skutočnosť písomne v zmluve.
 3. Pokiaľ medzi stranami nebola uzavretá zvláštna písomná dohoda, je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená určiť spôsob prepravy podľa vlastného uváženia, t. j. tovar môže byť poslaný letecky, vlakom, loďou alebo s využitím cestnej dopravy.
 4. Všetky dodávky budú realizované „ex works“ (zo závodu) spoločnosti SIGMA-ALDRICH podľa Incoterms 2010 a vzťahujú sa na ne logistické poplatky, ktoré sú aktuálne účtované a ktoré je možné vyhľadať na internete na internetových stránkach na adrese www.sigmaalrdrich.com.
 5. Vrátenie tovaru a vystavenie zodpovedajúceho dobropisu je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Ak je taký súhlas udelený, je nutné dodržať pokyny spoločnosti SIGMA-ALDRICH týkajúce sa vrátenia dodávok. Za dodržanie týchto pokynov zodpovedá zákazník. Platí to najmä pre dodržanie aktuálnych zákonných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na prepravu a balenie nebezpečného tovaru.
 6. Všetky povinnosti spoločnosti SIMGA-ALDRICH dodať výrobky podliehajú výhrade „do vyčerpania zásob“. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH teda môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ dôjde k vyčerpaniu zásob, ktoré má k dispozícii. Ak dôjde iba k čiastočnému vyčerpaniu zásob a nie je teda možné dodať celý požadovaný objem tovaru, ktorý je uvedený v objednávke zákazníka, je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená, podľa vlastného uváženia, prideliť zásoby, ktoré má k dispozícii, jednému zákazníkovi alebo ich rozdeliť medzi viac zákazníkov. Pokiaľ dostupné množstvo tovaru nie je dostatočné na to, aby bola pokrytá celá požiadavka uvedená v objednávke zákazníka, je zákazník oprávnený od objednávky/zmluvy odstúpiť.


IV. Dodacia lehota

 1. Dodacie lehoty a termíny dodania musia byť dohodnuté písomne. Dodacie lehoty a termíny dodania sú záväzné iba v prípade, že sú ako záväzné výslovne označené.
 2. Dodacia lehota začína plynúť okamihom, kedy spoločnosť SIGMA-ALDRICH potvrdí objednávku, nie však skôr než zákazník dodá všetky dokumenty, oprávnenia, povolenia, schválenia alebo potvrdenia alebo predtým, než sú vyriešené všetky technické otázky alebo než sú získané prípadné dohodnuté zálohy. Predpokladom na to, aby spoločnosť SIGMA-ALDRICH dodržala dodaciu lehotu, je skutočnosť, že zákazník splní včas a riadne svoje povinnosti.
 3. Dodacia lehota je považovaná za dodržanú, ak v nej tovar opustil výrobný závod alebo spoločnosť SIGMA-ALDRICH odoslala oznámenie o tom, že tovar je pripravený na odoslanie. Predpokladom dodávky tovaru je skutočnosť, že spoločnosť SIGMA-ALDRICH získala včas a riadne svoje vlastné dodávky; v opačnom prípade je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená odstúpiť od zmluvy.
 4. V prípade odkladu dodávky je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ spoločnosť SIGMA-ALDRICH nedodala tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zákazníkom spoločne s upozornením, že po jej uplynutí od zmluvy odstúpi. Na prípadnú náhradu ujm, ktorú bude zákazník požadovať, sa vzťahujú obmedzenia uvedené v čl. IX ods. 8. týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok.


V. Ceny a spôsob platby

 1. Pri objednávkach, pri ktorých neboli výslovne dohodnuté žiadne pevné ceny, budú fakturované ceny uvedené v cenníku spoločnosti SIGMA-ALDRICH platné k dátumu dodania. Ak je v objednávkovom formulári alebo v potvrdení objednávky uvedená cenníková cena platná k dátumu objednávky, nie je to považované za dohodu o pevnej cene. Pokiaľ dôjde pred dátumom dodania k navýšeniu cien súvisiacich s výrobou tovaru, je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená cenu zodpovedajúcim spôsobom upraviť, a to bez ohľadu na ponuku a na potvrdenie objednávky.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je cena dodávky splatná bez zrážok do 20 dní od dátumu vystavenia faktúry. Toto pravidlo platí podobne i pre faktúry za čiastkové dodávky. Za dátum úhrady sa považuje dátum, ku ktorému je čiastka pripísaná na účet spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Ak je zákazník v omeškaní s úhradou, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Táto dohoda o zmluvnej pokute nevylučuje nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. V prípade dohody o splátkach na úhradu ceny dodávky sa spoločnosť SIGMA-ALDRICH a zákazník v zmysle § 1931 Občianskeho zákonníka dohodli, že v prípade omeškania zákazníka s úhradou čo i len jedinej splátky sa celý dlh stáva okamžite bez ďalšieho splatným.
 3. V prípade omeškania zákazníka s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky, ktorú pri zákazníkovi eviduje spoločnosť SIGMA-ALDRICH, je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená pozastaviť akékoľvek ďalšie dodávky tovaru a to až do doby, kedy zákazník riadne splní všetky svoje preňho vyplývajúce záväzky. V takom prípade nie je spoločnosť SIGMA-ALDRICH v omeškaní s dodaním tovaru, v dôsledku čoho nie je povinná nahradiť zákazníkovi prípadne vzniknutú ujmu.
 4. Zákazník je oprávnený vykonať jednostranný zápočet svojich pohľadávok voči spoločnosti SIGMA-ALDRICH iba v prípade, že sú tieto pohľadávky spoločnosťou SIGMA-ALDRICH považované výslovne za nesporné alebo v prípade, že boli zistené právoplatným rozsudkom. Zákazník je oprávnený uplatniť akékoľvek zadržiavacie právo (prípadne zadržať platbu), ktoré mu prináleží podľa zákona iba v prípade, kedy je jeho protinárok spojený s rovnakým zmluvným vzťahom ako predmet zadržiavacieho práva.
 5. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH je oprávnená podmieniť uskutočnenie dodávky zaplatením zálohy.
 6. Všetky uvádzané ceny sú cenami netto. Znamená to, že zákazníkovi bude navyše účtovaná daň z pridanej hodnoty v aktuálnej zákonnej sadzbe.
 7. Všetky spotrebné dane, dane z predaja alebo nepriame dane, clá, revízne a inšpekčné poplatky a všetky ďalšie dane, poplatky alebo úhrady ľubovoľného druhu predpísané štátnymi orgánmi alebo vymerané vo vzťahu k transakcii medzi spoločnosťou SIGMA-ALDRICH a zákazníkom hradí zákazník nad rámec ponukovej alebo fakturovanej ceny. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH nie je povinná upozorňovať na skutočnosť, že bude nutné zaplatiť prípadné dane či poplatky.


VI. Prechod nebezpečenstva škody

 1. Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na zákazníka vo chvíli, keď je tovar odovzdaný osobe, ktorá realizuje jeho prepravu alebo v okamihu, kedy je tovar vo výrobnom závode spoločnosti SIGMA-ALDRICH pripravený na odoslanie a zákazník je povinný ho prevziať. Platí to i v prípade čiastkových dodávok alebo v prípade, že spoločnosť SIGMA-ALDRICH pristúpila k ďalším záväzkom, ako je hradenie nákladov na prepravu. Na žiadosť zákazníka a na jeho náklady zabezpečí spoločnosť SIGMA-ALDRICH poistenie tovaru proti rizikám, ktoré spresní zákazník a dohodne poistenie prepravy.
 2. Pokiaľ je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru alebo poruší ďalšiu povinnosť k súčinnosti, môže spoločnosť SIGMA-ALDRICH požadovať náhradu za všetky prípadné vzniknuté škody/ujmy, vrátane prípadných dodatočných výdavkov. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka vo chvíli, kedy sa zákazník ocitne v omeškaní s prevzatím tovaru. Pokiaľ uplynie primeraný časový úsek a tovar nie je prevzatý, je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená naložiť s tovarom iným spôsobom a realizovať dodávku zákazníkovi počas primerane predĺženej časovej lehoty.
 3. Bez dotknutia sa nárokov zákazníka plynúcich z chýb na tovare, je zákazník povinný prevziať dodaný tovar i v prípade, že vykazuje drobné chyby.


VII. Používanie výrobkov zákazníkom

 1. Výrobky spoločnosti SIGMA-ALDRICH sú určené na použitie pri laboratórnom výskume a nesmú byť používané na iné účely, pokiaľ to nie je výslovne uvedené na polepoch výrobkov, v katalógoch spoločnosti SIGMA-ALDRICH alebo v iných dokumentoch dodaných zákazníkovi. Výrobky spoločnosti SIGMA-ALDRICH nesmú byť používané najmä na účely in-vitro diagnostiky, na výrobu potravín a farmaceutických výrobkov, v zdravotníckych prípravkoch/prístrojoch alebo v kozmetických výrobkoch.
 2. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH netestuje bezpečnosť a účinnosť výrobkov, pokiaľ by boli obsiahnuté alebo použité v potravinách, farmaceutických výrobkoch, zdravotníckych prípravkoch/prístrojoch alebo v kozmetických prípravkoch alebo použité na komerčné či iné účely, pokiaľ nie je v dokumentácii poskytnutej spoločnosťou SIGMA-ALDRICH výslovne uvedené inak. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH výslovne upozorňuje zákazníka na to, že je jeho povinnosťou všetky výrobky kúpené od spoločnosti SIGMA-ALDRICH, prípadne všetky materiály vyrobené s využitím výrobkov kúpených od spoločnosti SIGMA-ALDRICH náležite otestovať, používať, vyrábať a distribuovať. Zákazník zodpovedá za preverenie existujúcich rizík a za vykonanie všetkých ďalších výskumných prác, ktoré môžu byť nevyhnutné na získanie informácií o rizikách, ktoré môžu plynúť z používania výrobkov kúpených od spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Zákazník musí tiež upozorniť svojich vlastných odberateľov a ich personál a dodávateľov (napr. osoby zabezpečujúce prepravu a pod.) na riziká, s ktorými môže byť spojené používanie výrobkov či nakladanie s nimi.
 3. Zákazník berie na vedomie, že výrobky spoločnosti SIGMA-ALDRICH a nakladanie s nimi môže podliehať regulácii podľa príslušných právnych predpisov. Za dodržiavanie povinností pri nakladaní s látkami kúpenými od spoločnosti SIGMA-ALDRICH zodpovedá v plnom rozsahu zákazník.
 4. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH zákazníka výslovne upozorňuje, že je povinný skontrolovať prehlásenie spoločnosti SIGMA-ALDRICH, pokiaľ ide o obsah výrobkov pre prípad, že výrobky kúpené od spoločnosti SIGMA-ALDRICH musia byť opätovne zabalené alebo opatrené nálepkou alebo, že sú použité ako základný materiál alebo zložka iných výrobkov.


VIII. Oznamovacia povinnosť

Zákazník je povinný informovať spoločnosť SIGMA-ALDRICH písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o akýchkoľvek nehodách alebo udalostiach spojených s výrobkami spoločnosti SIGMA-ALDRICH, v dôsledku ktorých došlo k ujme na zdraví či na majetku. Zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti SIGMA-ALDRICH všetku súčinnosť pri objasňovaní a určovaní príčin takých nehôd. Zákazník je povinný predložiť spoločnosti SIGMA-ALDRICH všetky vyjadrenia, správy a testy, ktoré budú vydané či vykonané zákazníkom alebo inou osobou. Odovzdanie takých informácií spoločnosti SIGMA-ALDRICH a ich preverenie zo strany spoločnosti SIGMA-ALDRICH nezakladá zodpovednosť spoločnosti SIGMA-ALDRICH za tieto nehody či udalosti.


IX. Zodpovednosť za chyby a za ujmu

 1. Aby zákazník mohol vzniesť nároky vyplývajúce z chýb, musí tovar pri prevzatí skontrolovať a chyby nahlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti SIGMA-ALDRICH písomnou formou, najdlhšie však do 2 týždňov od prevzatia tovaru. Skryté chyby musia byť spoločnosti SIGMA-ALDRICH nahlásené písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sú objavené, najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Zákazník je povinný popísať chyby písomne.
 2. Pokiaľ sú výrobky chybné, má zákazník nárok buď na odstránenie chyby formou opravy alebo na dodanie tovaru, ktorý je bez chyby, a to podľa voľby spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Výdavky za odstránenie chýb znáša spoločnosť SIGMA-ALDRICH, avšak iba v rozsahu, ktorý nezahŕňa navýšenie týchto výdavkov v dôsledku toho, že tovar bol premiestnený na iné miesto, než je dodacia adresa. Všetky náklady na personál a náklady na materiál, ktoré si zákazník v tejto súvislosti nárokuje, budú vypočítané v obstarávacích cenách, t. j. podľa skutočne vynaložených nákladov.
 3. Pokiaľ spoločnosť SIGMA-ALDRICH nie je ochotná alebo schopná chybu odstrániť niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom odseku, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Platí to i v prípade, že snahy o odstránenie chyby sú neúspešné alebo sa oneskoria počas neprimerane dlhej doby z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť spoločnosť SIGMA-ALDRICH. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nie je schopný vrátiť prijatý tovar, s výnimkou prípadov, kedy vrátenie tohto tovaru nie je možné s ohľadom na jeho povahu alebo keď za túto neschopnosť zodpovedá spoločnosť SIGMA-ALDRICH alebo keď sa chyba prejaví až vo chvíli, keď dôjde k spracovaniu tovaru.
 4. Pokiaľ sú chybné výrobky tretej strany použité pri výrobe tovaru spoločnosti SIGMA-ALDRICH, zákazník je oprávnený požadovať, aby na ňu boli postúpené nároky spoločnosti SIGMA-ALDRICH vo vzťahu k dodávateľovi výrobkov tretej strany. Zákazník je oprávnený uplatniť nároky voči spoločnosti SIGMA-ALDRICH z dôvodu výskytu chýb až po tom, čo sa pokúsi uplatniť na ňu postúpené nároky voči dodávateľovi výrobkov tretej strany a neuspeje.
 5. Pokiaľ dodané výrobky porušujú právo priemyselného vlastníctva alebo autorské práva tretej strany, spoločnosť SIGMA-ALDRICH upraví tovar alebo ho vymení na svoje vlastné náklady tak, aby práva tretej osoby už neboli porušované, ale aby tovar zároveň mal zmluvne dohodnuté vlastnosti alebo, podľa svojho uváženia, získa v zastúpení zákazníka právo používať tovar na základe licenčnej zmluvy. Pokiaľ tak spoločnosť SIGMA-ALDRICH neurobí v primeranej časovej lehote, bude zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za vyššie uvedených podmienok má spoločnosť SIGMA-ALDRICH rovnako právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Povinnosti uvedené v čl. IX ods. 5. vyššie platia iba vtedy, ak:
  • zákazník informuje spoločnosť SIGMA-ALDRICH písomne bez zbytočného odkladu o všetkých prípadoch údajného porušenia práv duševného vlastníctva,
  • zákazník poskytne spoločnosti SIGMA-ALDRICH primeranú súčinnosť v súvislosti s obhajovaním sa proti vzneseným nárokom alebo umožní spoločnosti SIGMA-ALDRICH vykonať úpravy podľa čl. IX ods. 5. vyššie,
  • spoločnosť SIGMA-ALDRICH je oprávnená využiť všetky prostriedky na obranu vrátane mimosúdneho vyrovnania,
  • právna chyba nevznikla v dôsledku pokynu, ktorý dal zákazník,
  • zákazník sa porušenia práv nedopustil tým, že vykonal neoprávnené úpravy dodanej veci alebo že vec použil iným spôsobom, než aký bol dohodnutý.
 7. Premlčacia lehota pri nárokoch zákazníka zo zodpovednosti za chyby je 12 mesiacov. Táto premlčacia lehota platí rovnako pri nárokoch zo zodpovednosti za ujmu, ktorá je spôsobená chybou na tovare.
 8. Zodpovednosť spoločnosti SIGMA-ALDRICH voči zákazníkovi za akékoľvek ujmy sa riadi všeobecnými právnymi predpismi. Ak to neodporuje kogentným ustanoveniam právnych predpisov, celková výška náhrady ujmy zo strany spoločnosti SIGMA-ALDRICH voči zákazníkovi podľa jednotlivej zmluvy je obmedzená hodnotou príslušnej zmluvy, ktorá zodpovedá cene dodávky podľa takej zmluvy.


X. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Dodaný tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti SIGMA-ALDRICH do úplného uhradenia jeho kúpnej ceny spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Uplatnenie ustanovení § 2133 Občianskeho zákonníka sa vylučuje. Zákazník je povinný nakladať so všetkým tovarom, ku ktorému si spoločnosť SIGMA-ALDRICH ponecháva vlastnícke právo počas doby, kedy si spoločnosť toto právo ponecháva, so starostlivosťou riadneho hospodára. Zákazník je najmä povinný tovar na vlastné náklady dostatočne poistiť na jeho obstarávaciu hodnotu proti škodám.
 2. Zákazník môže tovar, ku ktorému si spoločnosť SIGMA-ALDRICH ponecháva vlastnícke právo, predať iba v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Zákazník nie je oprávnený tovar, ku ktorému si spoločnosť SIGMA-ALDRICH ponecháva vlastnícke právo, založiť, previesť ako zabezpečenie ani s ním inak nakladať spôsobom, ktorý ohrozuje vlastnícke právo spoločnosti SIGMA-ALDRICH. V prípade akéhokoľvek neoprávneného zásahu zo strany tretej strany musí zákazník bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť SIGMA-ALDRICH a poskytnúť jej všetky požadované informácie. Zákazník musí ďalej príslušnú tretiu stranu upozorniť na vlastnícke práva spoločnosti SIGMA-ALDRICH a poskytnúť všetku súčinnosť pri prijímaní akýchkoľvek opatrení, ktoré spoločnosť SIGMA-ALDRICH príjme v záujme ochrany tovaru, ku ktorému si ponecháva vlastnícke právo. Vzniknuté náklady musí znášať zákazník.
 3. Zákazník sa zaväzuje, že na žiadosť spoločnosti SIGMA-ALDRICH na ňu bez zbytočného odkladu postúpi akékoľvek pohľadávky z titulu ďalšieho predaja tovaru, ktorý je podľa výhrady vlastníckeho práva v dobe svojho ďalšieho predaje vo vlastníctve spoločnosti SIGMA-ALDRICH, vrátane všetkých práv s týmito pohľadávkami spojených, bez ohľadu na to, či je tovar ďalej predaný spracovaný alebo nie. V takom prípade bude zákazník oprávnený, s výhradou odvolania zo strany spoločnosti SIGMA-ALDRICH, takto postúpené pohľadávky svojím menom pre spoločnosť SIGMA-ALDRICH vymáhať. Všetky vymožené čiastky musia byť okamžite prevedené na spoločnosť SIGMA-ALDRICH. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH môže zrušiť zákazníkovo oprávnenie vymáhať pohľadávky a jeho oprávnenie ďalej predávať tovar, ku ktorému má spoločnosť SIGMA-ALDRICH podľa výhrady vlastníckeho práva stále vlastnícke právo, ak zákazník neplní riadne svoje povinnosti voči spoločnosti SIGMA-ALDRICH, ak je zákazník v omeškaní s platbami alebo vykonávanie platieb preruší alebo pokiaľ je na zákazníka podaný insolventný návrh.
 4. V prípade zákazníkovho omeškania s platbami je spoločnosť SIGMA-ALDRICH oprávnená vziať späť tovar, ku ktorému má podľa výhrady vlastníckeho práva stále vlastnícke právo, bez dotknutia sa jej ďalšieho práva, a je oprávnená tovar použiť iným spôsobom. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH môže ďalej odstúpiť od zmluvy po tom, čo určí dodatočnú časovú lehotu na plnenie. V takých prípadoch je zákazník povinný umožniť spoločnosti SIGMA-ALDRICH alebo jej zástupcom okamžite prístup k tovaru, ku ktorému má spoločnosť SIGMA-ALDRICH podľa výhrady vlastníckeho práva stále vlastnícke právo, a tento tovar jej vydať.
 5. Všetko prípadné spracovanie tovaru, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie o výhrade vlastníckeho práva, zákazníkom bude považované za spracovanie vykonané v mene spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Ak je tovar spracovaný s využitím vecí, ktoré nepatria spoločnosti SIGMA-ALDRICH, získa spoločnosť SIGMA-ALDRICH spoluvlastnícky podiel na novej veci, ktorý sa rovná pomeru medzi hodnotou dodaného tovaru a hodnotou ďalších vecí použitých pri spracovaní. Vo všetkých ďalších ohľadoch sa na vec vytvorenú spracovaním vzťahujú rovnaké ustanovenia ako na tovar, pre ktorý platí toto ustanovenie o výhrade vlastníckeho práva.
 6. V prípadoch, kedy by v dôsledku povinného uplatnenia cudzozemských právnych predpisov boli práva spoločnosti SIGMA-ALDRICH z výhrady vlastníckeho práva v konkrétnom prípade obmedzené, sa zákazník zaväzuje poskytnúť bez zbytočného odkladu spoločnosti SIGMA-ALDRICH ďalšie zodpovedajúce zabezpečenie. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti SIGMA-ALDRICH všetku súčinnosť potrebnú na prijatie všetkých opatrení nevyhnutných na zabezpečenie platnosti a vymáhateľnosti takého zabezpečenia.


XI. Vyššia moc

 1. Ak vyššia moc zabráni spoločnosti SIGMA-ALDRICH plniť jej zmluvné povinnosti, najmä povinnosť dodať tovar, bude spoločnosť SIGMA-ALDRICH zbavená svojej povinnosti plniť záväzky počas trvania prekážky a počas primeranej doby opätovného zahájenia prevádzky bez toho, že by bola voči zákazníkovi zodpovedná za ujmy. Podobne to platí i v prípade, že spoločnosti SIGMA-ALDRICH bránia v plnení jej povinností neprimerané prekážky alebo že spoločnosť nie je dočasne schopná svoje povinnosti plniť z dôvodu nepredvídateľných okolností, za ktoré spoločnosť SIGMA-ALDRICH nenesie zodpovednosť, najmä z dôvodu protestnej akcie, úkonov štátnych úradov, výpadku energie, problémov s dodávkou na strane dodávateľa alebo z dôvodu závažného narušenia prevádzky.
 2. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH bude oprávnená odstúpiť od zmluvy, pokiaľ taká prekážka trvá počas doby dlhšej než 4 mesiace a v dôsledku toho už plnenie zmluvy nie je v záujme spoločnosti SIGMA-ALDRICH. Na žiadosť zákazníka spoločnosť SIGMA-ALDRICH po uplynutí vyššie uvedenej lehoty oznámi, či uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy alebo či v primeranej časovej lehote dodá tovar. Nároky zákazníka na náhradu ujm sa vylučujú.


XII. Technické odporúčania

Pokiaľ o to zákazník požiada, spoločnosť SIGMA-ALDRICH mu zdarma poskytne technické odporúčania a informácie týkajúce sa možného využitia a technických vlastností jej výrobkov, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnutá cena za také odporúčanie alebo informácie. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH neposkytuje s týmito odporúčaniami a informáciami žiadnu záruku technických vlastností, využitia, aplikácie alebo vhodnosti výrobkov. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH najmä nezaručuje, že prezentované chemické reakcie sú možné. Podobne platí čl. IX ods. 8. vyššie.


XIII. Vývoz

 1. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH výslovne upozorňuje zákazníka, že na vývoz dodaných vecí sa môžu vzťahovať obmedzenia Európskej únie, Českej republiky a ďalších krajín. Pokiaľ má zákazník v úmysle vyviezť objednaný tovar mimo Českú republiku, musí o tom upovedomiť spoločnosť SIGMA-ALDRICH už pri objednávaní tovaru. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH si vyhradzuje právo vykonať interné vývozné skúmania, aby určila, podľa vlastného uváženia, či je plnenie zmluvy možné alebo nie. Za týmto účelom môže spoločnosť SIGMA-ALDRICH požadovať, aby zákazník získal prípadné potrebné povolenia a aby ich predložil spoločnosti SIGMA-ALDRICH na kontrolu.
 2. Zákazník nesmie predať tovar kúpený od spoločnosti SIGMA-ALDRICH, ani nesmie tento tovar sprístupniť žiadnej tretej strane, ktorej taký tovar nesmie byť dodaný v súlade s vývoznými predpismi Českej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických prípadne iných štátov.


XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Miestom plnenia všetkých povinností, ktoré majú byť splnené zákazníkom a spoločnosťou SIGMA-ALDRICH, je sídlo spoločnosti SIGMA-ALDRICH, ak z povahy povinnosti nevyplýva niečo iné.
 2. Spoločnosť SIGMA-ALDRICH je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanoví zákon alebo tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky, najmä v prípade, keď je na zákazníka podaný insolventný návrh.
 3. Všetky práva spoločnosti SIGMA-ALDRICH plynúce z obchodného vzťahu medzi spoločnosťou SIGMA-ALDRICH a zákazníkom sa premlčujú v premlčacej lehote s trvaním 10 rokov odo dňa, kedy právo mohlo byť uplatnené po prvý raz.
 4. Uplatnenie poslednej vety § 1764 a ďalej uplatnenie § 1765 a 1766 Občianskeho zákonníka sa vylučuje.
 5. Na vylúčenie pochybností sa vylučuje uplatnenie ustanovení § 1799 a 1800 Občianskeho zákonníka. Všetky dohody v rámci konkrétnej zmluvy zodpovedajú obchodným zvyklostiam a zásade poctivého obchodného styku.
 6. Právny vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou SIGMA-ALDRICH sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom („Občiansky zákonník“). Dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.
 7. Všetky spory, ktoré vyplynú z obchodného vzťahu medzi spoločnosťou SIGMA-ALDRICH a zákazníkom, budú riešené súdmi Českej republiky, pričom miestne príslušným je súd príslušný podľa sídla spoločnosti SIGMA-ALDRICH.
 8. Pokiaľ jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok sú alebo sa stanú neplatnými ako celok alebo čiastočne alebo pokiaľ budú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky neúplné, nebude to mať vplyv na platnosť ich zvyšných ustanovení. Neplatné ustanovenie bude považované za nahradené takým platným ustanovením, ktoré sa bude najviac približovať účelu neplatného ustanovenia. Pokiaľ budú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky neúplné, bude sa mať za to, že je také ustanovenie dohodnuté tak, aby zodpovedalo ustanoveniu, ktoré by bolo dohodnuté v súlade s účelom týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok, pokiaľ by zmluvné strany brali túto skutočnosť do úvahy od samého začiatku.