Merck
HomeLegalSalgsbetingelser

Salgsbetingelser

Rev. May 2019


1. Anvendelighet

1.1 Disse vilkår og betingelser (disse «Vilkår»), salgsdokumenter som følger eller refererer til vilkårene, og supplerende vilkår, dersom det foreligger, omfatter hele avtalen («Avtalen») mellom Merck Life Science AS eller et av deres datterselskap («Selger») og kjøper («Kjøper») med hensyn til kjøp og salg av produktene («Produkter») og tjenester («Tjenester») som er oppgitt i salgsdokumentene. “Salgsdokumenter” betyr et hvilket som helst dokument, trykket eller digitalt som Selger stiller tilveie i kjøps- og salgsprosessen, inklusive men ikke begrenset til tilbud, fakturaer, dokumenter som bekrefter, godkjenner og aksepterer en ordre («Ordrebekreftelse») og forsendelsesdokumenter. Dersom partene har underskrevet en kontrakt som gjelder salg av visse produkter og/eller tjenester, skal vilkårene i en slik kontrakt gjelde i den grad de er motstridende med disse vilkårene.
1.2 Vilkårene gjelder over kjøpers vilkår uansett når kjøpers vilkår ble opprettet. Utføring av kjøpers ordre betyr ikke at kjøpers vilkår er godkjent og tjener heller ikke til å modifisere eller endre disse Vilkårene.
1.3 Visse produkter og tjenester kan være underlagt ekstra vilkår («Ekstra Vilkår») som ikke er innlemmet i dette dokumentet, som hvis gyldig, kan vises til eller legges ved salgsdokumentene eller selgers nettside eller gis til selger ved forespørsel.
1.4 Avtalen mellom selger og kjøper er inngått når selger bekrefter, godkjenner og starter å oppfylle kjøpsordren. Kjøper kan ikke endre eller kansellere avtalen uten at selgeren samtykker skriftlig. Endringer eller kanselleringer kan kreve at kjøper betaler visse kostnader som selger pådrar ham.

2. Levering og ytelse

2.1 Leveringsdatoer som selger tilbyr er ikke bindende og tidspunktet for levering uvesentlig. Selger skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser, tap eller skade under frakt.
2.2 Med mindre det er inngått skriftlig avtale om noe annet, forsendes produktene med selgers standard emballerings og forsendelsesmetoder til gjeldende gebyr. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt av partene eller nedfelt i ordrebekreftelsen, skal produktene leveres til CPT selgers forsendelsespunkt (INCOTERMS® 2010). Når det gjelder produkter (unntatt programvare), blir kjøper overdratt eiendomsrett og tapsrisiko ved levering.
2.3 Selger kan etter eget skjønn foreta delforsendelse av produktene og fakturere for dette umiddelbart. Kjøper skal betale for de forsendte enhetene enten forsendelsen oppfyller hele eller deler av salgsordren.
2.4 Når det gjelder visse produkter, forbeholder selger seg rettigheten til å (a) kreve kjøp av hele partier, og (b) sørge for tilførsel i den grad det er nødvendig med slik tildeling for noen eller alle kunder (inklusive selgers datterselskaper og distributører) på eget skjønn, uten ansvar for feil som vil måtte kunne oppstå i utførelsen.
2.5 Selger skal fastlegge stedet der tjenestene skal utføres. Dersom tjenestene tilbys på selgers adresse eller på en tredjeparts adresse som er autorisert av selger, skal kjøper holdes ansvarlig for forsendelse og transportkostnader, inklusive eventuelle forsikringskostnader, hvis det foreligger. Dersom tjenestene tilbys på kjøpers adresse eller en annen adresse som kjøper kontrollerer, skal kjøperen (a) samarbeide med selger i alle saker i forbindelse med å stille tilveie tjenester som det er rimelig å tenke kan være nødvendig, eller som er blitt forspurt, inklusive et trygt arbeidsmiljø, (b) straks stille tilveie forspurt materiale, veiledning, informasjon, godkjenninger, autorisasjoner, eller avgjørelser («Informasjon»), og (c) sikre at slik informasjon er fullstendig og nøyaktig.

3. Anvendelse av produkter

3.1 Kjøper skal (a) overholde alle anvisninger, begrensninger, spesifikasjoner, bruksbetingelser eller bruksforhold som selger har stilt til veie, inklusive men ikke begrenset til produktdata, produktinformasjon, personvernskjema, begrenset bruk av informasjon og merking («Anvendelsesdokument»), og (b) skikkelig kontroll, bruk, produksjon og markedsføring av produkter og/eller materialer som er produsert med produktene.
3.2 Kjøper bekrefter at produktene ikke er kontrollerte for sikkerhet og virkning for kommersiell eller annen bruk til mat, medisin, medisinsk utstyr, kosmetikk, med mindre det er spesifikt nevnt i anvendelsesdokumentet. Kjøper har eneansvar for: (a) å innhente nødvendig løyve til intellektuell eiendom i forbindelse med kjøp av produktene, (b) overholde alle gjeldende juridiske krav og industristandarden som er allment gyldig, og (c) utføre all nødvendig kontroll og verifisering, også om produktet er egnet til tiltenkt bruk.
3.3 Dersom de gjeldende anvendelsesdokumenter, inklusive men ikke begrenset til begrenset bruk av merkelinsens, antyder at produkter kun tilbys og selges til forskningsformål, har kjøper ingen uttrykkelig eller implisert autorisasjon fra Selger til å bruke slike produkter til noe annet formål, inklusive, uten begrensning in vitro diagnostikk, i mat, medisiner, medisinsk utstyr eller kosmetikk for mennesker eller dyr eller til kommersielt bruk. Kjøper skal ikke markedsføre, distribuere, gjenselge eller eksportere produkter til noe formål, med mindre annet er avtalt skriftlig av Selger.

4. Kontroll og avvisning av ikke konforme produkter

4.1 Kjøper skal kontrollere produktene ikke senere enn fem (5) dager etter de er mottatt («Kontrollperiode»). Kjøper anses å ha godtatt de mottatte produktene med mindre han meddeler selger skriftlig om ikke konforme produkter i løpet av kontrollperioden, og leverer bevis eller annen dokumentasjon dersom det kreves. “Ikke konforme produkter” betyr kun de levert produktene, eller mengden av dem som skiller seg ut fra det som er fastlagt i ordrebekreftelsen.
4.2 Dersom dette meddeles i henhold til Paragraf 4.1, skal selger etter skjønn, (a) erstatte slike ikke konforme produkter, eller (b) kreditere summen for produktene som ikke er konforme, eller ved delleveranse tilpasse fakturaene, slik at den viser kvantumet som virkelig er blitt levert. Selger har rett til å inspisere produktene. Kjøper godkjenner og samtykker i at oppreisningen som er fastlagt her er det eneste rettsmidlet for leveranse av ikke konforme produkter.
4.3 Eventuelle returvarer, dersom de bemyndiges, skal håndteres i henhold til Paragraf 8 nedenfor.

5. Pris og betaling

5.1 Kjøper skal kjøpe produkter og tjenester fra selger til den prisen som s elger tilbyr, inklusive men ikke begrenset til priser med gyldig pristilbud fra en offentliggjort prisliste som er gyldig på ordrebekreftelsens dato. Dersom det skjer en prisøkning før produktene forsendes, må avtalen tolkes slik at den økte prisen var skrevet inn i avtalen og kjøper skal faktureres av selger i henhold til dette.
5.2 Alle prisene er unntatt alt salg, bruk eller ekstra skatter, avgifter, toll, tariffer og andre lignende skatter og avgifter av ethvert slag som myndigheter eller lignende autoritet pålegger på beløp som kjøper skal betale. Kjøper skal være ansvarlig for alle slike skatter og avgifter, men kjøper er ikke ansvarlig for skatter som er pålagt selgers inntekt, avkastning, bruttoinntekt, personlig eller fast eiendom, eller andre eiendeler.
5.3 Kjøper skal betale alle fakturerte beløp innen tretti (30) dager fra fakturadatoen til den oppgitte bankkontoen, eller slik som anvist.
5.4 Kjøper skal betale rente på alle forfalte betalinger på en (a) tariff på åtte prosent (8%) per annum over den Europeiske Sentralbankens grunnrente eller (b) den høyeste lovlige satsen ifølge gjeldende lov, beregnet daglig og sammenlagt per måned. Kjøper skal tilbakebetale selger alle påløpte kostnader for forfalte betalinger, inklusive, uten begrensning, advokatomkostninger. I tillegg til alle andre tilgjengelige rettsmidler i disse vilkårene, eller ifølge loven, kan selger, uten å varsle kjøper endre eller utsette levering av produkter og/eller tjenester, og endre betalingsvilkårene med henblikk på uleverte produkter og/eller ikke leverte tjenester.
5.5 Kjøper skal ikke holde tilbake betaling for forfalt beløp som skal betales på grunn av eventuelle kompensasjonskrav eller krav eller tvister med selger.

6. Programvare lisensvilkår

6.1 Dersom Selger stiller tilveie eller lisenserer programvare til kjøper, inklusive programvare som gis sammen med eller i forbindelse med produkter og tjenester («Programvare»), skal vilkårene som følger med denne programvaren gjelde. Dersom det ikke er vedlagt vilkår, skal vilkårene i Paragraf 6 gjelde.
6.2 Selger garanterer kjøper rettigheter og lisens til å bruke en kopi av programvaren som Selger tilbyr. Lisensrettighetene som gis her må ikke overføres til en annen part, med mindre denne parten godkjenner og overholder disse vilkårene skriftlig.
6.3 Programvaren og tilknyttede rettigheter eies av selger, datterselskap og/eller deres leverandørers rettigheter, og opphavsretten skal ikke overføres til kjøper eller tredjepart. Kjøper forstår at bruk av tredjeparts programvare er underlagt vilkårene av en eventuell gyldig tredjeparts lisensavtale eller meldinger og rettighetene til en annen tredjeparts eier eller tilbyder av programvare eller maskinvare i programvaren, og vil overholde dette.
6.4 Kjøper skal (a) kun bruke programvaren med produkter og tjenester som tilbys og som er innen rammen for tiltenkt bruk, (b) ikke forårsake eller tillate reverse engineering, demontering, dekompilering, modifisering eller tilpassing av programvare med annen programvare, eller (c) ikke flytte programvaren til et annet land som overtrer mot USAs United States Foreign Asset Control Regulations eller annen gyldig import eller kontrollreguleringer.
6.5 En hvilken som helst erstatning, reparasjon eller oppgradering av programvaren er underlagt de samme restriksjoner og forhold i denne avtalen, med mindre en slik erstatning, reparasjon eller oppgradering gis med en separat lisensavtale. Enhver slik erstatning, reparasjon eller oppgradering skal tilbys til priser og betalingsvilkår som selger spesifiserer.

7. Begrenset garanti

7.1 Selger garanterer kjøper at produktet er i henhold til selgers offentliggjorte spesifiseringer for (a) ett (1) år fra forsendelsesdatoen av produktet og (b) gjenværende hylletid eller perioden før produktets utløpsdato, det som er kortest.
7.2 Selger garanterer at tjenestene skal utføres på en profesjonell måte i henhold til bransjestandard for lignende tjenester og selger skal bruke adekvate ressurser for å møte sine forpliktelser ifølge avtalen. Dersom selger ikke har oppfylt tjenestene må eventuelle krav stilles innen nitti (90) dager etter utførelse av gjeldende tjenester.
7.3 Selger garanterer at programvaren, inklusive oppgraderinger av denne skal være i henhold til publiserte spesifikasjon i ett (1) år fra leveringsdato.
7.4 Med unntak av garantiene somer fastlagt ovenfor, garanterer selger ikke for produkter (inklusive bruk av disse) tjenester, programvare eller annen teknisk hjelp eller informasjon som det gir, inklusive (a) garanti for omsetning, (b) garanti for egnethet til et bestemt formål, eller (c) garanti mot innblanding i tredjeparts intellektuelle rettigheter, enten uttrykkelig eller underforstått av loven, handlingsforløp, ytelsesforløp, handelsanvendelse eller annet. Eventuelle forslag fra selger om bruk, utvalg, anvendelse eller egnethet av produktet skal ikke fortolkes som uttrykkelig eller underforstått garanti.
7.5 Den begrensede garantien som er fastlagt over gjelder ikke med mindre: (a) Kjøper gir skriftlig beskjed til selger om defekt(er) straks han har oppdaget det, (b) dersom det foreligger, må selger ha rimelig mulighet til å undersøke de relevante produktene, tjenestene eller programvaren, og (c) defekt(ene) verifiseres av selger.
7.6 Den begrensede garantien som er nedfelt i Paragraf 7.1 gjelder ikke hvis: (a) det oppstår en defekt som resultat av brudd på forpliktelsene i Paragraf 3; (b) det er foretatt uautorisert installeringer, reparasjoner, endringer, oppgraderinger, vedlikehold eller annen service på produktene, (c) det oppstår en defekt pga. normal slitasje eller mangel på riktig vedlikehold, eller (d) produktene brukes lengre enn hylletid eller utløpsdato som beskrevet i anvendelsesdokumentene.
7.7 Den begrensede garantien som er nedfelt i 7.2 gjelder ikke ved utstyrsfeil eller defekter på grunn av følgende: (a) ikke overholdelse av anvendelsesdokumentene, (b) ethvert misbruk, tyveri, tilbakestøm av vann, Kjøpers forsømmelse eller feil handling, hans kontraktorer eller agenter (c) ulykker eller skade i forbindelse med spedisjon, (d) elektrisk feil, (e) vandalisme, eksplosjon, oversvømmelse eller brann, vær eller miljøforhold, eller (f) uautoriserte installasjoner, reparasjoner, endringer, oppgraderinger, vedlikehold eller annen service. Dersom denne begrensningen gjelder, men selger på eget skjønn velger å utøve gjeldende tjenester, kan kjøper belastes for gebyrer og utgifter, inklusivt men ikke begrenset til reisekostnader og selgers arbeidstakeres, underleverandører og agenters arbeidstid (ifølge satsene på listen).
7.8 Den begrensede garantien som er nedfelt i Paragraf 7.3 gjelder ikke defekter som oppstår pga. eller i forbindelse med (a) kjøpers brudd på paragraf 6.4, (b) kjøpers mislighold i å installere nødvendige oppdateringer med en gang, eller (c) drift av kjøpers eller tredjeparts system eller nettverk.
7.9 I henhold til forholdene som er nedfelt over i denne paragrafen inklusive tidsbegrensninger nedfelt i Paragrafene 7.1, 7.2 og 7.3, skal selger etter skjønn: (a) med hensyn til produkter eller programvare enten reparere eller skifte ut produktene eller programvaren (eller den ødelagte delen) og hvis selger ikke er i stand til å reparere eller erstatte produktene, skal selger kreditere prisen for slike produkter og programvare eller deler av dem, eller (b) med hensyn til tjenester, utføre gjeldende tjeneste på nytt eller kreditere beløpet for en slik tjeneste til pro rate kontraktspris. Oppreisningen som er fastlagt her skal kun være kjøpers eksklusive oppreisning og selgers fullstendige ansvar for brudd på garantien.

8. Retur

Kjøper skal ikke returnere produkter uten selgers skriftlige forhåndssamtykke. Selger forbeholder seg retten til å inspisere produktene på kjøpers anlegg og/eller kreve avfallshåndtering i stedet for retur. All returforsendelse må være i henhold til selgers instrukser og kan være pålagt fornyelsesgebyr. Visse produkter (f.eks. diagnostiske reagenser, kjøle- eller frossenprodukter, kundeprodukter eller spesielle ordrer) kan ikke returneres under noen omstendigheter. Eiendomsretten til returnerte produkter skal overføres til selger etter godkjenning på anlegget som selger har utpekt. Returnerte produkter må være i originalemballasjen med original merking på, og uendret i form og innhold.

9. Begrensning av ansvar og erstatning

9.1 Kjøper påtar seg all risiko og ansvar for tap, skade eller personskader eller på kjøpers eiendom som kan oppstå fra (a) transport, lagring eller bruk av produkter eller programvare, inklusive innblanding av tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter som et resultat av kjøpers spesifikke bruk av produktene eller programvaren og (b) en forskrift eller bruk av tjenester. Dersom kjøper, agenter eller underleverandører forhindrer eller forsinker selger i å oppfylle sine forpliktelser, ved handling eller unnlatelse, skal selger ikke dømmes ved brudd på forpliktelsene eller være ansvarlig på annen måte for kostnader, gebyrer eller tap som består eller blir påført ham av kjøper eller andre, i hvert tilfelle til det beløpet som oppstår direkte eller indirekte fra slik unngåelse eller forsinkelse.
9.2 Kjøper skal kompensere og holde selger, hans datterselskaper og reseptive agenter, arbeidstakere og representanter uskadd fra og mot alle krav, skader, tap, kostnader og utgifter (inklusive advokatkostnader) som (a) oppstår fra eller i forbindelse med transport, lagring, salg eller bruk av produkter (b) resulterer fra kjøpers mislighold av avtalen og/eller (c) oppstår pga. kjøpers, datterselskapene eller agenter, arbeidstakeres, partneres eller underleverandørers mislighold, uaktsomhet eller vanskjøtsel skjødesløshet.
9.3 Med mindre det er uttrykkelig nedfelt her, skal selger ikke erstatte eller være ansvarlig overfor kjøper eller andre personer eller enheter for noe krav, skade eller tap som oppstår fra produktene, inklusive salg, transport, lagring, feil, bruk eller distribusjon av disse, tilveiebringe tjenester eller programvarelisens, uten hensyntagen til ansvarsteorien, inklusive men ikke begrenset til garanti, forsømmelse eller objektivt erstatningsansvar. I tillegg skal selger ikke holdes ansvarlig for tilfeldig, konsekvensmessig, indirekte skader på eksemplarer eller spesiell skade av noe slag, inklusive men ikke begrenset til ansvar for tapt pågående arbeid, tapt inntekt eller profitt, kostnader for erstatningsutstyr, fasiliteter eller tjenester, nedetidskostnader, eller ansvar som kjøper har overfor tredjepart. Selgers fulle ansvar for dette skal ikke overskride innkjøpsprisen til produktene eller tjenestene eller lisensavgiften for gjeldende programvare. Uten å begrense vilkårene med hensyn til garantikrav herunder må alle krav sendes inn innen ett (1) år fra levering av produkter eller programvare eller utførelse av tjenester, samme hvilket slag.

10. Overholdelse av loven
Kjøper skal overholde alle gjeldende lover, regler og pålegg, inklusive men ikke begrenset til de som gjelder følgende: Eksportkontroll, farmasi, kosmetikk og matproduksjon, elektrisk og elektronisk avfall, innføring eller produksjon og bruk av kjemiske substanser (f.eks. Kjemikalier i henhold til lov om toksiske stoffer TSCA, Toxic Substances Control Act, REACH), og bestikkelser og korrupsjon (f.eks. USAs og UKs Lov om utenlands korrupsjonspraksis e.g., Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act). Kjøper skal opprettholde alle nødvendige lisenser, løyver og autorisasjoner, samtykker og tillatelser. Kjøper skal overholde all gyldig eksport og importlover når han kjøper produkter og påta seg alt ansvar for forsendelse som styres av slike lover. Selger kan si opp avtalen eller avbryte levering dersom regjeringsmyndigheter pålegger antidumping eller utligningstoll eller andre bøter på produktene.

11. Oppsigelse

I tillegg til andre rettsmidler som stilles tilveie her, kan selger straks si opp avtalen med skriftlig meddelelse hvis kjøper: (a) ikke betaler beløpet når det forfaller, (b) ikke på annen måte har utført eller overholdt avtalen, helt eller delvis, eller (c) blir insolvent, inngir konkursbegjæring, eller har startet rettsforhandlinger i forbindelse med konkurs, bobestyrer, omorganisering eller søker om kreditorers velgjørenhet.

12. Konfidensiell informasjon

All ikke offentlig, konfidensiell eller navnebeskyttet informasjon, inklusive men ikke begrenset til, spesifikasjoner, prøver, mønstre, design, tegninger, dokumenter, data forretningsdrift, kundelister, prising, avslag eller rabatter som selger oppgir til kjøper, enten muntlig eller skriftlig, elektronisk eller gjennom annet medium og enten det er markert, utpekt eller på annen måte merket som «konfidensielt», er konfidensiell og kan ikke avsløres eller brukes av kjøper til eget bruk, inklusive men ikke begrenset til å søke om patent som offentliggjør eller er basert på slik konfidensiell informasjon, med mindre selger har gitt skriftlig tillatelse på forhånd. Kjøper skal på forespørsel straks returnere eller ødelegge alle dokumenter og annet materiale som han har mottatt fra selger. Selger har rett til fritak fra kjennelse for eventuell overtredelse av denne paragrafen. Denne paragrafen gjelder ikke informasjon som er: (a) offentlig, (b) som kjøper kjenner til på tidspunktet for offentliggjøring, eller (c) som Kjøper har rettmessig fått fra tredjepart på et ikke-konfidensielt grunnlag.

13. Force Majeure

Ingen av partene skal holdes ansvarlig overfor den andre parten, eller dømmes til å ha misligholdt eller brutt avtalen for ikke å ha oppfylt eller forsinket noe vilkår i avtalen (bortsett fra betalingsforpliktelser) hvis og i den grad en slik forsømmelse eller forsinkelse er forårsaket av handlinger eller omstendigheter utenfor deres partens kontroll, inklusive og uten begrensning, force majeure, oversvømmelse, brann, jordskjelv, myndigheters tiltak, krig, terroristtrussel eller handlinger, opprør eller sivil uro, nasjonal nødstilfelle, revolusjon, boikott, handelskrig, epidemier, streik eller andre arbeidstvister, innskrenkninger eller forsinkelser som påvirker transport, ikke mulig eller forsinket tilgang til adekvate, egnede materialer, brudd på telekommunikasjon, strømbrudd eller produksjonsbrudd, på betingelse av at dersom situasjonen fortsetter i en periode på over (120) dager hver av partene skal ha rett til å si opp avtalen skriftlig.

14. Forskjellig

14.1 Ingen tilbakekallelse. Selger kan ikke foreta tilbakekallelse for noen av tjenestene i avtalen med mindre det er skriftlig nedfelt. Ingen unnlatelse til å utøve eller forsinke utføring av en rettighet, et rettsmiddel, makt eller privilegium som utgår fra avtalen kan tolkes som en tilbakekallelse av dette.
14.2 Tildeling. Kjøper skal ikke tildele noen av rettighetene eller delegere noen av sine forpliktelser i henhold til avtalen uten at selger har forhåndsgodkjent dette skriftlig. En oppgave eller tildeling som strider mot dette er erklært ugyldig. Ingen oppgave eller tildeling fritar kjøper for noen av hans her nevnte forpliktelser. Ingenting som avtalen inneholder skal gjelde som opprettelse av agentur, partnerskap, joint venture eller annen form for felles foretak, ansettelse eller formynderskap mellom partene, og ingen av partene skal ha autoritet til å inngå kontrakt for eller binde den andre parten på noen som helst måte
14.4 Ingen begunstiget tredjepart. Avtalen gjelder partene og deres underordnede og oppnevnte og ingen ting her skal overdra en juridisk rett eller fordel til en person eller enhet.
14.5 Offentlighet og bruk av navn. Kjøper skal ikke uten skriftlig forhåndsgodkjenning av selger, (a) vise til selger, datterselskaper, produkter eller tjenester i markedsføring, reklame eller annet offentlig materiale, hverken skriftlig eller elektronisk eller (b) eller bruke eiendomsmerkenavn, varemerker, varenavn, logoer eller annen intellektuell eiendom eid av selger eller en av dets datterselskaper.
14.6 Gyldig lov og verneting. Alle saker som oppstår fra avtalen styres og tolkes i henhold til nasjonale lover i Norge uten påvirkning av valg eller motstridende lovbestemmelser eller regler. Ethvert søksmål eller enhver prosedyre som oppstår fra eller henger sammen med avtalen skal foregå i Oslo Tingrett, og hver part er ugjenkallelig underlagt jurisdiksjonen i denne retten i enhver sak eller prosedyre.
14.7 Anmerkninger. Dersom ikke annet er avtalt av partene, skal anmerkninger gjøres skriftlig og sendes med kurer med sporing eller rekommandert til forretningsadressen til hovedkontoret eller annen adresse som er oppgitt av mottakeren.
14.8 Ugyldighet. Dersom et vilkår eller en betingelse i avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbart i noen jurisdiksjon, skal denne ugyldigheten, eller ulovligheten eller ikke gjennomførbarheten ikke påvirke noen andre vilkår eller betingelser i avtalen eller ugyldiggjøre eller gjøre ugjennomførbart slike vilkår og betingelser i noen annen jurisdiksjon.
14.9 Overlevelse. Betingelser som ifølge deres beskaffenhet gjelder utover vilkårene, vil fortsette å gjelde etter at avtalen er utgått, inklusive, men ikke begrenset til følgende vilkår: Paragraf 3, 6, 7, 9, 12, 14.6, og 14.9.
14.10 Endringer og modifisering. Hvis ikke annet er fastlagt her, skal avtalen kun endres eller modifiseres skriftlig og signeres av autorisert representant fra hver part.
14.11 Personvern. Selger vil forespørre, behandle og bruke personopplysninger (f.eks. kontaktnavn og forretningsadresser) fra selger for å oppfylle forpliktelsene i avtalen og for å styre det pågående forholdet med kjøper. Selgers behandlingsaktiviteter skal overvåkes av personvernreglene som er postet på www.sigmaaldrich.com/privacy.